Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 
24.02.2015. u 12:55
Uređeno: 24.02.2015. u 12:59

Apsolventica KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

PRIPRAVA I SVOJSTVA KOMPLEKSNIH SPOJEVA KOBALTA(III) S TRIDENTATNIM O,N,O-LIGANDIMA

 

U ČETVRTAK, 26.02.2015. U 11 SATI

u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

            Zamjena:          prof. dr. sc. Marina Cindrić

Gordana Margetić

24.02.2015. u 12:43
Uređeno: 24.02.2015. u 12:58

Apsolventica KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Utjecaj unutarmolekulske vodikove veze na strukture i svojstva adukata bakrovih diketonata s N-donornim ligandima

U PETAK, 27.02.2015. U 14 SATI

U predavaonici 023

Horvatovac 102 a, Zagreb

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Dominik Cinčić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Marijana Đaković

 

Gordana Margetić

20.02.2015. u 14:00

Apsolventica Kristina Lovrek polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Evaluacija kemijskih pretvorbi po principima zelene kemije

 

u petak 27.02.2015. u 11 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Nasl. red. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

3. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

20.02.2015. u 13:28

Apsolventica Rahela Zadravec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Selektivna priprava manoznih i adamantanskih derivata N-aril

supstituiranih 3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona

 

u petak, 27.02.2015. u 12 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Apsolventica Nina Pavličević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Automatizirano pročišćavanje DNA iz uzoraka kostiju

 

u petak, 27.02.2015. u 11 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Boris Mildner

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Davor Kovačević

Anđelka Pilko

20.02.2015. u 12:59

Apsolventica Ela Šarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Seril-tRNA-sintetaza iz biljke Arabidopsis thaliana: stanična lokalizacija

i priprema skraćenih varijanti proteina

 

u petak, 27.02.2015. u 14 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

3. Doc. dr. sc. Inga Marijanović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivana Ivančić Baće

 

Anđelka Pilko

19.02.2015. u 15:05

Apsolventica Tajana Dolenec  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Određivanje primarne strukture proteina

u četvrtak, 26.02.2015. u 12 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić
 2. Dr. sc. Saša Kazazić, viši znan. sur. IRB
 3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Petroković
 4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

                  Zamjena Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

19.02.2015. u 14:47
Uređeno: 19.02.2015. u 16:39

Apsolventica Sonja Pavković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Voltammetrija kompleksa bakra s cisteinom, histidinom i metioninom

u petak, 27.02.2015. u 12:30 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Prof. dr. sc. Davor Kovačević
 2. Dr. sc. Marina Mlakar, znan. savj., IRB
 3. Doc. dr. sc. Sanda Rončević
 4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

19.02.2015. u 11:36
Uređeno: 20.02.2015. u 10:14

Apsolventica Lucia Spasevski  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj instrumentnih postavki na kemijsku analizu minerala skenirajućom elektronskom mikroskopijom

u četvrtak, 26.02.2015. u 13 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Dr. sc. Sanda Rončević
 2. Akademik Vladimir Bermanec
 3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
 4. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Marina Bobanac Marjanović

18.02.2015. u 13:51

Apsolventica Tea Ljubišić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Optimizacija ugradnje neprirodnih aminokiselina putem supresije

amber stop kodona u modelnom organizmu Caenorhabditis elegans

 

u srijedu, 25. 02. 2015. u 14 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

 

Anđelka Pilko

12.02.2015. u 16:38
Uređeno: 12.02.2015. u 16:38

Apsolventica Natali Nakić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Stabilnost titanatnih nanožica u vodenom mediju

 

u srijedu, 25. 2. 2015. u 11 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Davor Kovačević
 2. Dr. sc. Maja Dutour Sikirić, v. zn. sur. IRB
 3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
 4. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

       Zamjena: izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

 

 

                    

Danijela Hus Mustić

12.02.2015. u 09:04
Uređeno: 12.02.2015. u 10:31

Apsolventica Petra Dabić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Određivanje sadržaja metala u tragovima u uzorcima tkiva kunjke spektrometrijom masa visokog razlučivanja uz induktivno spregnutu plazmu

u petak, 20.02.2015. u 11 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Dr. sc. Marijana Erk, viši znan. sur., IRB

3. Red. prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

4. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Zamjena: Red. prof. dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

11.02.2015. u 11:45

Apsolventica Sanja Novak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Međudjelovanja u smjesama natrijevog bis(2-etilheksil) sulfosukcinata i

 1-dodecil-3-metilimidazolijevog bromida

 

u petak, 20. 2. 2015. u 10 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

2. Dr. sc. Darija Jurašin, zn. sur. IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

4. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 

Danijela Hus Mustić

Apsolventica Ivana Nikšić-Franjić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj solvatacije na kompleksiranje alkalijskih kationa

s ketonskim derivatom kaliks[4]arena

 

u petak, 20. 2. 2015. u 12 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

    Zamjena: doc. dr. sc. Josip Požar

 

 

Danijela Hus Mustić

Apsolventica Marijana Pocrnić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Istraživanje utjecaja nanočestica srebra na modelne membrane i liposome 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfokolina FTIR spektroskopijom

u ponedjeljak, 16.02.2015. u 11 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Dr. sc. Goran Baranović, znan. savj., IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

4. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

20.11.2014. u 17:09

Apsolvent Darko Vušak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

QSAR analiza i sinteza biološki aktivnih amino supstituiranih

benzimidazo[1,2-a]kinolina

 

u srijedu, 26. 11. 2014. u 15 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 1. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša
 2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec, FKIT
 3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
 4. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

20.11.2014. u 13:45
Uređeno: 20.11.2014. u 13:47

Apsolvent Tomislav Kremer polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj vrste monovalentnih iona i ionske jakosti na kompleksiranje poli(alilamonijevih) i poli(akrilatnih) soli

 

u četvrtak, 27. 11. 2014. u 10 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.Prof. dr. sc. Davor Kovačević

2. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

3. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

24.10.2014. u 10:10
Uređeno: 24.10.2014. u 10:28

Apsolventica Andrea Bursik  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

» Određivanje sulfonamida u površinskim vodama vezanim sustavom tekućinska kromatografija - tandemna spektrometrija masa «

u četvrtak, 30.10.2014. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1 .Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof.dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica Mihaela Jurković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje vodikovih veza derivata acetil i benzoil acetona pomoću spektroskopije nuklearne magnetne rezonancije (NMR) u otopini

u petak, 24.10.2014. u 15 sati u dvorani P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.  prof. dr. sc. Predrag Novak

2.  prof. dr. sc. Marina Cindrić

3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

 

Zamjena:  nasl. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

Marina Bobanac Marjanović

Student Marko Hanževački izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Modeliranje međumolekulskih interakcija u kristalnim sustavima

para-halogenbenzojeve kiseline

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 17. listopada 2014. godine u 12:30 sati u predavaonici P2 (004), Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Doc. dr. sc. Marijana Đaković

3. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

30.09.2014. u 15:05

Studentica Iva Štefančić izradila je diplomski rad pod nazivom

Razvoj strukturne teorije i njezina primjena u nastavi kemije

i pristupit će diplomskom ispitu u utorak, 7. listopada 2014. godine u 13 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Ivana Maguire

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

webmaster KO

18.09.2014. u 11:20

Apsolventica Maja Budanović  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena sveobuhvatne dvodimenzijske plinske kromatografije (GCxGC) u analizi ugljikovodika u prirodnim i otpadnim vodama

u četvrtak, 25.09.2014. u 12 sati u dvorani 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Red. prof.dr. sc. Davor Kovačević

3. Doc.dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Red. prof.dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

18.09.2014. u 11:18
Uređeno: 18.09.2014. u 11:21

Apsolventica Tatjana Kezele  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Forenzički pristup analizi boja u spreju primjenom svjetlosne mikroskopije i vibracijske spektroskopije

u četvrtak, 25.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

17.09.2014. u 14:06
Uređeno: 17.09.2014. u 14:08

Apsolvent Davor Horvat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Reakcije bakra(II), kobalta(II) i nikla(II) s piridin-2,5-dikarboksilnom i benzen-1,2,4-trikarboksilnom kiselinom

  U ČETVRTAK, 25.09.2014. U  14  SATI

U SEMINARU 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Gordana Margetić

17.09.2014. u 11:13

Apsolventica Ana Šlat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza lipofilnih derivata N-aril supstituiranih piridin-4-ona

 

u petak, 26. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

16.09.2014. u 11:11

Apsolvent(ica) Jelena Bakač  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Strukturna analiza aroilhidrazona infracrvenom spektroskopijom

u petak, 26.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof.dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof.dr. sc. Željka Soldin

3. Doc.dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: izv. prof.dr. sc. Nives Galić

Marina Bobanac Marjanović

12.09.2014. u 12:51

Apsolventica Dora Sviben polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija proteina iz genomske okoline aa:CP-ligaze i protein-nosača iz Agrobacterium fabrum C58

 

u petak, 19. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:46

Apsolventica Iva Habinovec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza triazinskih i fenilurea-herbicida u tlu mikrovalnom ekstrakcijom i tekućinskom kromatografijom

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 13 sati u dvorani 023, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:27
Uređeno: 12.09.2014. u 11:37

Apsolventica Ana Mihaljević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ispitivanje utjecaja liganda u sintezi nanočestica željeza iz vodenih otopina

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 12 sati u dvorani P1, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Prof. dr. sc. Predrag Novak

Anđelka Pilko

05.09.2014. u 10:17

Student Marko Cigler izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza konjugata manoze i adamantanskih desmuramildipeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12 rujna 2014. godine u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

Studentica Nikolina Vidović izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza ftalimidoadamantanskih tetra- i pentapeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12. rujna 2014. godine u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Tražilica
 
Događaji
 
Sutra:
10:00-11:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II za pristupnicu Ivanu Carev

Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu