PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

1.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

2.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati za obje točke natječaja moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

-  završen  stručni dodiplomski ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog ili srodnog  

    usmjerenja,

-  jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-  znanje rada na računalu (alati za uredsko poslovanje i elektroničku komunikaciju),

-  poznavanje engleskog jezika;

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

  

  • životopis,
  •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  •  prijepis ocjena sa studija, odnosno kopiju indeksa,
  •  dokaz o državljanstvu,
  •  dokaz o radnom iskustvu i to: potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je  vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,
  •  dokaz o znanju rada na računalu,
  •  dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

Osim navedenog, kandidati su dužni, uz prijavu, dostaviti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi istražni ili kazneni postupak (u originalu, ne starije od 3 mjeseca).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz područja računovodstva i financija,  znanja rada na računalu (Excel, Word, e-pošta) i poznavanja engleskog jezika te od razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem njihovog radnog iskustva, ocjena sa studija i drugih informacija sadržanih u njihovom životopisu. Prednost se daje kandidatima koji imaju radnog iskustva stečenog u obavljanju istih ili sličnih poslova te bolje ocjene na studiju. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na provjeru znanja, vještina i sposobnosti te na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Kandidati koji pisano testiranje  zadovolje s najmanje 60 postotnom točnošću bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). 

 

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu objavljenom na službenoj internetskoj stranici PMF-a, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih uvjeta natječaja, izvršit će se na temelju rezultata testiranja i intervjua. Izabrani kandidati po natječaju uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu. 

 

Podaci o mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua, te o rezultatima natječajnog postupka, objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.hr (Natječaji).

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

Događaji na odsjecima

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu