Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.


Obavijesti
 

POVRŠINSKI POJAČANO RAMANOVO RASPRŠENJE: OD KOLOIDNE OTOPINE DO STABILNOG SUPSTRATA

 

petak, 12. veljače 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

FUNKCIONALNA KARAKTERIZACIJA CITOSOLNE SERIL-tRNA-SINTETAZE IZ BILJKE ARABIDOPSIS THALIANA

 

četvrtak, 14. siječnja 2016. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

 

webmaster KO

SINTEZA 3,4-DIHIDROPIRIMIDINONSKIH SPOJEVA I NJIHOVO KIRALNO PREPOZNAVANJE NA POLISAHARIDNIM KIRALNIM NEPOKRETNIM FAZAMA

 

srijeda, 16. prosinca 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

CIJANO-KOMPLEKSI ŽELJEZA I 4-IMIDAZOLIN-2-TIONA TE NJEGOVIH BIOLOŠKI AKTIVNIH DERIVATA

 

srijeda, 25. studenoga 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici Fran Bubanović Zavoda za kemiju i biokemiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3,  Zagreb

webmaster KO

ANALIZA GLIKOZILACIJE IMUNOGLOBULINA G U UPALNOJ BOLESTI CRIJEVA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM

 

petak, 27. studenoga 2015. godine u 9.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Bioakumulacija metala u tragovima u dagnjama (Mytilus galloprovincialis) iz Malostonskog zaljeva

 

srijeda, 15. srpnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici -030 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

RASPODJELA BISFENOLA A U SEDIMENTU I SUSPENDIRANOJ TVARI JADRANSKOG MORA

 

ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine u 14.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

ENANTIOSELEKTIVNA KROMATOGRAFIJA β-AMINOALKOHOLA NA POLISAHARIDNIM KIRALNIM NEPOKRETNIM FAZAMA

 

ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

MODELIRANJE STRUKTURE I REAKTIVNOSTI ORGANSKIH MOLEKULA NOVOM KLASTER-KONTINUUM METODOM SOLVATACIJE

 

utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11.00 sati

u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

FOTOFIZIČKA I FOTOKEMIJSKA SVOJSTVA RESVERATROLA I NJEGOVE REAKCIJE S BIOLOŠKI ZNAČAJNIM RADIKALIMA

 

ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

ANALIZA TRAGOVA POSTOJANIH ORGANOKLOROVIH SPOJEVA U TLU I LEBDEĆIM ČESTICAMA U ZRAKU

 

srijeda, 17. lipnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

DINAMIKA MODELNIH BIOLOŠKIH SUSTAVA U OSNOVNOM I POBUĐENIM ELEKTRONSKIM STANJIMA

 

četvrtak, 18. lipnja 2015. godine u 11.15 sati u

predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

 Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA CIKLIČKIH PEPTIDA S UGRAĐENOM MURAMINSKOM KISELINOM NA ČVRSTOM NOSAČU

 

petak, 12. lipnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaoni P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

KINETIKA DIMERIZACIJE C-NITROZO SPOJEVA U ČVRSTOM STANJU

 

ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaoni P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

ILEGALNE DROGE I TERAPEUTSKI OPIOIDI U KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA – BIOGEOKEMIJSKO PONAŠANJE I PROCJENA ZLOPORABE

 

petak, 12. lipnja 2015. godine u 15.00 sati u

predavaoni P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

NERADIJATIVNI RELAKSACIJSKI MEHANIZMI ELEKTRONSKI POBUĐENOG FENILALANINA U MODELNIIM PEPTIDIMA

 

srijeda, 10. lipnja 2015. godine u 11.00 sati na

Insitutu Ruđer Bošković, I krilo,  dvorana 1,

 Bijenička c. 54,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA I SVOJSTVA BIOLOŠKI AKTIVNIH o-, m- I p-IZOMERA N-SUPSTITUIRANIH MONO- I BIS(PIRIDINIJEVIH ALDOKSIMA) I NJIHOVIH CIJANO-KOMPLEKSA ŽELJEZA(II)

