Izbornik
 
Diplomski ispit
 

1. IZBOR MENTORA DIPLOMSKOG RADA

 • Student može izraditi Diplomski rad u jednoj od dviju grana koje je upisao. U pravilu se diplomski rad izrađuje pod voditeljstvom jednog mentora, a u iznimnim slučajevima mogu biti i dva.
 • Mentor diplomskog rada može biti nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora.
 • Mentor može biti i djelatnik instituta ili istraživačkog laboratorija izabran na odgovarajuće radno mjesto i u znanstveno zvanje (znanstvenog suradnika ili u više zvanje iz područja prirodnih znanosti) ili u naslovno znanstveno–nastavno zvanje stečeno na PMF-u. Ako je mentor diplomskog rada djelatnik neke vanjske ustanove, student prije početka izrade diplomskog rada treba podnijeti molbu Kemijskom odsjeku za izradu diplomskog rada izvan Fakulteta.
  Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem Obrascu za pisanje molbe Kemijskom odsjeku PMF-a. Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obvezno prilaže i kratki sadržaj diplomskog rada potpisan od strane odabranog mentora vanjske institucije. Nakon što je molba odobrena Vijeće odsjeka imenuje nastavnika od strane Kemijskog odsjeka.

2. PRIJAVA TEME

 • Student odabire temu u dogovoru s mentorom te uz mentora ispunjava i potpisuje Obrazac za prijavu teme Diplomskog rada.
 • Mentor(i) i predstojnik zavoda potpisani obrazac prosljeđuju na odobrenje Vijeću Kemijskog odsjeka.
 • Nakon što je tema prihvaćena na sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka, mentor dostavlja elektroničkom poštom ispunjeni obrazac u Ured matičnog zavoda i Ured za studente (referada@chem.pmf.hr). Obrazac za prijavu teme diplomskog rada je potrebno imenovati na sljedeći način:

GODINA_Prezime_Ime_JMBAG
npr. 2011_Prezime_Ime_JMBAG

 

3. DIPLOMSKI RAD

 • Nakon izrade eksperimentalnog ili teorijskog dijela diplomskog rada student piše radnju na način kako je definirano u Općem naputku za pisanje ocjenskih radnji. Prvu verziju Diplomskog rada predaje mentoru na uvid i obavljaju se dodatne konzultacije i ispravci.

4. MOLBA ZA POLAGANJE DIPLOMSKOG ISPITA

 • Kada su svi ispiti položeni i kada je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade, student putem Ureda za student podnosi Molbu za polaganje Diplomskog ispita potpisanu od strane mentora (ili nastavnika) kao i odgovorne osobe iz Središnje kemijske knjižnice.
 • Uz molbu student obavezno prilaže indeks i prijavnicu s podacima o studentu.
 • Dossier studenta sa svim potrebnim dokumentima pregledava se na matičnom
  zavodu. Imenovana osoba potvrđuje da nema zapreka za pristupanje diplomskom
  ispitu i potpisuje obrazac te se dalje postupa prema odluci Vijeća Kemijskog odsjeka. (Matični zavod je onaj na kojem student izrađuje diplomski rad ili zavod čiji je član imenovani nastavnik.)

5. PRISTUPANJE DIPLOMSKOM ISPITU

 • Student predaje neuvezani primjerak Diplomskog rada članovima Povjerenstva (najmanje 10 dana prije predviđenog datuma za polaganje Diplomskog ispita). Članovi povjerenstva provjeravaju u roku od 3 do 5 dana je li radnja napisana u skladu s naputkom, te ukazuju na eventualne nedostatke.
 • Nakon potrebnih ispravaka, konačna verzija Diplomskog rada dostavlja se najkasnije dva dana prije datuma polaganja diplomskog ispita: mentoru, jedan primjerak tvrdog uveza, a ostalim članovima po jedan primjerak mekog uveza.
 • Studij završava polaganjem diplomskog ispita pred ispitnim povjerenstvom. Nakon završenog izlaganja teme i rezultata diplomskog rada (u trajanju do 30 min), članovi povjerenstva pristupniku postavljaju pitanja.
 • Nakon okončanja ispita ispunjeni i potpisani zapisnik, prijavnica s unesenim ocjenama i dossier predaju se administratoru zavoda.
 • Nakon uspješno položenog diplomskog ispita student je dužan dostaviti jedan primjerak Diplomskog rada (tvrdog uveza), elektroničku verziju (Diplomski rad na CD/DVD u pdf-obliku) te Izjavu o pohrani i javnoj objavi Diplomskog rada u Središnju kemijsku knjižnicu za što mu se izdaje potvrda. Izdanu potvrdu Središnje kemijske knjižnice student predaje u Ured za studente, gdje se prilaže u dossier te mu se nakon toga može izdati potvrda o završetku diplomskog studija.

6. PONOVNI UPIS DIPLOMSKOG RADA

 • Studenti Diplomskog sveučilišnog studija – Kemija koji su u akademskoj godini 2015./2016. upisali Diplomski rad i prijavili temu, a koji do kraja jesenskog ispitnog roka nisu položili Diplomski ispit, obvezni su u zimskom semestru sljedeće akademske godine (2016./2017.) ponovno upisati Diplomski rad (72927).
  Ponovnog upisa Diplomskog rada (72927) mogu biti izuzeti samo oni studenti koji u propisanom upisnom roku, a najkasnije do 30. rujna 2016. prilože potvrdu mentora da je eksperimentalni i/ili teorijski dio diplomskog rada okončan, odnosno da su ispunjene sve obveze izrade Diplomskog rada.
 • Studenti koji su upisali Diplomski rad, ali nisu prijavili temu Diplomskog rada tijekom akad. god. 2015./2016. obvezni su u zimskom semestru akad. god. 2016./2017. ponovno upisati predmet Diplomski rad (72927).
 • Studenti Diplomskog sveučilišnog studija – Kemija, koji do kraja zimskog ispitnog roka akad. god. 2016./2017. ne polože Diplomski ispit, obvezni su u ljetnom semestru ponovno upisati predmet Diplomski rad (72928).
 • Studenti koji tijekom ljetnog semestra akad. god. 2016./2017. polože sve ostale ispite i završe s izradom Diplomskog rada prije završetka semestra, mogu podnijeti zahtjev za prijevremeno okončanje studija.

7. OBVEZA PARTICIPIRANJA U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Na temelju Odluke Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta:

 • Studenti koji studiraju najdulje dvije akademske godine i do 30. rujna tekuće akademske godine (2015./2016.) polože sve ispite i ispune sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, oslobađaju se obveze plaćanja participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2016./2017. u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.*
 • Studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije mogu se osloboditi plaćanja 50% iznosa participacije pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2016./2017. u skladu s posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a nakon podnošenja molbe putem Ureda za studente.*
 • Studenta se može osloboditi plaćanja punog iznosa participacije posebnom odlukom Vijeća odsjeka, a prema pravilima iz Odluke Vijeća PMF-a.
  Dokumentacija koju student treba priložiti molbi za oslobađanje plaćanja participacije je originalna potvrda o zajamčenoj minimalnoj naknadi ovlaštenog centra za socijalnu skrb (ne starija od 30 dana od dana izdavanja).*

 

* Za oslobađanje plaćanja (dijela ili cijele) participacije student treba podnijeti molbu Kemijskom odsjeku putem Ureda za studente. Razmatrat će se samo molbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu za podnošenje molbi koji se može preuzeti u izborniku Dokumenti. Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obavezno prilaže indeks i odgovarajuću dokumentaciju. Sve molbe bit će riješene u skladu s odlukama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
 

Obavijesti o diplomskim ispitima

 


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu