Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se u akademskoj godini 2015./2016. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaže izradom Završnog rada.

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“ održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2016, u 17 sati u predavaonici A1.

Svi studenti koji su upisali Završni ispit u ak. god. 2015./2016. obavezni su prisustvovati predavanju.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada odabire student iz popisa predloženih tema i o izboru se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • 1. travnja 2016. – Krajnji rok za izbor teme Završnog rada.

Student ispunjava obrazac Prijava teme Završnog rada, mentor Završnog rada ga potpisuje te ga prosljeđuje u Ured za studente.

  • 15. travnja 2016. – Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra ak. god. 2015./2016.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, a najkasnije mjesec dana prije ispitnog roka na kojem se želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u tri tiskana primjerka (spiralnog uveza) i u elektroničkom obliku na CD/DVD-u (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Sva tri tiskana primjerka, elektroničku verziju Završnog rada te ispunjeni obrazac Molba za polaganje Završnog ispita i ispunjeni obrazac Izjava o pohrani i javnoj objavi Završnog rada student predaje u Ured za studente najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na kojem želi polagati Završni ispit.

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

1. srpnja 2016. (petak)

3. lipnja 2016.

24. lipnja 2016.

15. srpnja 2016. (petak)

3. lipnja 2016.

8. srpnja 2016.

2. rujna 2016. (petak)

29. srpnja 2016.

26. kolovoza 2016.

16. rujna 2016. (petak)

29. srpnja 2016.

9. rujna 2016.

 

U rujnu će nakon drugog redovnog ispitnog roka biti oglašen i dodatni izvanredni ispitni rok namijenjen isključivo polaganju Završnog ispita.

 

IZVANREDNI ISPITNI ROK ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Izvanredni ispitni rok za polaganje Završnog ispita bit će 23. rujna 2016. godine.

Studenti su u Ured za studente dužni predati tri tiskana primjerka i elektroničku verziju Završnog rada te ispunjene obrasce Molba za polaganje Završnog ispita i Izjava o pohrani i javnoj objavi Završnog rada najkasnije do 19. rujna 2016. godine.

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Za studente, kojima je ostao jedan nepoloženi ispit i imaju pravo pristupiti polaganju istog na izvanrednom jesenskom ispitnom roku (19.-23.09.2016.), vrijede isti datumi ispitnog roka za Završni ispit i termina za predaju molbe s cjelokupnom dokumentacijom. U slučaju nepolaganja preostalog ispita, studenti će moći povući predanu dokumentaciju.

 

 


Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini
2. Procesne analitičke tehnike
3. Interakcije bioaktivnih molekula
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrveni spektri biomolekula
2. Ramanovi spektri biomolekula

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika.

Izv. prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova,
        - pesticida u hrani,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Izv. prof. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativnog određivanja sadržaja analita u uzorku
2. Instrumentne metode u analitici: uzoraka iz okoliša, industrijskih sirovina i proizvoda, hrane, bioloških materijala.
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena
 
Doc. dr. sc. N. Poje
1. Reakcije kationa srebra i njihova primjena
2. Dokazivanje i određivanje arsena
3. Određivanje dušika u organskim spojevima
 

Zavod za biokemiju

Doc. dr. sc. B. Mildner
1. Transmembranski receptori (GPCR)*
2. Transport iona kroz membrane
3. Transport i sazrijevanje proteina u stanici
4. Neuobičajene signalne molekule (NO, CO, H2O2)
5. D-aminokiseline*
 
Izv. prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj
1.  Leucin kao signalna molekula*
2. Struktura, uloga i mehanizam glikogenina*
3. ABC prenositelji: struktura, funkcija i klinička važnost*
4. Uloga pogrešno smotanih proteina u razvoju neurodegenerativnih bolesti*
 
Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec
1. Posttranskripcijsko procesiranje primarnog transkripta za tRNA*
2. Uloga C-terminalne domene RNA-polimeraze*
3. Struktura i dinamika kompleksa za prekrajanje RNA*
4. Ribosom kao platforma za smatanje i upućivanje proteina*
5. Pravilo N-kraja određuje stabilnost proteina*
 
Doc. dr. sc. M. Močibob
1. Neribosomska biosinteza peptida*
2. Alosteričke promjene konformacije proteina*
3. Struktura sintaze masnih kiselina eukariota
4. Multienzimski kompleksi u katabolizmu: kompleks piruvat-dehidrogenaze i 2-ketoglutarat-dehidrogenaze

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. V. Tomišić
1. Utjecaj otapala na kinetiku kemijskih reakcija*

Prof. dr. sc. D. Kovačević
1. Polarografija.*
2. Adsorpcija na međupovršini čvrsto/tekuće.*

Izv. prof. dr. sc. T. Preočanin
1. Ravnoteže u koloidnim sustavima.
2. Površinski aktivne tvari.*

 

Izv. prof. dr. sc. T. Hrenar
1. Harmonički oscilator – operatorsko rješenje.
2. Teorija grupa i vibracijska spektroskopija.*

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša
1. Računalne simulacije smatanja proteina
2. Dinamički aspekt alosteričkih promjena

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Statistička i kalorimetrijska entropija*

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Transformacije geometrije molekule u Cartesiusovom koordinatnom sustavu

2. Matematičke metode za određivanje termodinamičkih i kinetičkih reakcijskih veličina iz eksperimentalnih podataka

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Ionski kristali - struktura i svojstva
2. Poluvodiči


Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Prirodni i umjetni nanomaterijali: od sedefa do organsko-anorganskih hibrida*
2. Kompleksni spojevi kao molekulski magneti*
3. Klorofluorougljikovodici i ozonska rupa*
4. Materijali za reverzibilnu pohranu H2*


Prof. dr. sc. Z. Popović
1. Uvod u kemiju organometalnih spojeva
2. Alkili, arili i hidridi metala i njihova primjena u organskoj sintezi
3. Karbenski kompleksi prijelaznih metala u metatezi alkena.

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Metode termičke analize u kemiji čvrstog stanja*
2. Vibracijska spektroskopija u analizi anorganskih spojeva

3. Kemija karbonata*

Izv. prof. dr. sc. B. Prugovečki
1. Biološki ligandi za metalne ione*
2. Kristalizacija proteina*
3. Željezo-biološka uloga*

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Metalni kompleksi imidazola - modelni sustavi metaloproteina
2. Metali kao ambalažni materijal

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Polioksometalati: Keplerati
2. "Metaloorganski poliedri"
3. Silikati i silikoni.

Doc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Interkalacijski spojevi
3. Anorganski tanki filmovi
4. Zeoliti
5. Kompleksni spojevi s višestrukim metal-metal vezama

 

Doc. dr. sc. D. Cinčić

 1. Ultrazvuk u kemiji
 2. Mehanokemija - od nanokristala do industrije
 3. Mehanokemija anorganskih i organskih sustava
 4. Metaloorganska supramolekulska kemija u čvrstom stanju

 

Doc.dr.sc. M. Đaković

1. Nanokemija*
2. Supramolekulske arihitekture u kompleksima metala*
3. Metaloorganski spojevi i polimorfizam*
4. Sferična kristalizacija*

 

 Doc. dr. sc. V. Stilinović
1. Povijestni razvoj pojmova oksidacije i redukcije*
 2. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
 3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama
 4. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
5. Triboluminiscencija
 
Doc. dr. sc. I. Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*
3. Prostorna građa molekula*
4. Molekulski spremnici
 
 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. S. Tomić-Pisarović
1. Sinteze antibakterijskih peptidomimetika
2. Sinteze i biološka svojstva 3-amino-1,4-benzodiazepina
 
Prof. dr. sc. Z. Mihalić
1. Hammettova korelacija
2. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija
3. Kvalitativna MO teorija u organskoj kemiji
4. Primjena teorije funkcionale gustoće u računalnoj kemiji
5. Mehanizam nitriranja aromatskih spojeva
6. Utjecaj otapala na brzinu i mehanizam kemijskih reakcija
 
Prof. dr. sc. H. Vančik
1. Cikloadicijske reakcije
2. Jake Lewisove kiseline kao katalizatori u organskim reakcijama
3. Sintetske reakcije stvaranja veze ugljik-ugljik
 
Izv. prof. dr. sc. I. Primožič
1. Alkini i aleni
2. UV i IR spektroskopija organskih molekula*
 
Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Michealova adicija
 
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
 
 
Doc. dr. sc. Ivan Kodrin
 
 
 

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Broj posjeta:
7340

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu