Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. polaže izradom Završnog rada.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada odabire student iz popisa predloženih tema i o izboru se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za izbor teme Završnog rada: 15. ožujka 2019.

Student ispunjava obrazac Prijava teme Završnog rada, mentor Završnog rada ga potpisuje i prosljeđuje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 29. ožujka 2019.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra akad. god. 2018./2019.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roka na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u tri (3) tiskana primjerka (spiralnog uveza) i u elektroničkom obliku na CD/DVD-u u papirnatom omotu (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na kojem želi polagati Završni ispit student predaje u Ured za studente:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u indeks.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

28. lipnja 2019. (petak) 31. svibnja 2019. 25. lipnja 2019.
12. srpnja 2019. (petak) 31. svibnja 2019. 8. srpnja 2019.
6. rujna 2019. (petak) 5. srpnja 2019. 2. rujna 2019.
20. rujna 2019. (petak) 5. srpnja 2019. 18. rujna 2019.

 

 

 

 


Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini*
2. Procesne analitičke tehnike
3. Interakcije bioaktivnih molekula*
4. Sregnuti sustavi u analizi lijekova*
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrveni spektri biomolekula*
2. Ramanovi spektri biomolekula

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  *
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika. *

Prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Izv. prof. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativne analize *
2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša *
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena *
 
Doc. dr. sc. N. Poje
1. Reakcije kationa srebra i njihova primjena*
2. Kemija željeza*
3. Kemija žive i olova*
 
Doc. dr. sc. T. Jednačak
1. Analiza biomolekula spektroskopijom NMR*
 
 

Zavod za biokemiju

 
Izv. prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj
1. Stanični mehanizmi održavanja homeostaze proteina kod bakterija*
2. Uloga šaperona u razvoju i liječenju Alzheimerove bolesti*
3. Promiskuitet enzima*
 
 
Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec
1. Bioortogonalna kemija*
2. Metode istraživanja protein:protein interakcija*
3. Ksenonukleinske kiseline*
4. Posttranslacijske modifikacije proteina*
 
Doc. dr. sc. M. Močibob
1. Razgradnja celuloze celulosomom*
2. Suvremene metode afinitetne kromatografije u biokemiji*
3. Ortogonalni ribosomi i reprogramiranje genetskog koda*
4. Elektorkemijski gradijenti na biološkim membranama: nastanak, svojstva i uloge*
 
Doc. dr. sc. Morana Dulić
1. Stanična komunikacija kod živčanih stanica*
2. Metabolizam nukleotida kao meta lijekova*
3. Sastav, struktura i uloge staničnih stjenki
3. tema po izboru studenta

 

Zavod za fizikalnu kemiju


Prof. dr. sc. D. Kovačević
1. Polimerizacija.
2. Termodinamika polimera.

Prof. dr. sc. T. Preočanin
1. Kinetika otapanja soli.

2. Kelvinova jednadžba.

3. Kinetika otpuštanja aktivne tvari iz gela.*

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar
1. Tuneliranje.
2. Hückelova metoda.

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša
1. Mikroskopija proteinskih interakcija*
2. Matematičke metode za povezivanje strukturnih odlika i aktivnosti molekulâ

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Termodinamička svojstva supramolekulskih sustava

2. Određivanje termodinamičkih i kinetičkih reakcijskih veličina iz eksperimentalnih podataka *

3. Modeli vode u simulacijama molekulske dinamike.

4. Primjena spektrometrije zaustavljenog protoka u istraživanju kinetike reakcija

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Ionski kristali - struktura i svojstva
2. Poluvodiči


Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Kemija heksacianoferata(III)*
2. Kompleksni spojevi prijelaznih metala: lijekovi i otrovi*

3. Reakcije prijenosa elektrona: od kompleksnih spojeva do bioloških sustava*

4. Magnetske nanočestice: priprava, fizikalna svojstava i primjena u biomedicini

5.Spojevi volframa i molibdena kao katalizatori

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Vibracijska spektroskopija anorganskih spojeva*Izv. prof. dr. sc. B. Prugovečki
1. Rentgensko zračenje
2. Proteinska kristalografija


Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Čestični crtež u sveučilišnim udžbenicima iz kemije
2. Makrolidni antibiotici - strukturne značajke*

3. Inkluzijski kompleksi ciklodekstrina*

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Polioksometalati: Keplerati*
2. Fotoredoks kataliza u organskoj sintezi i uloga prijelaznih metalaDoc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Metalofulereni*
3. Plemeniti metali*
4. Snježne pahuljice*
5. Cvjetni pigmenti*

 

Doc. dr. sc. D. Cinčić

 1. Uporaba ultrazvuka u kemijskoj sintezi*
 2. Mehanokemija - od nanokristala do industrije
 3. Mehanokemija anorganskih i organskih sustava
 4. Metaloorganski spojevi u kristalnom inženjerstvu*
 5. Kemijska sinteza u čvrstom stanju metodama starenja*
 6. Halogenska veza u tekućim kristalima*

 

Doc.dr.sc. M. Đaković

1. Nanokemija*
2. Domaćin-gost kompleksi*
3. Metaloorganski spojevi i polimorfizam*
4. Sferična kristalizacija*
5. Raznolikost primjene metalo-organskih kristalnih struktura (MOF-ova)*
6. Tekući kristali*
7. Polarizabilnost atoma i njezina uloga u izgradnji nekovalentnih interakcija*

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović
1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
2. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama
 
Doc. dr. sc. I. Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*
3. Prostorna građa molekula*
4. Molekulski spremnici
 
Doc. dr. sc. J. Pisk
1. Flogiston
2. Zelena kemija
 

Zavod za organsku kemiju

 
Prof. dr. sc. Z. Mihalić
1. Hammettova korelacija
2. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija
3. Kvalitativna MO teorija u organskoj kemiji
4. Primjena teorije funkcionale gustoće u računalnoj kemiji
5. Mehanizam nitriranja aromatskih spojeva
6. Utjecaj otapala na brzinu i mehanizam kemijskih reakcija
 
Prof. dr. sc. H. Vančik
1. Cikloadicijske reakcije
2. Jake Lewisove kiseline kao katalizatori u organskim reakcijama
3. Sintetske reakcije stvaranja veze ugljik-ugljik
4. Reakcijski međuprodukti i prijelazna stanja u jednostavnim organskim reakcijama
5. Kinetika i termodinamika temeljnih organskokemijskih reakcija
 
Izv. prof. dr. sc. I. Primožič
1. Cimetidin - razvoj lijeka*
2. Tautomerija*
3. Organska otapala - svojstva i uporaba*
4. Stereoselektivne aldolne reakcije*
5. Sinteza hormona tiroksina*
 
Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Sonogashira reakcija*
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
1. Priprava i reakcije karbena*
2. Reakcije organskih spojeva na površinama*
3. Priprava i spektroskopska karakterizacija aromatskih C-nitrozo spojeva*
 
Doc. dr. sc. Ivan Kodrin
1. Simetrija i kiralnost organskih molekula*
2. Apsolutna i relativna konfiguracija organskih molekula*
3. Kvantna teorija atoma u molekulama*
4. Stereokemija spojeva biljnih ekstrakata*
5. Soaijeva reakcija*
6. Diels-Alderova reakcija*
 
Doc. dr. sc. Đani Škalamera
1. Sinteza i svojstva levotiroksina*
 
 
 
 

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Broj posjeta:
10975

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu