Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se u akademskoj godini 2013./2014. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaže izradom Završnog rada.

Student može ranije započeti izradu Završnog rada, ali prijaviti Završni ispit može tek nakon što je položio sve ispite za vrijeme Preddiplomskog studija kemije. Postupak izrade Završnog rada sastoji se od nekoliko faza:

  • 9. svibnja 2014. – Krajnji rok za izbor teme Završnog rada.
  • Tema se odabire na način da student iz predloženog popisa tema odabere jednu i o izboru se dogovori s mentorom teme. U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se o tome treba dogovoriti s odabranim mentorom i predstojnikom zavoda.
  • Mentor Završnog rada ispunjava i potpisuje obrazac: Prijava teme završnog ispita i prosljeđuje ga u studentsku referadu.
  • Student prvu verziju (draft) Završnog rada pisanog u Predlošku za izradu Završnog rada predaje mentoru na uvid i obavljaju se dodatne konzultacije. Draft verzija se predaje dva do tri tjedna prije ispitnog roka na kojem se želi položiti Završni ispit. Završni rad se piše na način definiran u Uputama za pisanje Završnog rada.
  • Konačna verzija Završnog rada predaje se mentoru tjedan dana prije redovnog ispitnog roka (u elektroničkoj verziji te u dva uvezana primjerka) i to nakon što je student položio sve propisane ispite.
  • U dogovoru s mentorom student putem Ureda za studente podnosi Molbu za polaganje Zavrsnog ispita  te prijavljuje ispit u redovnom ispitnom roku (u rujnu će nakon drugog redovnog ispitnog roka biti i dodatni izvanredni ispitni rok namijenjen isključivo polaganju Završnog ispita).
  • Mentor ocjenjuje rad i predaje ga predstojniku zavoda na potpis. Jedan primjerak Završnog rada pohranjuje se u dossier studenta, a drugi u arhivu zavoda.
  • Dossier studenta se pregledava na pojedinim zavodima i daje se potvrda da ne postoji zapreka za polaganje Završnog ispita (potvrda se proslijeđuje administratoru zavoda koji onda unosi podatke i ocjenu Završnog ispita).

Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini
2. Procesne analitičke tehnike
3. Interakcije bioaktivnih molekula
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrvena i Ramanova spektroskopija: Teorija i primjena
2. Pravilo međusobnog isključenja u vibracijskoj spektroskopiji
3. Infracrveni spektri biomolekula
4. Ramanovi spektri biomolekula

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka.   
2. Primjena metoda atomske spektroskopije u istraživanju realnih uzoraka
3. Primjena UV/Vis apsorpcijske i fluorescencijske spektroskopije u istraživanju strukturnih i veznih karakteristika kompleksa biološki važnih spojeva

Izv. prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova,
        - pesticida u hrani,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Doc. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativnog određivanja sadržaja analita u uzorku
2. Instrumentne metode u analitici: uzoraka iz okoliša, industrijskih sirovina i proizvoda, hrane, bioloških materijala.
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena

Izv. prof. dr. sc. A. Gojmerac Ivšić
1. Neutralizacijske titracije u nevodenoj sredini
2. Kompleksometrijski indikatori
3. Gravimetrijske metode analize
4. Spektrofotometrijsko proučavanje kompleksnih iona

 

 

Zavod za biokemiju

Prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević:
1. Sklapanje strukture proteina s nehidrofobnom unutrašnjošću
2. Introni
3. Uloga STOP-kodona u terminaciji translacije mRNA i drugim procesima
4. Hormonska regulacija metabolizma glikogena
5. Nastanak i uloga modificiranih nukleotida u molekulama RNA
 
Dr. sc. Vesna Simunović / Prof. dr. sc. I. Weygand-Đurašević:
1. Razgradnja masnih kiselina oksidacijom na alfa-C-atomu
2. Insuficijencija cistationin-beta-sintaze
 
Doc. dr. sc. Boris Mildner:
1. Transmembranski receptori (GPCR)
2. Transport iona kroz membrane
3. Transport i sazrijevanje proteina u stanici
4. Neuobičajene signalne molekule (NO, CO, H2O2)
 
Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj:
1. Molekulska mašinerija za proizvodnju stanične energije*
2. Regulacija enzimske aktivnosti putem tioredoksina
3. Leucin kao signalna molekula*
4. Katalitička antitijela*
5. Triptofan-sintaza: multienzimski kompleks s intramolekulskim tunelom
 
Doc. dr. sc. Jasmina Rokov-Plavec
1. Sintetski analozi nukleinskih kiselina
2. Fluorescentni proteini
3. Mehanizam djelovanja i funkcija proteaza
 

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. T. Cvitaš
1. Primjena lasera u spektroskopiji.
2. Primjena lasera u kemijskoj kinetici.
3. Numeričko simuliranje kinetike enzimskih reakcija.

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
1. Eksperimentalno određivanje aktivnosnih koeficijenata.
2. Asocijacija iona.
3. Potenciometrijsko određivanje konstanti ravnoteže.

Prof. dr. sc. Davor Kovačević
1. Polarografija.
2. Napetost površine vodenih otopina.
3. Adsorpcija: adsorpcijske izoterme.

Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin
1. Kemijski potencijal.
2. Voda i anomalije vode.
3. Površinski aktivne tvari.
4. Korozija.

Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar
1. Harmonički oscilator – operatorsko rješenje.
2. Unitarne transformacije u kemiji.
3. Teorija grupa i vibracijska spektroskopija.*

Doc. dr. sc. Branimir Bertoša
1. Molekularna dinamika – računalna metoda.*
2. Vrste nekovalentnih interakcija između proteina i liganada.
3. Enzimski promiskuitet.*
4. Konformacijska pretraga Monte Carlo algoritmom.*

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Ionski kristali - struktura i svojstva
2. Poluvodiči
3. Feritin - do 4500 iona željeza po molekuli proteina
4. Uloga cinkovog iona u inzulinu

Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Izomerija u kemiji kompleksnih spojeva metala prve prijelazne serije
2. Polioksometalati i heteropolioksometalati elemenata 5. i 6. skupine*
3. Borani: strukture i svojstva
4. Zintlove faze*
5. Polinuklearni kompleksi Co(II) i Ni(II): sinteza, svojstva i struktura

 

Prof. dr. sc. Z. Popović
1. Uvod u kemiju organometalnih spojeva
2. Alkili, arili i hidridi metala i njihova primjena u organskoj sintezi
3. Karbenski kompleksi prijelaznih metala u metatezi alkena.

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. VSEPR teorija i oblik molekula
2. Hidridi

Izv. prof.  dr. sc. B. Prugovečki
1. Biološki ligandi za metalne ione
2. Kristalizacija proteina*
3. Željezo-biološka uloga*

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Metalni klusteri
2. Vodikova veza
3. Kristalne strukture spojeva bakra

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Kokristali
2. Zeoliti
3. Pigmenti.

Doc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Izv. prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Plemeniti metali
3. Pigmenti
4. Drago kamenje*
5. Kristali

Doc. dr. sc. D. Cinčić
1. Topologija međumolekulskog povezivanja*
2. Halogenska veza
3. Solvati farmakološki aktivnih tvari*
4. Amorfne molekulske krutine – priprava i analiza
5. Mehanokemijska sinteza metalo-organskih materijala*


Doc.dr.sc. Marijana Đaković
1. Obojenost koordinacijskih spojeva
2. Supramolekulska kemija čvrstog stanja
3. 'Zelena' kemija

 

Zavod za organsku kemiju (2012/2013)

Prof. dr. sc. S. Tomić Pisarović

1. Alkeni i alkini: struktura, svojstva i reakcije
2. Ugljikohidrati: strukture i tipične reakcije monosaharida
3. Reakcije eliminacije
 
Prof. dr. sc. Z. Mihalić
1. Hammettova korelacija
2. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija
3. Kvalitativna MO teorija u organskoj kemiji
 
Prof. dr. sc. H. Vančik
1. Cikloadicijske reakcije
2. Jake Lewisove kiseline kao katalizatori u organskim reakcijama
3. Sintetske reakcije stvaranja veze ugljik-ugljik
 
Izv. prof. dr. sc. I. Primožič
1. Polisaharidi-struktura, svojstva i reaktivnost
2. Pinakolno, Hofmannovo i Beckmannovo molekulsko pregrađivanje *
3. Dieckmannova kondenzacija*
 
Doc. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Priprava i reakcije karboksilnih kiselina
2. Azitromicin - sinteza i svojstva*
 
Doc. dr. sc. Rosana Ribić
1. Svojstva i reakcije halogenalkana
2. Mannichova reakcija*
3. Paracetamol - sinteza i svojstva*

 


Repozitorij
 
Tražilica
 
Broj posjeta:
5546

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu