Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1531407
Događanja na PMF-u
 
26. 09. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Lidija Brkljačić
26. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Kristina Čuljak
26. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Marin Popović
27. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Goran Pipalović
Fizički odsjek, F08
Predstavljanje infrastrukturnog projekta CeNIKS na Fizičkom odsjeku PMF-a
28. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Tino Šeba
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Karolina Gucunski
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Borna Mašić
28. 09. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Cvetnić
28. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: David Klarić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Lora Pereža
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Demian Kalebić
24. 4. 2017. u 13:11
Uređeno: 24. 4. 2017. u 14:22
Prof. dr. sc. Branko Kaitner izabran u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem prijedloga Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 11. travnja 2017. izabrao Prof. dr. sc. Branka Kaitnera, umirovljenog nastavnika sa Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka, u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor Branko Kaitner rođen je 29. listopada 1942. u Zagrebu. Diplomirao je profesorski smjer kemije na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilista u Zagrebu (1969). Netom po diplomiranju upisao je postdiplomski studij iz Rentgenske strukturne analize. Magistarski rad s temom Kristalna struktura živa(I)-arsenata i doktorsku disertaciju s temom Kristalna i molekulska struktura nekih kompleksa željeza i nikla obranio je 1973., odnosno 1979. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1969. zaposlen je kao asistent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1983. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 1989.  Iste godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor unaprijeđen je 1992., a 1993. promaknut u znanstveno znanje znanstveni savjetnik. Godine 1998. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2003. Kao zaslužnom nastavniku Kemijskog odsjeka, radni mu je odnos produžen do 70. godine života. Umirovljen je 1. listopada 2013. godine.

Profesor Kaitner bio je uključen u različite vrste nastavnog procesa koje su obuhvaćale praktične i auditorne te instrumentne vježbe, seminare i predavanja iz kolegija Zavoda za opću i anorgansku kemiju za studente I., III. i IV. god. kako inženjerskog tako i profesorskog usmjerenja Kemijskog, Biološkog, Fizičkog i Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Obavljao je nastavu također i na drugim fakultetima i to na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (sada Kemijskom odjelu istog Sveučilišta) te na Tekstilno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslovna jedinica Duga Resa. Bio je predmetni nastavnik za kolegij Opća kemija za studente Biološkog i Fizičkog odsjeka, smjer profesor biologije i kemije, magistar molekularne biologije te profesor fizike i kemije. Od akad. god. 1995./1996. pa sve do umirovljenja bio je nositelj izbornog kolegija Anorganski reakcijski mehanizmi na IV. godini studija Kemije inženjerskog usmjerenja. Bio je nositelj jednog i sunositelj drugog kolegija u nastavi Poslijediplomskog studija iz Prirodnih znanosti, polje Kemija – Anorganska i strukturna kemija od akad. god. 2002./2003. do svog umirovljenja.

Profesor Branko Kaitner bio je voditelj izradbe devet doktorskih disertacija i dva magistarska rada te suvoditelj više doktorskih disertacija. Pod njegovim voditeljstvom izrađeno je više od 35 diplomskih radova. Više njegovih suradnika su danas uspješni znanstvenici i nastavnici.

Znanstveni rad prof. Branka Kaitnera je uvažavan te je 1999. god. bio nagrađen Državnom nagradom za znanost. Profesor Kaitner bavio se sintezom i istraživanjem strukture i reaktivnosti malih molekula, polidentatnih liganada iz razreda Schiffovih baza i b-diketona, te njihovih koordinacijskih spojeva s elementima prvog prijelaznog niza s posebnim naglaskom na utjecaj van der Waalsovih interakcija i vodikovih veza na međumolekularno povezivanje u kristalnom stanju. Objavio je 146 znanstvenih radova (citirani više od 2700 puta, WoS) u više od 25 inozemnih časopisa s međunarodnom recenzijom koje navodi Current Contens te jedno poglavlje u knjizi. Objavio je sedam stručnih radova. Sudjelovao je sa 116 priopćenja na 46 tuzemnih i 49 priopćenja na 27 inozemnih stručnih i znanstvenih skupova.

Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu profesor Kaitner boravio je u Department of Chemistry and Biochemistry, College of Physical Sciences, University of Guelph, Guelph, Ontario, Kanada i to akad. god. 1979./1980. kao postdoktorant, a 1985./1986. i 1990./1991. kao gostujući profesor. Član je Hrvatskog kemijskog društva od 1969., član Američkog kristalografskog društva bio je od 1986. do 1994. te Jugoslavenskog centra za kristalografiju JAZU od 1969. do njegovog raspuštanja u 1991. Od 1992. član je Hrvatske kristalografske zajednice HAZU. 

Profesor Kaitner uspješno je vodio tri domaća znanstveno-istraživačka projekta: Koordinacijski spojevi i koordinacijski polimeri (1996. - 2001.), Slabe interakcije i međumolekulsko povezivanje u sintezi materijala (2001. – 2005.) te Novi organski i koordinacijski spojevi – sinteza i suodnos struktura-svojstvo (2006. – 2013.). Bio je koordinator hrvatsko-austrijskog znanstveno-istraživačkog projekta: Sinteza i identifikacija novih anorganskih spojeva i minerala – odnos njihovih struktura i svojstava (2004. – 2005.). Koordinator je s hrvatske strane međudržavnog projekta između Republike Hrvatske i Republike Makedonije pod nazivom: Minerali iz Makedonije – spektralna i strukturna karakterizacija (2005. – 2006.).

Uz znanstveni, stručni i nastavni rad, prof. Kaitner bio je aktivno uključen u zbivanja vezana uz kemiju i prirodoslovlje. Uredio je posebni broj časopisa Croatica Chemica Acta o strukturnoj kemiji posvećen 70. obljetnici rođenja professora emeritusa Borisa Kamenara. Bio je član Uredničkog odbora časopisa Croatica Chemica Acta te član Povjerenstva za dodjelu poticajnih nagrada HKD-a.  Bio je član Matičnog odbora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje Kemija Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske od 2001. sve do  umirovljenja 2013.  Također, bio je član  prosudbenog povjerenstva MZOŠ za srednjoškolske udžbenike te prosudbenih povjerenstava za znanstveno-istraživačke projekte Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te Hrvatske zaklade za znanost.

Profesor Kaitner je obnašao od 1999. do 2004. dužnost predstojnika Zavoda za opću i anorgansku kemiju KO PMF-a.  Pročelnik Kemijskog odsjeka PMF-a bio je u razdoblju od 1. listopada 1999. do 30 rujna 2001.  Na dužnost prodekana za ulaganja PMF-a izabran je za razdoblje od 1. listopada 2002. do 30. rujna 2004.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu