Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Molekularna onkologija
Šifra: 45056
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Oršolić - Predavanja
Izvođači: Marina Kukolj - Vježbe u praktikumu
Snježana Ramić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI
1. Razumjeti glavne stupnjeve procesa karcinogeneze
2. Precizno znati kako onkogeni, tumor supresor i drugi čimbenici utječu na tumor
3. naučiti glavne signalne puteve koji vode progresiji tumora
4. naučiti mehanizme rezistencije tumora na apoptozu i interakciju apoptoze s drugim oblicima stanične smrti
5. shvatiti značaj epigenetski čimbenika u modifikaciji onkogena i tumor supresor gena
6. naučiti koji su glavni čimbenici koji potiču proces metastaziranja u određeno tkivo
7. razumjeti proces metastaziranja, odnos tumora i domačina tijekom metastatske kaskade steći uvid u molekularne puteve metastaziranja
8. naučiti više o procesu stvaranja krvožilja u tumoru (angiogenezi) i značaju i ulogi metaloproteinaza i drugih enzima u procesu metastaziranja
9. naučiti kako prepoznati ključne molekularne biljege karcinoma i način otkrivanja
SADRŽAJ PREDMETA:
1. Uzroci raka, Značajke raka i stanice raka, Karakterizacija i klasifikacija karcinoma
2. Rak kao genetske bolest, Genetske promjene u stanicama raka, Naslijeđena predispozicija za rak, Geni raka, Akumulacija genetskih i epigenetskih promjena u ljudskim tumorima
3. Onkogeni, Tumor supresor geni, Aktivacija onkogena, Onkogeni potencijal i mehanizam djelovanja pojedinih onkogena, Značajke tumora suppresor gena i njihova uloga
4. Promjene tumorskih stanica, Kontrola staničnog ciklusa, Faktori rasta i njihovi receptori, Protoonkogeni faktori transkripcije, Kontrola stanične smrti, Receptore i ligandi moduliranja stanične smrti, Mutacije gena povezane s rakom
5. Promjene signalizacije, dioba i opstanak stanica raka, Glavni signalni putevi u nastanku raka, Mehanizmi prijenosa signala, Pregled signalnih puteva, Ras put i uloga drugih G-proteina, MAPK signalni put, PI3K, regulacija staničnog ciklusa preko MAPK i PI3K puta, mTOR, tirozin kinazni putovi, TP53 mreža, Prijenos signala preko TGF-betta faktora, NF-kappaB put
6. Apoptoza i rak, Mehanizmi apoptoze, Mehanizme smanjene apoptoze u raka, Otpornost stanica raka na apoptozu kao potencijalni cilj za terapiju
7. Replikativno starenje i i poremećaji starenja u stanicama raka, Putevi starenja, Telomeraze, Regulaciji aktivnost telomeraza. Signalni putevi koji reguliraju autofagiju, Autofagija i apoptoza, Autofagija i starenje, Autofagija i rak, Autofagija i imunost, Mitotička katastrofa
8. Epigenetski mehanizmi u kontroli raka, DNA metilacija, Modifikacija histone, miRNA
9. Invazija i metastaze, Metastaze kao višestupanjski proces, Geni i proteini uključeni u međustanične veze i adheziju stanica na stanični matriks, geni i proteini uključeni u remodeliranje izvanstaničnog matriksa u tumoru, Onkogeni i tumor supresor geni u kontroli procesa metastaziranja, Receptori i liganadi u usmjeravanju stanica tumora, Molekularni signalni putevi invazije, Odnos domaćina i tumora
10. Angiogeneza, Čimbenici angiogeneze, Matriks metaloproteinaze, Proteinaze fibrinolitičkog sustava i drugih enzima, Međudjelovanje invazivnih tumora s imunološkim sustavom, Značaj strome za rast tumora, Tkivni inhibitori metaloproteinaza

PRAKTIKUM:
Vježbe obuhvaćaju praćenje razvoja agiogeneze na modelu MCA tumora te peritonealne angiogeneze na modelu Ehrlichovog asitesnog tumora kroz histološku kvantifikaciju tumorske angiogeneze, mjerenje aktivnosti matriks-metaloproteinaza 2 i 9 i funkcionalne aktivnosti MMP gelatin zimografijom, te mjerenjem čimbenika rasta krvožilnog endotela, VEGF, praćenje polarizacije makrofaga i nastanka tumoru-pridruženih makrofaga (engl. tumor-associated macrophages, TAMs) kroz mjerenje dušikovog oksida (NO) indirektnom metodom prema Griess-u i aktivnosti arginase 1 te citokinske aktivnosti Th1, Th2, Th17.
Ostali dio vježbi iz Molekularna onkologije, obuhvaća mikroskopiranje histoloških preparata različitih tumora. Studenti će imati mogućnost pregledati uzorke tumorskog tkiva obojenih imunohistokemijskim metodama čime će dobiti dublju informaciju o izraženosti pojedinih proteina unutar tumorskih stanica.
Na uzorcima karcinoma dojke promatrat ćemo izraženost estrogenskih receptora, receptora za epidermalni čimbenik rasta 2 (HER-2), proliferaciju stanica putem izraženosti Ki-67, izraženost biljega apoptoze Bcl-2 i Bax i izraženost mutiranog proteina p53. Za usporebnu ćemo promatrati dva podtipa karcinoma dojke različitog stupnja agresivnosti i skonosti metastaziranju. Također ćemo pogledati limfne čvorove zauzete metastazom karcinoma dojke.
Uzorci melanoma će nam poslužiti kao primjer proboja bazalne membrane, gubitkom laminina i kolagena na mjestu prodora, te izražavanjem matriks metaloproteinaza 2 i 9 (MMP2, MMP9).
Pogledat ćemo histološku građu karcinoma kolona te karcinoma vrata grlića maternice (i CIN III).
Literatura:
  1. Knowles M, Selby P. Introduction to the cellular and molecular biology of cancer, Oxford Univ Press, Oxford, 2010
  2. Georg F. Weber, Molecular Mechanisms of Cancer Hardcover, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2007
  3. Wolfgang Arthur Schulz, Molecular Biology of Human Cancers, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2005
  4. Boranić M. i sur. Karcinogeneza suvremena gledišta o podrijetlu malignih tumora. Medicinska naklada, Zagreb, 2000
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni modul - Fiziologija i imunobiologija
Izborni predmeti - Redovni modul - Fiziologija i imunobiologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Obavijest Usmeni ispit iz kolegija Molekularna onkologija biti će 13. 07. 2018 u 13 h. Prof. dr. sc. Nada Oršolić