PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1.  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; 
  3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; 
  4. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;   
  5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na projektu Znanstveni centar izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“ u Grupi za informatiku, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  7. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) ili grana biofizika i medicinska fizika (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a. 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točke od 1. do 4. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, (fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: znanstveno i nastavno iskustvo u području prostornih analiza i ekologije kopnenih organizama i staništa.

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: radno iskustvo iz područja biljne proteomike i molekularne toksikologije.

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: radno iskustvo iz područja tkivnog inženjerstva, biologije matičnih stanica i biologije tumora.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: iskustvo u području biologije starenja.

 

Pristupnici uz prijavu za točke od 5. do 7. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij molekularne biologije. Dodatni uvjet: odslušan kolegij Epigenetika; iskustvo u radu s tehnikama molekularne biologije te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (konferencije, znanstveni radovi).

 

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij molekularne biologije, farmacije, medicinske biokemije, molekularne biotehnologije, bioprocesnog inženjerstva, matematičke statistike, računarstva i matematike, računarstva ili njima jednakovrijedni. Dodatni uvjet: poželjno iskustvo u programiranju, korištenju bioinformatičkih alata, rad sa statističkim paketom R.

 

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij fizike: smjer mag. fizike/dipl. ing. fizike.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke osim točke 7. strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

17.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A2
18.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
19.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
21.
Prosinac
13:15-15:15,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

17.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A2
18.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
19.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
21.
Prosinac
13:15-15:15,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu