Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. polaže izradom Završnog rada.

 

PREDAVANJE: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“

održat će se u prvom tjednu nastave u ljetnom semestru

(točan termin će biti objavljen naknadno).

Predavanje je obavezno za sve studente koji upisuju kolegij Završni ispit u ak. god. 2019./2020.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada odabire student iz popisa predloženih tema i o izboru se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za izbor teme Završnog rada: 20. ožujka 2020.

Student ispunjava obrazac Prijava teme Završnog rada, mentor Završnog rada ga potpisuje i prosljeđuje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 3travnja 2020.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra akad. god. 2019./2020.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roka na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u tri (3) tiskana primjerka (spiralnog uveza) i u elektroničkom obliku na CD/DVD-u u papirnatom omotu (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na kojem želi polagati Završni ispit student predaje u Ured za studente:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u indeks.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

3. srpnja 2020. (petak) 5. lipnja 2020. 30. lipnja 2020.
17. srpnja 2020. (petak) 5. lipnja 2020. 14. srpnja 2020.
11. rujna 2020. (petak) 10. srpnja 2020. 8. rujna 2020.
25. rujna 2020. (petak) 10. srpnja 2020. 22. rujna 2020.

 

 

 

 


Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini*
2. Procesne analitičke tehnike*
3. Interakcije bioaktivnih molekula*
4. Sregnuti sustavi u analizi lijekova*
5. Analiza asfaltena*
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrveni spektri biomolekula*
2. Ramanovi spektri biomolekula*

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika. 

Prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova*,
        - otpadnih voda*.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje različitih analita

Izv. prof. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativne analize *
2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša *
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena *
 
Doc. dr. sc. N. Poje
1. Metali u biološkim sistemima*
 
 
 
Doc. dr. sc. T. Jednačak
1. Primjena spektroskopije NMR u analizi biomolekula*
 
 

Zavod za biokemiju

 
Izv. prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj
1. Stanični mehanizmi održavanja homeostaze proteina kod bakterija*
2. Uloga šaperona u razvoju i liječenju Alzheimerove bolesti*
3. Promiskuitet enzima*
 
 
Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec
1. Ksenonukleinske kiseline*
2. Bioluminescencija*
3. RNA-aptameri*
 
Doc. dr. sc. M. Močibob
1. Metaboličke pogreške i bolesti razgradnje ugljikohidrata*
2. Sintetski geni
3. Metode sekvenciranja DNA*
4. Određivanje strukture bioloških makromolekula i supramakromolekulskih struktura
 
 
Doc. dr. sc. Morana Dulić
1.Akvaporini*
2. Biokemijski uzroci anemija*
3. Imunoterapija u onkologiji*
4. Struktura i funkcija stanične stjenke
5. Protein ovojnice koronavirusa

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski
1.  Virulentnost virusa humane imunodeficijencije *
2.  Mehanizam djelovanja toksina ouabaina i palitoksina ​​​​*
3.  Primjena fosfolipaza u industriji *
4.  Citokini i njihov značaj u farmaceutskoj industriji *
5.  Norvalin u prirodnim spojevima, peptidima i proteinima ​​​​​​*
​​​​​​
 

Zavod za fizikalnu kemiju


Prof. dr. sc. D. Kovačević
1. Polimerizacija; vrste i primjena.
2. Termodinamika otopina polimera.

Prof. dr. sc. T. Begović
1. Kinetika otapanja soli.*

2. Kelvinova jednadžba*.

3. Kemijska ravnoteža u Haber-Boshovom procesu*

4.  Akumulacija i biorazgradnja perklorata u okolišu*

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar
1. Born-Oppenheimerova aproksimacija.
2. Möbius-Hückelova teorija.*

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša
1. Termodinamika molekulskog prepoznavanja
2. Kvantitativni odnos strukturnih odlika i aktivnosti molekulâ
3. Elektrostatske interakcije pri stabilizaciji proteinskih struktura

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Termodinamicka i strukturna karakterizacija kompleksiranja supramolekulskih liganada s nabijenim vrstama u otopini

2. Modeli molekule vode u simulacijama molekulske dinamike.

3. Primjena spektrometrije zaustavljenog protoka u istraživanju kinetike reakcija

 

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

1. Konstante stabilnosti kompleksnih spojeva

2. Eksperimentalno odredjivanje koeficijenata aktiviteta

3. Satne reakcije

 

Doc. dr. sc. Nikola Bregović

1. Supramolekulska kataliza

2. Kinetika elektrokemijskih reakcija

3. Kiselinsko-bazne ravnoteže u aprotičnim organskim otapalima*

4. Kelatni efekt

5. Hammetovi parametri - definicija, određivanje i upotreba

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Solarne ćelije


Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Kemija heksacianoferata(III)*
2. Kompleksni spojevi prijelaznih metala: lijekovi i otrovi*

3. Reakcije prijenosa elektrona: od kompleksnih spojeva do bioloških sustava*

4. Magnetske nanočestice: priprava, fizikalna svojstava i primjena u biomedicini*

5.Spojevi volframa i molibdena kao katalizatori*

 

Prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Solvotermalna sinteza*

2. Hidridi

3. Svojstva i primjena metalnih oksida


Prof. dr. sc. B. Prugovečki
1. Rendgensko zračenje i struktura kristalnih tvari
2. Kristali bioloških makromolekula*

3. Kompleksi bakra(II) s aminokiselinama


Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Metalo-organske mreže (MOF) temeljene na bioaktivnim komponentama 
2. Karnozin - 'eliksir mladosti': derivati, primjena i strukturna svojstva

Izv. prof. dr. sc. M. Rubčić:
1. Uloga polimera u procesu kokristalizacije
2. Perovskiti: strukture i svojstvaDoc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Umjetna fotosinteza
3. Plemeniti metali*
4. Kompleksni spojevi kao modeli vitamina B12
5. Fotokemijske reakcije u anorganskoj kemiji

 

Izv. prof. dr. sc. D. Cinčić

 1. Koordinacijski spojevi metala u kemoterapiji
 2. Kemija beta-laktamskih antibiotika
 3. Kemija parfema
 4. Aerosoli
 5. Dizajn organskih kristala
 6. Baza strukturnih podataka u Cambridgeu 

 

Doc.dr.sc. M. Đaković

1. Vodikove veze u strukturama koordinacijskih spojeva
2. Dinamični kristali
3. Koordinacijski polimeri
4. Određivanje kristalne strukture
5. Polarizabilnost atoma i njezina uloga u izgradnji nekovalentnih interakcija*

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović
1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
2. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama*
4. Policentrična kovalentna veza
 
Doc. dr. sc. I. Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*
3. Prostorna građa molekula*
4. Molekulski spremnici
 
Doc. dr. sc. J. Pisk
1. Flogiston
2. Zelena kemija*
3. Elektrokataliza
 

Zavod za organsku kemiju

 
prof. dr. sc. I. Primožič
1 Organska otapala - svojstva i uporaba*
2. Stereoselektivne aldolne reakcije*
3. Kumarin - priprava, svojstva i reakcije*
4. Sinteza ketoprofena*
5. Sinteza alkaloida atropina*
 
Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Sonogashira reakcija*
2. Stabilni ekvivalenti enolata u kondenzacijskim reakcijama
3. Sintetički organski polimeri
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
1. Samoudruženi monoslojevi tiola na zlatu*
2. Katalizatori faznoga prijenosa u organskoj sintezi*
3. Kovalentne organske mreže
4. NMR spektroskopija stereoizomera*
 
Doc. dr. sc. Ivan Kodrin
1. Apsolutna i relativna konfiguracija organskih molekula*
2. Analiza Hirshfeldove plohe*
3. Soaijeva reakcija*
4. Diels-Alderova reakcija*
5. Sigmatropno pregrađivanje*
6. Ferocen i njegovi spojevi*
 
Doc. dr. sc. Đani Škalamera

1. Glikozilacija upotrebom alil-glikozida*

2. Saponini*

3. Fotokiseline*

4. NMR spektroskopija ugljikohidrata*

5. Spiropirani – izuzetno svestrani fotokromi*

6. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija*

7. Fluorescentno obilježavanje aminokiselina u svrhu in situ praćenja bioloških procesa*

8. Meta-učinak u fotokemiji

 
 
 
 
 

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Broj posjeta:
14826

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu