Zavod za algebru i osnove matematike

Zavod za algebru i osnove matematike osnovan je 1978. godine.

U znanstveno-istraživačkom radu članova zavoda najzastupljenija su sljedeća područja:

Langlandsov program

Nedavno je došlo do vrlo važnog napretka u Langlandsovom programu – Arthur je dokazao egzistenciju endoskopskog transfera lokalnih i globalnih reprezentacija u diskretnim serijama s rascjepivih klasičnih grupa na GL(n). Istraživanja u našem zavodu su usklađena s tim razvojem – npr. računanjem Jacquetovih modula diskretnih serija dobiva se potpuno razumijevanje parabolički induciranih reprezentacija s diskretnih serija.  U teoriji automorfnih formi proučavanjem eksplicitne konstrukcije Arthura i Moeglin dobivaju se nove serije kvadratno integrabilnih reprezentacija, ali i lokalno izoliranih unitarnih reprezentacija.

Teorija brojeva

Glavne teme istraživanja iz teorije brojeva su eliptičke krivulje, modularne forme, diofantske jednadžbe, diofantske aproksimacije, te primjene teorije brojeva u kriptografiji. Proučava se struktura grupa eliptičkih krivulja nad poljem racionalnih brojeva te nad poljima brojeva. Promatraju se veze između aritmetičkih svojstava Fourierovih koeficijenata modularnih formi i aritmetičke geometrije. Proučavaju se Diofantove m-torke te njihova različita poopćenja, posebice u prstenima cijelih u poljima brojeva malog stupnja. U području diofantskih aproksimacija promatra se problem separacije korijena polinoma te njegove veze s klasifikacijama transcendentih brojeva. Razmatraju se primjene eliptičkih krivulja i diofantskih aproksimacija u kriptografiji.

Teorija verteks-algebri

Na zavodu se proučava teorija verteks-algebri, te s njima povezane beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre. Promatraju se C_2 konačne verteks-algebre koje su usko vezane s matematičkom fizikom i teorijom kvantnih grupa. Poseban naglasak je dan na konstrukciji novih verteks-algebri, njihovih reprezentacija i operatora ispreplitanja. Teorija verteks-algebri se koristi i u konstrukciji novih kombinatornih baza reprezentacija afinih Kac-Moodyjevih Liejevih algebri, te dokazivanju kombinatornih identiteta. Proučavaju se i ulaganja konačno--dimenzionalnih Liejevih algebri i njima vezana konformna ulaganja afinih verteks-algebri.

Matematička logika

Glavna tema istraživanja su logike interpretabilnosti. Razmatramo pitanja kao što su semanitke, potpunost, filtracije, svojstvo konačnih modela, odlučivost i složenost. U te svrhe koristimo generaliziranu Veltmanovu semantiku i bisimulacije na tim modelima.

 

 

Članovi Zavoda za algebru i osnove matematike su nositelji sljedećih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju: Algebra, Algebarska teorija brojeva, Algebarske krivulje, Algebarske strukture, Teorija brojeva, Elementarna teorija brojeva, Liejeve algebre, Eliptičke krivulje u kriptogafiji, Kriptografija i sigurnost mreža, Teorija skupova i Matematička logika.


Zavod za algebru i osnove matematike

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Dražen Adamović

  Email     5742

prof. dr. sc. Andrej Dujella

  Email   301   5780

prof. dr. sc. Marcela Hanzer

  Email     5795

prof. dr. sc. Goran Muić

  Email     5701

prof. dr. sc. Ozren Perše

  Email     5887

prof. dr. sc. Mirko Primc

  Email     5789

prof. dr. sc. Boris Širola

  Email     5899

prof. dr. sc. Marko Tadić

  Email     5786

prof. dr. sc. Mladen Vuković

  Email     5899

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Zrinka Franušić

  Email     5881

izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki

  Email     5888

izv. prof. dr. sc. Filip Najman

  Email   A305   5888

Docent

doc. dr. sc. Igor Ciganović

  Email     5836

doc. dr. sc. Slaven Kožić

  Email   207   5836

doc. dr. sc. Tomislav Pejković

  Email     5836

Poslijedoktorand

dr. sc. Petar Bakić

      5731

dr. sc. Ana Kontrec

  Email   206   5837

Asistent

Barbara Bošnjak, mag. math.

  Email     5894

Ante Čeperić, mag. math.

  Email     5879

Marta Dujella

  Email     5766

Tomislav Gužvić, mag. math.

  Email   Ured 310   5789

Sebastijan Horvat, mag. inf. et math.

  Email   A306/III   5897

Ivan Krijan, mag. math.

  Email     5731

Luka Mikec, mag. math.

      5889

Veronika Pedić, mag. math.

  Email   310/III   5789

Antonela Trbović, mag. math.

  Email     5789

Ivana Vukorepa, mag. math.

  Email   212   5733

Borna Vukorepa, mag. math.

  Email     5881

Poslijedoktorand - predavač

dr. sc. Vinko Petričević

  Email     5835

dr. sc. Sonja Žunar

  Email   209   5866

Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6