 

ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u 12.00 sati na

Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

u predavaonici „Fran Bubanović“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

 Šalata 3,  Zagreb

webmaster KO

PRIMJENA POVRŠINSKI MODIFICIRANIH TITANATNIH NANOCJEVČICA U ELEKTROKEMIJSKIM SENZORIMA

 

srijeda, 20. svibnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

 Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA 9-DEAZAPURINSKIH DERIVATA I 1,2,3-TRIAZOLIL SULFONAMIDO-RIBOFURANOZIDNIH KONJUGATA

 

srijeda, 6. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA I SUPRAMOLEKULSKE INTERAKCIJE POLINORBORNANSKIH

BIS-PORFIRINA

 

utorak, 28. travnja 2015. godine u 12.00 sati u

dvorani I. krila Instituta Ruđera Boškovića,

Bijenička 54,  Zagreb

webmaster KO

PRIMJENA RAČUNALNIH PRISTUPA RAZLIČITIH STUPNJEVA SLOŽENOSTI U SVRHU RAZUMIJEVANJA STRUKTURE, DINAMIKE I AKTIVNOSTI LJUDSKE DIPEPTIDIL-PEPTIDAZE III

 

petak, 24. travnja 2015. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GENOMIKA SPUŽAVA I PODRIJETLO KOMPLEKSNOSTI ŽIVOTINJA

 

srijeda, 22. travnja 2015. godine u 15.00 sati u

predavaoni A2 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA DERIVATA KALIKS[4]ARENA S FLUORESCENTNIM PODJEDINICAMA I ISTRAŽIVANJE NJIHOVA KOMPLEKSIRANJA ALKALIJSKIH KATIONA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S  POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 9.00 sati u

seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju, soba 225/II, Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

KOLINESTERAZE I OKSIMI KAO PSEUDOKATALITIČLKA ČISTILA ŽIVČANIH BOJNIH OTROVA

 

srijeda, 15. travnja 2015. godine u 11.30 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA, MEHANIZMI FOTOKEMIJSKIH REAKCIJA NASTAJANJA I BIOLOŠKA AKTIVNOST BENZENSKIH, NAFTALENSKIH I ANTRACENSKIH KINON-METIDA

 

četvrtak, 16. travnja 2015. godine u 11.00 sati u

dvorani 3. krila IRB, Bijenička c. 54,  Zagreb

webmaster KO

MEHANIZMI POPRAVKA POGREŠKE LEUCIL-tRNA-SINTETAZE SPRJEČAVAJU NEKANONSKU MISTRANSLACIJU PROTEOMA BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

 

srijeda, 18. ožujka 2015. godine u 15.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GLIKOZILIRANI LIPOSOMI KAO MODEL ZA STUDIRANJE MOLEKULSKOGA PREPOZNAVANJA I CILJANU DOSTAVU BIOLOŠKI AKTIVNIH SPOJEVA

 

četvrtak, 12. veljače 2015. godine, 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

RADIKALIMA POTAKNUTE PEROKSIDACIJE I IZOMERIZACIJE NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA

srijeda, 28. siječnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

RAZVOJ I VALIDACIJA BIOKEMIJSKIH INDIKATORA FUNKCIJE KOŽNE BARIJERE

 

utorak,  18. studenoga 2014. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

DINAMIKA SKLAPANJA AMINOACIL-tRNA-SINTETAZNOG KOMPLEKSA
 
srijeda, 17. rujna 2014. godine u 13:00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

11.09.2014. u 09:13
Uređeno: 12.09.2014. u 14:59

UTJECAJ ODABRANIH DOPANADA NA STRUKTURU I MIKROSKTRUKTURU CINKOVOGA I BARIJEVOGA ALUMINATA


ponedjeljak,  15. rujna 2014. godine u 9.00 sati u
predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

FEROCENSKI BIOKONJUGATI S AMINOKISELINAMA I UGLJIKOHIDRATIMA
 
petak, 19. rujna 2014. godine u 11.00 sati u
Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu