PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16534125

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“, na određeno vrijeme u trajanju do 10 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 1. pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari ili doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija.

Dodatni kriteriji: iskustvo u eksperimentalnim istraživanju magnetskih i/ili električnih svojstava materijala te njihovu modeliranju i/ili iskustvo u sintezi i strukturnoj karakterizaciji materijala koji imaju navedena svojstva.

 

Za točku 2. pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer mag. fizike/dipl. ing. fizike.

 

Za točku 3. pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer mag. fizike/dipl. ing. fizike. Minimalan prosjek ocjena 4.0.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

Strani državljani uz prijavu na natječaj za točku 3. trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu