O Središnjoj matematičkoj knjižnici

Dozvolite da vam se predstavimo s nekoliko podataka o povijesnom razvoju kroz ovih 65 godina postojanja. 

Povijesni razvoj Središnje matematičke knjižnice

1949. godine utemeljena je čitaonica sa zbirkom časopisa koja je imala i funkciju sjedišta Društva matematičara i fizičara. Zbirke knjiga - "knjižnice" - postojale su na Matematičkom Zavodu PMF-a, Zavodu za primijenjenu matematiku i Geometrijskom zavodu (Marulićev trg 19). Spajanjem fondova tih knjižnica, te knjižnice bivšeg Instituta za matematiku pri Elektrotehničkom fakultetu (u Unskoj ulici) osnovana je Centralna matematička biblioteka. Centralna matematička biblioteka je i dalje obrađivala i posuđivala monografije, prikupljala referentnu zbirku, diplomske i magistarske radove, te doktorske disertacije, a u Čitaonici je bila dostupna periodika - primarna i sekundarna.

Objedinjavanjem monografskog fonda počinje i njegova reklasifikacija - napušta se dotadašnje neujednačeno označavanje i preuzima se Mathematics Subject Classification . Takodjer se uređuju abecedni, stručni i mjesni katalozi. Početkom 1984. godine uvode se još neke kvalitativne promjene - potrebno resigniranje i reorganizacija smještaja na policama, organizacija posudbe, tiskanje Biltena prinova, itd.

1991/1992. godine Matematički odjel seli u novu zgradu. Knjižnica i čitaonica dobivaju namjenski izgradjen prostor (oko 350 kvadratnih metara).

Sređuju se fondovi, katalozi (ISBD-M, posudba, ...), a krajem 1993.g. uvodi se i kompjutorska obrada - aplikacija CROLIST, NSB,... za knjige izdane od 1980. godine do danas, te ISIS za knjige izdane do 1979. Zbog nastojanja da kroz izvjesno vrijeme lokalni katalog preraste u javno dostupnu bazu podataka, od 1997.g. koristi se samo jedna aplikacija, ISIS. Periodika se obrađuje pomoću programskog paketa "Periodika" Sand Plus. Od 2001.g. pomoću integriranog knjižničnog sofvera programskog paketa ZaKi automatizirana je obrada knjiga i cirkulacija knjižne građe, a katalog knjiga je postao javno dostupan, putem interneta, kao WebPack knjižnice. 2009.g. i katalog časopisa je prebačen u Zaki te se podaci o fondu časopisa također mogu pronaći na WebPacku knjižnice.

Priključkom na CARNet omogućen nam je pristup u druge baze podataka.

2004.g. uređena je i otvorena nova čitaonica, zasebni prostor od 300 kvadratnih metara.

Stanje fonda 2018. godine

  • knjige: oko 34.500 primjeraka
  • časopisi: ukupno 1146 naslova, tekućih 175; 77.132 svezaka ; nabavljaju se kupovinom (koju financira Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta), zamjenom za časopis Glasnik matematički i jedan mali dio iz donacija.