Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemije

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2016./2017.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Ankica Tomić) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 

Upisi u prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer: istraživački i smjer: nastavnički) provodit će se u:

petak, 29. rujna, ponedjeljak, 2. listopada, i utorak, 3. listopada 2017.

od 11 do 14 sati

u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Na upis je potrebno donijeti:

a) izvorne dokumente ukoliko su pri prijavi za razredbeni postupak predane ovjerene preslike;

b) dvije fotografije (4 cm x 6 cm);

c) potvrdu o prebivalištu, odnosno presliku osobne iskaznice;

d) dokaz o uplati troškova upisa. Troškovi upisa u 1. godinu diplomskih studija na Kemijskom odsjeku PMF-a iznose 350,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604070-105 i opis plaćanja "Upis".

Snežana Miljanić

24. 7. 2017. u 08:23

Prijave za razredbeni postupak za za upis na diplomske studije kemije (smjer: istraživački i nastavnički) primaju se 22., 25. i 26. rujna 2017. u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb, u uredovno vrijeme: od 12 do 14 sati.

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene preslike):

a) OBRAZAC za prijavu (potrebno ga je dostaviti i e-mailom u elektroničkom obliku na adresu: upisi@chem.pmf.hr). Na obrascu molimo obavezno navesti šifru studija.

b) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

c) rodni list

d) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju

e) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604020-105 i opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija"

f) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

g) dokumente za priznavanje dodatnih bodova.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Obavijest o upisu (rang lista) bit će objavljena 27. rujna 2017. u 12.00 sati na web-stranicama i oglasnim pločama Kemijskog odsjeka PMF-a.

Snežana Miljanić

Pravo na pristup razredbenom postupku za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijskom odsjeku imaju pristupnici koji su:

 • završili preddiplomski sveučilišni studij Kemija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu ili preddiplomske sveučilišne studije prirodoslovnih usmjerenja ili kemijskog inženjerstva (180 ECTS),
 • postigli prosjek ocjena na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju najmanje 3,00.

Ulazne kompetencije pristupnika i sukladnost završenog drugog preddiplomskog studija s preddiplomskim sveučilišnim studijem Kemija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka PMF-a. Ulazne kompetencije podrazumijevaju odslušane i položene temeljne predmete i praktikume iz kemije, koji po sadržaju i opsegu približno odgovaraju kolegijima koji se održavaju na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu (Opća kemija, Anorganska kemija, Analitička kemija, Fizikalna kemija, Organska kemija i Biokemija). Pristupnicima za koje povjerenstvo Kemijskog odsjeka PMF-a utvrdi da nemaju sve kompetencije potrebne za praćenje studija, dodijelit će se razlikovni predmeti (do najviše 60 ECTS bodova). Pristupnici čije su razlikovne obaveze manje od 15 ECTS bodova upisuju studij kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugu godinu studija. Pristupnici, kojima je određena obaveza upisa većeg broja razlikovnih predmeta (više od 15, a najviše 60 ECTS bodova), upisuju razlikovnu godinu. U oba slučaja ECTS bodovi razlikovnih predmeta ne ubrajaju se u obaveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem ispita iz predmeta predviđenih programom diplomskih sveučilišnih studija.

Razlikovni kolegiji/razlikovna godina

 

RAZREDBENI POSTUPAK:

Svi pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

Prosjek ocjena preddiplomskog studija donosi najviše 60 bodova. Prosjek ocjena ≥ 3,00 donosi bodove koji se računaju prema: (P - 3) · 20 + 20, gdje je P prosjek ocjena

Vrijeme za koje je student završio preddiplomski studij donosi najviše 10 bodova:

 • do 3 godine donosi 10 bodova
 • od 3 do 4 godine donosi 5 bodova
 • više od 4 godine donosi 0 bodova.

Sukladnost s preddiplomskim studijem kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu donosi najviše 25 bodova

 • pristupnik koji je završio preddiplomski studij kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, potpuno ekvivalentan studij bez razlikovnih obaveza ili ispunio sve razlikovne obaveze ostvaruje 25 bodova
 • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a, ostvaruje 10 bodova
 • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu od 15 do 60 ECTS-a, ostvaruje 0 bodova.

Dodatna postignuća tijekom preddiplomskog studija donose najviše 5 bodova:

 • Rektorova nagrada (individualna): 2 boda
 • Dekanova nagrada: 2 boda
 • Nagrada Kemijskog odsjeka za znanstveno-istraživački rad: 2 boda
 • sudjelovanje na znanstvenom skupu: 2 boda
 • koautorstvo na objavljenom znanstvenom radu: 2 boda
 • koautorstvo na objavljenom stručnom ili znanstveno-popularnom radu: 1 bod
 • sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti (Otvoreni dan Kemijskog odsjeka, Čarolije u kemiji, Znanstvene čarolije i sl.): 1 bod
 • demonstratura na nekom od predmeta iz prirodoslovlja ili matematike na sveučilišnom studiju: 1 bod
 • mentorstvo učenicima osnovnih i srednjih škola na natjecanjima iz kemije: 1 bod.

Za bodovanje dodatnih postignuća pristupnici su dužni prilikom prijave priložiti odgovarajuću dokumentaciju. U slučaju posljednja tri navedena postignuća, za isto postignuće ostvareno više puta bodovi se ne zbrajaju.

 

Na temelju provedenog razredbenog postupka, odnosno ostvarenog broja bodova sastavlja se rang lista.

Snežana Miljanić

BROJ REDOVITIH STUDENATA (uključujući državljane zemalja članica EU) ZA AK. GOD. 2017./2018.:

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 70

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: 15

Snežana Miljanić


Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu