PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16504008

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka (domar) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca – 1 izvršitelj.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-  završena SSS ili KV,

- 1 godina radnog iskustva.

Poželjno je da kandidati imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-          životopis,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          dokaz o državljanstvu,

   -          dokaz o radnom iskustvu i to: potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje  – elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo.

 

Osim navedenog, kandidati su dužni, uz prijavu, dostaviti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi istražni ili kazneni postupak (u originalu, ne starije od 3 mjeseca).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave pozvat će se na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem njihovog radnog iskustva i drugih informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji, uz obvezne uvjete natječaja, imaju i:

- položen stručni ispit za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije – 30 bodova,

-  radno iskustvo na poslovima održavanja (redoviti nadzor postrojenja, manji popravci, organizacija većih popravaka) – 30 bodova,

-  mogućnost da na predvidivu poslovnu situaciju, koju će Povjerenstvo prezentirati na intervjuu, riješi na zadovoljavajući način – 40 bodova.

 

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja obvezan je isti položiti najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu.

 

Za kandidata koji se nije odazvao intervjuu u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječajnog postupka.

Izabrani kandidat po natječaju uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu. 

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu