PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ iz područja prirodnih zanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu ili ekologije i zaštite prirode, ili integrirani preddiplomski i diplomski studije biologije i kemije;
  • poželjno iskustvo u metodama genetičkih analiza populacija (genotipizacijea mikrosatelitskih lokusa, sekvenciranje).

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotupne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

17.
Srpanj
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

17.
Srpanj
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu