Izbornik
 
Projekti financirani iz drugih izvora
 

 Cinčić, Domink: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvar, PLIVA

Đaković, Marijana: Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina, Zaklada HAZU

Đilović, Ivica: Fleksibilni receptori u koordinacijskoj kemiji aniona, Zaklada HAZU

Gruić Sovulj, Ita: Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju

Požar, Josip: Meka nanotehnologija: antibakterijska svojstva površina prekrivenih polielektrolitima, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt

Prugovečki, Biserka: Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i
proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori,
Zaklada HAZU, 2016.-2017.

Rokov Plavec, Jasmina: Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, Zaklada HAZU

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica, PLIVA


Završeni projekti
 

Gruić-Sovulj, Ita: Non-canonical roles of aminoacyl-tRNA synthetases (HRZZ)

Bertoša, Branimir: Supstratni promiskuitet bakterijskih SGNH hidrolaza

Bertoša, Branimir i Kovačić, Filip: Biocatalysis of bacterial hydrolases of the GDSL-superfamily studied by a multidisciplinary approach

Cinčić, Dominik: Izučavanje utjecaja kiralnih aditiva na enantioselektivnost u mehanokemijskim reakcijama u čvrstom stanju

Cinčić, Dominik: Izučavanje kokristalizacije donora halogenske veze s iminima izvedenim iz o-vanilina

Cinčić, Dominik: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari

Đaković, Marijana: Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama

Đaković, Marijana: Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama

Gruić-Sovulj, Ita: The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Gruić-Sovulj, Ita: Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases (FIRCA/NIH 1R03TW008024-01A1)

Gruić-Sovulj, Ita: Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Gruić-Sovulj, Ita: Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita: Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita i Maček, Boris: Role of translational quality control mechanisms in maintaining the functional Escherichia coli proteome (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Gruić-Sovulj, Ita Rokov Plavec, Jasmina: INTEGRA-LIFE (FP7-REGPOT, voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc

Juranović Cindrić, Iva: Određivanje organskih i anorganskih sastojaka u ljekovitim biljkama i uzorcima tla

Kovačević, Davor: Meka nanotehnologija: svojstva i primjena polielektrolita (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Kovačević, Davor: Polielektrolitno-proteinski kompleksi

Kovačević, Davor; Petridis Dimitris i Dekany, Imre: Advanced Techniques for Arsenic Removal from Water

Matković Čalogović, Dubravka: Određivanje strukture lijekova

Novak, Predrag: Razvoj i primjena in-line metode Ramanove spektroskopije u istraživanju lijekova

Novak, Predrag: Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova

Popović, Zora i Liu, Ye: Sinteza kompleksima-prijelaznih-metala-funkcionaliziranih ionskih tekućina i njihova primjena u homogenoj katalizi  (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2009-2011)

Popović, Zora i Liu, Ye: Preparacija kiralnih ionskih tekućina i njihova primjena u asimetričnom ariliranju aldehida arilbornom kiselinom (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2011-2013)

Rokov Plavec, Jasmina: Uloga biljne aminoacil-tRNA-sintetaze u staničnom odgovoru na stres

Preočanin, Tajana: Površinska svojstva nanočestica cerijeva oksida u vodenoj otopini elektrolita

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica

Stilinović, Vladimir: Kinetika i mehanizmi faznih prijelaza u molekulskim krutinama

Stilinović, Vladimir: Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće nabojâ

Smrečki, Neven: Strukturno, spektroskopsko i termičko istraživanje paladijevih(II) kompleksa s N-alkilnim derivatima iminodioctene kiseline i glicina

Tomišić, Vladislav: Razvoj procesa priprave kompleksa željeza s maltolom

Tomišić, Vladislav: Sinteza i fizikalno kemijska karakterizacija derivata aktivnih tvari

Weygand-Đurašević, Ivana: Macromolecular complexes of aminoacyl-tRNA synthetases and their role in translational quality control and non-ribosomal peptide synthesis (UKF 1B, 10/07)

Weygand-Đurašević, Ivana i Anderluh, Gregor: Molecular Interactions in Protein Biosynthesis (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012.-2013.)


SuZ – znanstvena istraživanja (2013.–2015.)
 

Cindrić, Marina: Sinteza i identifikacija novih anorganskih materijala (2015.)

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda (2015.)

Gruić Sovulj, Ita: Istraživanje aminoacil-tRNA-sintetaza i njihovih paraloga (2014.)

Matković-Čalogović, Dubravka: Utjecaj halogenidnih iona na kristalnu strukturu goveđeg i ljudskog inzulina (2015.)

Popović, Zora: Samoudruživanje molekula u generiranju strukturne i funkcionalne raznolikosti (2015.)

Preočanin, Tajana: Fizikalno-kemijska istraživanja površina, otopina i makromolekula (2015.)

Tomić-Pisarović, Srđanka: Sinteza, strukturna analiza i biološko ispitivanje peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata (2015.)

Tomišić, Vladislav: Termodinamička, kinetička i strukturna istraživanja koordinacijskih reakcija u otopinama (2015.)

Vančik, Hrvoj: Proučavanje reakcija organskih spojeva u kondenziranoj fazi (2015.)

Cindrić, Marina: Sinteza i karakterizacija novih organskih i anorganskih materijala (2014.)

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda (2014.)

Gruić Sovulj, Ita: Mehanizmi i točnost biosinteze proteina u eukariota (2014.)

Kovačević, Davor: Fizikalno-kemijska istraživanja makromolekula, koloida i otopina (2014.)

Novak, Predrag: Sinteza i spektroskopska karakterizacija bioaktivnih spojeva i lijekova (2014.)

Popović, Zora: Uloga metalnih iona u svojstvima i aktivnosti kompleksa i makromolekula (2014.)

Tomić-Pisarović, Srđanka: Sinteza, strukturna analiza i biološko ispitivanje peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata (2014.)

Tomišić, Vladislav: Fizikalno-kemijska istraživanja koordinacijskih reakcija u otopinama (2014.)

Cindrić, Marina: Dizajn i sinteza novih organskih i anorganskih materijala ugodivih svojstava (2013.)

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda (2013.)

Popović, Zora: Utjecaj metalnog iona u kompleksima i makromolekulama na svojstva i aktivnost (2013.)

Tomić-Pisarović, Srđanka: Sinteze i biološka ispitivanja peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata (2013.)

Tomišić, Vladislav: Kinetička, termodinamička i strukturna istraživanja procesa u otopinama i na međupovršinama (2013.)

Weygand-Đurašević, Ivana: Novi biokemijski putovi za sintezu prirodnih spojeva iz aktiviranih aminokiselina (2013.)


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu