PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16504227

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerička matematika i grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenupri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička logika i računarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

4.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana diskretna i kombinatorna matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

5.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i grana algebra, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Elementu 5 projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ – 1 izvršitelj.

7.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Elementu 6 projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ – 1 izvršitelj.

8.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 4 izvršitelja.

9.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za rad na Elementu 5 projekta „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

10.   u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točke od 1. do 5. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točke od 6. do 9. prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku 10. prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prijepis ocjena sa završenog studija.

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika iz reorije reprezentacija.

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika iz teorije verteks algebri.

Za točku 8. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij matematike/integrirani preddiplmski i diplomski studij matematike i fizike, smjer nastavnički. Minimalan prosjek ocjena 4,50.

Za točku 9. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij matematike.

Za točku 10. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike,smjer mag. phys./dipl. ing. fizike ili završen sveučilišni diplomski studij kemije, smjer: mag. chem./dipl. ing. kemije.

 

Pristupnici na točku 10. natječaja bit će pozvani na razgovor s povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li uvjete za rad na aktivnosima projekta.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke natječaja osim za točke 6., 7. i 10. strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu