Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2427393
Događanja na PMF-u
 
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
18. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Benković
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
21. 12. 13:15 - 15:15, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Leo Mandić
11. 2. 2018. u 13:50
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Organic & Biomolecular Chemistry

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Cindro, Josip Požar, Nikola Bregović, Katarina Pičuljan i Vladislav Tomišić u suradnji s bivšom studenticom Dajanom Barišić te kolegama Renatom Tomašem s KTF-a u Splitu i Leom Frkancem s IRB-a objavili su rad Neutral glycoconjugated amide-based calix[4]arenes: complexation of alkali metal cations in water u uglednom časopisu Organic & Biomolecular Chemistry (IF 3,56) koji je istaknut na naslovnici časopisa.

U radu je opisana sinteza neutralnih, u vodi topljivih kaliksarena kao receptora kationa alkalijskih metala te je istražena termodinamika reakcija nastajanja odgovarajućih kompleksa u otopinama. Uvođenjem glukoznih podjedinica kao neutralnih hidrofilnih fragmenata omogućeno je otapanje dobivenih derivata kaliksarena u vodi, dok su amidne skupine i eterski kisikovi atomi donjeg oboda kaliksarena formirali efikasno vezno mjesto za alkalijske katione.

Sinteza spojeva provedena je nizom reakcija, iz polaznog p-tert-butilkaliks[4]arena, što uključuje glikozilaciju  provedenu bakrom kataliziranom cikloadicijom alkina i azida te uvođenje amidnih skupina korištenjem standardnih sintetskih tehnika u kaliksarenskoj kemiji. Sintetizirana su tri derivata  koja se razlikuju po vrsti veznog mjesta (sekundarni ili tercijarni amidi) te položaju i broju glukoznih podjedinica.

Konstante stabilnosti kompleksa pripravljenih kaliksarena s alkalijskim kationima određene su pomoću spektrofotometrijih i mikrokalorimetrijskih titracija, a kalorimetrijski su izmjerene i pripadne reakcijske entalpije i entropije. Zahvaljujući dostatnoj topljivosti spojeva, takvo istraživanje s neutralnim kaliksarenskim ligandima po prvi puta je provedeno u vodi kao otapalu. Kompleksiranje kationa praćeno je i u organskim otapalima (metanolu i formamidu) kako bi se stekao uvid u utjecaj solvatacije te intra- i intermolekulskih vodikovih veza na termodinamiku odgovarajućih reakcija.  

Utvrđeno je da su kompleksi derivata s tercijarnim amidnim veznim mjestom i osam glukoznih jedinica na donjem obodu najstabilniji. Također, taj se spoj pokazao selektivnim receptorom za Na+, a selektivnost je naročito izražena u vodi. Provedenim istraživanjem detaljno je razjašnjen utjecaj  strukture  dobivenih spojeva i otapala na termodinamičku stabilnost njihovih kompleksa s kationima alkalijskih metala.  

Ovo istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa“ (IP-2014-09-7309) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu