PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16503954

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent i to:

 

1. za rad na HRZZ projektu IP-2014-09-7369 „Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.     za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-3775 „Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:

- završen sveučilišni (do)diplomski studij kemije, biologije i kemije ili fizike i kemije; diplomirani inženjer kemije ili magistar kemije, profesor biologije i kemije ili magistar edukacije biologije i kemije, profesor fizike i kemije ili magistar edukacije fizike i kemije ili njima jednakovrijedni studij. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij veći od 3,5.

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne kriterije:

Za točku 1.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 2.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Preporuka mentora diplomskog rada.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, te ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih uvjeta i dodatnih kriterija iz ovog natječaja. 

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na testiranje znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (za točku 1.: opće kemijsko znanje, poznavanje rada u sintetskom laboratoriju, poznavanje difrakcijskih tehnika analize čvrstog stanja; za točku 2.: opće kemijsko znanje i poznavanje rada u sintetskom laboratoriju) te na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem njihovog radnog iskustva i drugih informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu objavljenom na službenoj internetskoj stranici PMF-a, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih uvjeta natječaja, izvršit će se na temelju rezultata testiranja i intervjua.

Podaci o mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua, te o rezultatima natječajnog postupka, objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/natjecaji (Natječaji).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj za točku 1. je 30 dana, a za točku 2. je 60 od dana objavljivanja natječaja u "Narodnim novinama".

 

Prijava na ovaj natječaj smatra se davanjem privole za javno objavljivanje osobnih podataka kandidata potrebnih za realizaciju natječaja, na službenim internetskim stranicama PMF-a.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/natjecaji (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu