PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  6. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  7. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij Znanosti o okolišu. Dodatni uvjet: poželjno iskustvo  u području ekotoksikologije.

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij matematike

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen (do)diplomski studij biologije-ekologije ili diplomski studij Ekologija i zaštita prirode, modul: kopno. Dodatni uvjet: dozvola za prstenovanje ptica, iskustvo u terenskom radu.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije ili (do)diplomski sveučilišni studij biologije (diplomirani inženjer biologije). Dodatni uvjet: poznavanje metoda molekularne mikrobiologije te iskustvo u držanju praktikumske nastave na Biološkom odsjeku. 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Eksperimentalne biologije, modul: zoologija. Dodatni uvjet: prethodno iskustvo u terenskom radu te sistematici i ekologiji beskralješnjaka. 

Za točku 6. trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij geologije.

 

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Znanosti o okolišu. Dodatni uvjet: iskustvo u radu sa slatkovodnim beskralješnjacima.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim  stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

Događaji na odsjecima

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu