Rujan 2011

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

RUJAN 2011

Pentagonski dodekaedar pirita izdvojen iz teške frakcije neutralne efuzivne stijene andezit koja gradi dio vulkanskih žila u kamenolomu Trešnjevica na Papuku. Veličina mineralnog zrna je oko 100 mikrometara. Snimljeno pomoću polarizacijskog mikroskopa u reflektiranoj svjetlosti.

 

Foto-zanimljivost s terenske nastave Hrvatsko zagorje 2011. Pouka slike je ...? (Vaš prijedlog na godsjek@geol.pmf.hr )

 

Ostaci puža u litiotidnom vapnencu, donja jura, Velebit

 

Bulimina aculeata (Vidović, 2010)