Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se u akademskoj godini 2016./2017. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaže izradom Završnog rada.

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“ održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2017., u 17.15 sati u predavaonici A1.

Svi studenti koji su upisali Završni ispit u akad. god. 2016./2017. obavezni su prisustvovati predavanju.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada odabire student iz popisa predloženih tema i o izboru se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za izbor teme Završnog rada: 31. ožujka 2017.

Student ispunjava obrazac Prijava teme Završnog rada, mentor Završnog rada ga potpisuje i prosljeđuje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 14. travnja 2017.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra akad. god. 2016./2017.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roka na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u tri (3) tiskana primjerka (spiralnog uveza) i u elektroničkom obliku na CD/DVD-u u papirnatom omotu (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na kojem želi polagati Završni ispit student predaje u Ured za studente:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u indeks.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

30. lipnja 2017. (petak)

2. lipnja 2017.

23. lipnja 2017.

14. srpnja 2017. (petak)

2. lipnja 2017.

7. srpnja 2017.

8. rujna 2017. (petak)

7. srpnja 2017.

1. rujna 2017.

22. rujna 2017. (petak)

7. srpnja 2017.

21. rujna 2017.

 

Molbu za polaganje Završnog ispita i konačnu verziju Završnog rada  moguće je predati u Ured za studente do četvrtka, 21. rujna 2017.

Dodatni izvanredni ispitni rok namijenjen isključivo polaganju Završnog ispita neće biti oglašen.

 

 

 


Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini
2. Procesne analitičke tehnike
3. Interakcije bioaktivnih molekula
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrveni spektri biomolekula*
2. Ramanovi spektri biomolekula

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  *
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika. *

Izv. prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:*
        - lijekova,
        - pesticida u hrani,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Izv. prof. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativnog određivanja sadržaja analita u uzorku *
2. Instrumentne metode u analitici: uzoraka iz okoliša, industrijskih sirovina i proizvoda, hrane, bioloških materijala. *
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena *
 
Doc. dr. sc. N. Poje
1. Reakcije kationa srebra i njihova primjena*
2. Dokazivanje i određivanje arsena*
3. Određivanje dušika u organskim spojevima
 

Zavod za biokemiju

 
Izv. prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj
1.  Leucin kao signalna molekula*
2. Struktura, uloga i mehanizam glikogenina*
3. ABC prenositelji: struktura, funkcija i klinička važnost*
4. Uloga pogrešno smotanih proteina u razvoju neurodegenerativnih bolesti*
 
Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec
1. Struktura i uloga rodopsina*
2. Metode istraživanja protein:protein interakcija*
3. Biokemijska podloga nepodnošenja laktoze*
4. Dizajnerski proteini*
5. Amiloidi i njihov utjecaj na Alzheimerovu bolest*
 
Doc. dr. sc. M. Močibob
1. Citostatici*
2. Određivanje strukture velikih makromolekulskih kompleksa krio-elektronskom mikroskopijom*
3. Struktura sintaze masnih kiselina eukariota*
4. Sekvenciranje DNA*

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. V. Tomišić
1. Utjecaj otapala na kinetiku kemijskih reakcija*

Prof. dr. sc. D. Kovačević
1. Polarografija.*
2. Adsorpcija na međupovršini čvrsto/tekuće.*

3. Polielektroliti: svojstva i primjena.*

Izv. prof. dr. sc. T. Preočanin
1. Termodinamika otapanja soli*

2. Nernstova jednadžba

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar
1. Tuneliranje.
2. Usporedba kvantnih i klasičnih metoda za proučavanje dinamike fotokemijskih sustava.*

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša
1. Dinamički aspekti alosteričkih promjena*
2. Matematičke metode za povezivanje strukturnih odlika i aktivnosti molekulâ

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Statistička i kalorimetrijska entropija*

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Transformacije geometrije molekule u Cartesiusovom koordinatnom sustavu

2. Matematičke metode za određivanje termodinamičkih i kinetičkih reakcijskih veličina iz eksperimentalnih podataka

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Ionski kristali - struktura i svojstva
2. Poluvodiči


Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Kompleksni spojevi u kemiji supravodiča
2. Izomerija u kemiji  spojeva elemenata d-bloka
3. Fotokromizam anorganskih spojeva
4. Anorganski spojevi: lijekovi i otrovi


Prof. dr. sc. Z. Popović
1. Uvod u kemiju organometalnih spojeva
2. Alkili, arili i hidridi metala i njihova primjena u organskoj sintezi
3. Karbenski kompleksi prijelaznih metala u metatezi alkena.

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Metode termičke analize u kemiji čvrstog stanja*
2. Vibracijska spektroskopija u analizi anorganskih spojeva

3. Kemija karbonata*

Izv. prof. dr. sc. B. Prugovečki
1. Izvori rentgenskog zračenja
2. Razvoj proteinske kristalografije


Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Metalni kompleksi imidazola - modelni sustavi metaloproteina*
2. Makrolidni antibiotici - strukturne značajke

3. Inkluzijski kompleksi ciklodekstrina

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Polioksometalati: Keplerati*
2. Fotoredoks kataliza u organskoj sintezi i uloga prijelaznih metalaDoc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Metalofulereni
3. Plemeniti metali
4. Snježne pahuljice
5. Cvjetni pigmenti

 

Doc. dr. sc. D. Cinčić

 1. Ultrazvuk u kemiji
 2. Mehanokemija - od nanokristala do industrije
 3. Mehanokemija anorganskih i organskih sustava*
 4. Metaloorganska supramolekulska kemija u čvrstom stanju
 5. Sinteza kemijskih spojeva metodom starenja

 

Doc.dr.sc. M. Đaković

1. Nanokemija*
2. Domaćin-gost kompleksi*
3. Metaloorganski spojevi i polimorfizam*
4. Sferična kristalizacija*
5. Raznolikost primjene metalo-organskih kristalnih struktura (MOF-ova)*
6. Tekući kristali*
7. Polarizabilnost atoma i njezina uloga u izgradnji nekovalentnih interakcija*

 

 Doc. dr. sc. V. Stilinović
1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
2. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
 3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama
 
 
 
Doc. dr. sc. I. Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*
3. Prostorna građa molekula*
4. Molekulski spremnici
 
 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. S. Tomić-Pisarović
1. Sinteze antibakterijskih peptidomimetika
2. Sinteze i biološka svojstva 3-amino-1,4-benzodiazepina
 
Prof. dr. sc. Z. Mihalić
1. Hammettova korelacija
2. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija
3. Kvalitativna MO teorija u organskoj kemiji
4. Primjena teorije funkcionale gustoće u računalnoj kemiji
5. Mehanizam nitriranja aromatskih spojeva
6. Utjecaj otapala na brzinu i mehanizam kemijskih reakcija
 
Prof. dr. sc. H. Vančik
1. Cikloadicijske reakcije
2. Jake Lewisove kiseline kao katalizatori u organskim reakcijama
3. Sintetske reakcije stvaranja veze ugljik-ugljik
4. Reakcijski međuprodukti i prijelazna stanja u jednostavnim organskim reakcijama
5. Kinetika i termodinamika temeljnih organskokemijskih reakcija
 
Izv. prof. dr. sc. I. Primožič
1. Alkini i aleni*
2. UV i IR spektroskopija organskih molekula*
 
Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Michealova adicija*
2. Totalna sinteza lizerginske kiseline*
3. Heckova reakcija*
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
1. Priprava i reakcije karbena
2. Wittigova reakcija*
3. Mitsunobu reakcija*
 
Doc. dr. sc. Ivan Kodrin
1. Simetrija i kiralnost organskih molekula
2. Apsolutna i relativna konfiguracija organskih molekula*
3. Kvantna teorija atoma u molekulama (QTAIM)
4. Analiza Hirshfeldove površine
 
 
 
 

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Broj posjeta:
8701

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu