Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.

 

Rezerviranje predavaonice


Obavijesti
 

Razvoj novih kiralnih 2-hidroksiiminoacetamidnih reaktivatora fosfiliranih kolinesteraza

srijeda, 26.  travnja 2017. godine u 10.30 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Evolucijska i prostorno-vremenska usporedba N-glikoma mozga

 

četvrtak, 27.  travnja 2017. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Kvantitativna analiza tramadola i paracetamola u tabletama spektroskopskim i kemometričkim metodama

 

srijeda, 22. veljače 2017. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Intra- i intermolekulske vodikove veze u derivatima acetilacetona i benzoilacetona

 

petak, 3.  veljače 2017. godine u 10.30 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Mehanizam diskriminacije prirodnih proteinogenih i neproteinogenih nepripadnih aminokiselina kod aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia

 

četvrtak, 22. prosinca 2016. godine u 15.00 sati u

predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Poboljšanje korozijske zaštite nehrđajućeg čelika nanostrukturnim sol-gel ZrO filmovima

 

utorak, 20. prosinca 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Polimorfizmi gena za apolipoprotein A5 i protein-nosač masnih kiselina 2 u metaboličkom sindromu starije populacije

 

srijeda, 21. prosinca 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

 

webmaster KO

Optimiranje priprave uzoraka za analizu polifenolnih spojeva u kožici grožđa tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti

 

utorak, 22. studenoga 2016. godine u 9.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Dinamika vode i tuneliranje vodika u protonom spregnutoj reakciji prijelaza elektrona

 

ponedjeljak, 17. listopada 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Mehanizam aromatizacije 4-supstituiranih-1,4-dihidropiridina

 

utorak, 18. listopada 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Interakcije metalnih iona s konjugatima ciklamskih derivata citozina praćene spektrometrijom masa

 

utorak, 20. rujna 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Iščitavanje reverzne translacije sekvenciranjem peptida de novo tehnikama tandemne spektrometrije masa

 

četvrtak, 21. srpnja 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Hidrazino-derivati aminokiselina u sintezi peptidomimetika

 

četvrtak, 7. srpnja 2016. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Aromatizacija različito supstituiranih derivata 3,4-dihidropirimidinona

 

utorak, 5. srpnja 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Strukturna karakterizacija proteina bakterije Helicobacter pylori

važnih za njezino preživljavanje

 

ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Fitokemijski i citogenetski profil odabranih biljaka roda Centaurea (Asteraceae)

 

petak, 1. srpnja 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Utjecaj lipoksigenaze na sastav hlapljivih tvari u maslinovom ulju autohtonih dalmatinskih sorti

 

petak, 17. lipnja 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Razvoj multirezidualne metode za određivanje pesticida u vinima vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa

 

petak, 20. svibnja 2016. godine u 10.15 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

ENANTIOSELEKTIVNA SINTEZA OPTIČKI AKTIVNIH 2-OKSAZOLIDINONA I ALKOHOLA KATALIZIRANA HALOGENHIDRIN-DEHALOGENAZAMA

 

petak, 22. travnja 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA I STRUKTURNE ZNAČAJKE SPINELNIH NANOMATERIJALA TIPA AMn2O4 (A = Co, Zn, Ni, Cd, Cu)

 

petak, 26. veljače 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

POVRŠINSKI POJAČANO RAMANOVO RASPRŠENJE: OD KOLOIDNE OTOPINE DO STABILNOG SUPSTRATA

 

petak, 12. veljače 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

FUNKCIONALNA KARAKTERIZACIJA CITOSOLNE SERIL-tRNA-SINTETAZE IZ BILJKE ARABIDOPSIS THALIANA

 

četvrtak, 14. siječnja 2016. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

 

webmaster KO

SINTEZA 3,4-DIHIDROPIRIMIDINONSKIH SPOJEVA I NJIHOVO KIRALNO PREPOZNAVANJE NA POLISAHARIDNIM KIRALNIM NEPOKRETNIM FAZAMA

 

srijeda, 16. prosinca 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

CIJANO-KOMPLEKSI ŽELJEZA I 4-IMIDAZOLIN-2-TIONA TE NJEGOVIH BIOLOŠKI AKTIVNIH DERIVATA

 

srijeda, 25. studenoga 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici Fran Bubanović Zavoda za kemiju i biokemiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3,  Zagreb

webmaster KO

ANALIZA GLIKOZILACIJE IMUNOGLOBULINA G U UPALNOJ BOLESTI CRIJEVA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM

 

petak, 27. studenoga 2015. godine u 9.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
02. 05. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Matea Krmpotić

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu