Izbornik
 
Završni ispit
 

Termini polaganja Završnog ispita u akademskoj godini 2014./15. su:

 

3. srpnja 2015. (petak)
17. srpnja 2015. (petak)

11. rujna 2015. (petak)
18. rujna 2015 (petak)

Dodatni rok: 22. rujna 2015.(utorak)

 

 

Završni ispit se u akademskoj godini 2014./2015. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaže izradom Završnog rada.

Student može ranije započeti izradu Završnog rada, ali prijaviti Završni ispit može tek nakon što je položio sve ispite za vrijeme Preddiplomskog studija kemije. Postupak izrade Završnog rada sastoji se od nekoliko faza:

 • 8. svibnja 2015. – Krajnji rok za izbor teme Završnog rada.
 • 30. svibnja 2015. Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada.
 • Tema se odabire na način da student iz predloženog popisa tema odabere jednu i o izboru se dogovori s mentorom teme. U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se o tome treba dogovoriti s odabranim mentorom i predstojnikom zavoda.
 • Mentor Završnog rada ispunjava i potpisuje obrazac: Prijava teme završnog ispita i prosljeđuje ga u studentsku referadu.
 • Student prvu verziju (draft) Završnog rada pisanog u Predlošku za izradu Završnog rada predaje mentoru na uvid i obavljaju se dodatne konzultacije. Draft verzija se predaje dva do tri tjedna prije ispitnog roka na kojem se želi položiti Završni ispit. Završni rad se piše na način definiran u Uputama za pisanje Završnog rada.
 • Konačna verzija Završnog rada predaje se mentoru tjedan dana prije redovnog ispitnog roka.
 • Završnom ispitu može se pristupiti nakon što je student položio sve propisane ispite.
 • Završni rad potrebno je predati u tri uvezana primjerka i u elektroničkoj verziji (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf na CD/DVD-u).
 • U dogovoru s mentorom student putem Ureda za studente podnosi Molbu za polaganje Zavrsnog ispita  te prijavljuje ispit u redovnom ispitnom roku (u rujnu će nakon drugog redovnog ispitnog roka biti i dodatni izvanredni ispitni rok namijenjen isključivo polaganju Završnog ispita).
 • Mentor ocjenjuje rad i predaje ga predstojniku zavoda na potpis. Jedan primjerak Završnog rada pohranjuje se u dossier studenta, a drugi u arhivu zavoda.
 • Treći primjerak Završnog rada i Elektroničku veriju (Završni rad na CD/DVD u pdf-obliku) u Središnju kemijsku knjižnicu za što mu se izdaje potvrda. Izdanu potvrdu Središnje kemijske knjižnice student nosi u Ured za studente, gdje se prilaže u dossier te mu se nakon toga  može izdati potvrda o završetku diplomskog studija.) potrebno je dostaviti u Središnju kemijsku knjižnicu.
 • Dossier studenta se pregledava na pojedinim zavodima i daje se potvrda da ne postoji zapreka za polaganje Završnog ispita (potvrda se proslijeđuje administratoru zavoda koji onda unosi podatke i ocjenu Završnog ispita).

Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini
2. Procesne analitičke tehnike
3. Interakcije bioaktivnih molekula
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrvena i Ramanova spektroskopija: Teorija i primjena
2. Pravilo međusobnog isključenja u vibracijskoj spektroskopiji
3. Infracrveni spektri biomolekula
4. Ramanovi spektri biomolekula

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika.

Izv. prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova,
        - pesticida u hrani,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Doc. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativnog određivanja sadržaja analita u uzorku
2. Instrumentne metode u analitici: uzoraka iz okoliša, industrijskih sirovina i proizvoda, hrane, bioloških materijala.
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena

Izv. prof. dr. sc. A. Gojmerac Ivšić
1. Neutralizacijske titracije u nevodenoj sredini
2. Kompleksometrijski indikatori
3. Gravimetrijske metode analize
4. Spektrofotometrijsko proučavanje kompleksnih iona

 

Zavod za biokemiju

Doc. dr. sc. Boris Mildner:
1. Transmembranski receptori (GPCR)
2. Transport iona kroz membrane
3. Transport i sazrijevanje proteina u stanici
4. Neuobičajene signalne molekule (NO, CO, H2O2)
5. D-aminokiseline
 
Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj:
1. Lizozim: od SN1 do SN2 mehanizma
2. Regulacija enzimske aktivnosti putem tioredoksina*
3. Struktura, uloga i mehanizam glikogenina*
4. Indirektni put sinteze Gln-tRNAGln i Asn-tRNAAsn
5. Triptofan-sintaza: multienzimski kompleks s intramolekulskim tunelom*
 
Doc. dr. sc. Jasmina Rokov-Plavec
1. Pravilo N-kraja određuje stabilnost proteina*
2. Ugradnja nestandardnih aminokiselina u proteine*
3. Fluorescentni proteini*
4. Uloga C-terminalne domene RNA-polimeraze
5. Struktura i dinamika kompleksa za prekrajanje RNA
6. moguće su i druge teme prema odabiru studenta i u dogovoru s nastavnikom

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
1. Eksperimentalno određivanje aktivnosnih koeficijenata.
2. Asocijacija iona.
3. Potenciometrijsko određivanje konstanti ravnoteže.

Prof. dr. sc. Davor Kovačević
1. Polarografija.
2. Napetost površine vodenih otopina.*
3. Adsorpcija: adsorpcijske izoterme.

Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin
1. Brownovo gibanje i fluktuacija termodinamičkih funkcija.*
2. Površinski aktivne tvari.*
3. Termodinamika površinskih reakcija.*

4. Stabilnost nanosuspenzija.*

 

Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar
1. Harmonički oscilator – operatorsko rješenje.
2. Unitarne transformacije u kemiji.
3. Teorija grupa i vibracijska spektroskopija.*

Doc. dr. sc. Branimir Bertoša
1. Vrste nekovalentnih interakcija između proteina i liganada.*
2. Računalne simulacije bioloških makromolekula.*

 

Doc. dr. sc. Josip Požar

1. Statistička i kalorimetrijska entropija*

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Ionski kristali - struktura i svojstva
2. Poluvodiči
3. Feritin - do 4500 iona željeza po molekuli proteina
4. Uloga cinkovog iona u inzulinu

Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Koordinacijski spojevi prijelaznih metala u biološkim sustavima 
2. Grafen i ugljikove nanocjevčice*
3. Anorganski spojevi kao inhibitori požara*
4. Zintlove faze*
5. Elektrokromni materijali

Prof. dr. sc. Z. Popović
1. Uvod u kemiju organometalnih spojeva
2. Alkili, arili i hidridi metala i njihova primjena u organskoj sintezi
3. Karbenski kompleksi prijelaznih metala u metatezi alkena.

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Metode termičke analize u kemiji čvrstog stanja
2. Vibracijska spektroskopija u analizi anorganskih spojeva

3. Kemija karbonata

Izv. prof.  dr. sc. B. Prugovečki
1. Biološki ligandi za metalne ione
2. Kristalizacija proteina*
3. Željezo-biološka uloga*

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Metalni klusteri
2. Vodikova veza
3. Kristalne strukture spojeva bakra

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Polioksometalati: Keplerati
2. "Metaloorganski poliedri"
3. Silikati i silikoni.

Doc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Izv. prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Plemeniti metali*
3. Pigmenti*
4. Drago kamenje*
5. Kristali

Doc. dr. sc. D. Cinčić

 1. Halogenska veza*
 2. Polimorfizam molekulskih kristala*
 3. Ultrazvuk u kemiji
 4. Mehanokemija - od nanokristala do industrije
 5. Mehanokemija anorganskih i organskih sustava
 6. Metaloorganska supramolekulska kemija u čvrstom stanju

 

Doc.dr.sc. Marijana Đaković

1. Koordinacijski polimeri i metaloorganske mreže
2. Supramolekulske arihitekture u kompleksima metala
3. Supravodljivost*
4. LegoTM kemija*

 

 Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović
 1. Priprava i stabilnost pseudohalogenidnih solî
 2. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
 3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama
 4. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
 5. Metode otkrivanja kemijskih elemenata – povijestni pregled
 
Doc. dr. sc. Ivica Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina
3. Prostorna građa molekula
4. Molekulski spremnici
 
 

Zavod za organsku kemiju (2014/2015)

Prof. dr. sc. S. Tomić Pisarović

1. Sinteza peptida
2. Reakcije kondenzacije*
3. Taxol - sinteza i svojstva
 
Prof. dr. sc. Z. Mihalić
1. Hammettova korelacija
2. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija
3. Kvalitativna MO teorija u organskoj kemiji
4. Primjena teorije funkcionale gustoće u računalnoj kemiji
5. Mehanizam nitriranja aromatskih spojeva
6. Utjecaj otapala na brzinu i mehanizam kemijskih reakcija
 
Prof. dr. sc. H. Vančik
1. Cikloadicijske reakcije
2. Jake Lewisove kiseline kao katalizatori u organskim reakcijama
3. Sintetske reakcije stvaranja veze ugljik-ugljik
 
Izv. prof. dr. sc. I. Primožič
1. Polisaharidi - struktura, svojstva i reaktivnost*
2. Bifunkcijski karbonilni spojevi*
3. Peteročlani heterociklički aromatski spojevi s jednim neugljikovim atomom*
 
Doc. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Priprava i reakcije karboksilnih kiselina*
2. Sinteza i svojstva diazepama*
3. Sinteza i svojstva ibuprofena*
 
Doc. dr. sc. Rosana Ribić
1. Svojstva i reakcije halogenalkana*
2. Staudingerova reakcija*
3. Terpeni*
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
1. Priprava i reakcije karbena
2. Wittigova reakcija
 

Repozitorij
 
Tražilica
 
Broj posjeta:
5839

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu