PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-1046 „Neonicotinoids and Copper in the Mediterranean Agriculture – their effects on non-target invertebrates through trophic interactions „(MEDITERATRI)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici za sve točke natječaja prilažu: prijavu na natječaj, životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Za točke 1. i 2. pristupnici trebaju priložiti i pismo namjere na engleskom jeziku.

Za točke 3. i 4. strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za točku 1. i 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika.

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije ili njima jednakovrijedni studij. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) veći od 3,5 koji osigurava upis na doktorski studij. Dodatni uvjet: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, iskustvo u tehnikama molekularne biologije i terenskom radu te interes za bioinformatičku obradu podataka. Od kandidata se očekuje odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.  

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije ili njima jednakovrijedni studij. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) veći od 3,5 koji osigurava upis na doktorski studij. Dodatni uvjet: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i laboratorijskom radu u području mikrobne ekologije. Poželjno je dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, bioinformatike i statistike.  

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj za točke 1. i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li uvjete za rad na aktivnostima projekta. Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu objavljenom na službenoj internetskoj stranici PMF-a, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Siječanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Siječanj
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, -030
24.
Siječanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Siječanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Siječanj
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, -030
24.
Siječanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu