PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82., 87. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni“, na određeno vrijeme, u trajanju od dvije godine u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica“, na određeno vrijeme do isteka projekta, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika.

Za točku 2 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja. Prednost imaju pristupnici s dobrim poznavanjem metoda renormalizacije, renormalizacijske grupe i supersimetričnih modela.

Za točku 3 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: 5 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima i 2 znanstvena ili najmanje 5 stručnih/stručno popularnih radova vezanih uz struku ili znanstveni stupanj magistra prirodnih znanosti i 3 godine radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima i 2 znanstvena ili najmanje 5 stručnih/stručno popularnih radova vezanih uz struku.

Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za točke 1. i 3. je 30 dana, a za točku 2. je 60 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304

Događaji na odsjecima

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu