Natječaji

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

1.       za izbor na radno mjesto suradnik za rad na projektu IRI „Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       za izbor na radno mjesto suradnik na projektu Horizon 2020 “Marie Curie ITN-ETN IMforFuture“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vijeme u trajanju od 3 godine, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, pristupnici na natječaj za točku 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, odslušan kolegij Epigenetika,

- poželjno iskustvo u molekularnom kloniranju te u radu s animalnim stanicama u kulturi.

 

Pristupnici na natječaj za točku 2. trebaju, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete:

-  završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, biotehnologije i/ili bioinformatike ili ekvivalent tome na EU Sveučilištima

- sukladno propozicijama programa Horizon 2020 „Marie Curie ITN-ETN“ kandidat može imati maksimalno iskustvo u istraživanju od 4 godine, ne smije imati prethodno ostvaren radni staž/profesoinalni angažman u Hrvatskoj više od 12 mjeseci u kontinuitetu u protekle 3 godine, te da odlično poznaje engleski jezik;

- dodatni uvjet: od kandidata se očekuje fleksibilnost za mobilnost između institucija različitih partnera na projektu „IMforFuture“, odlične komunikacijske i organizacijske vještine te velika motiviranost i posvećenost profesionalnom razvoju.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu, te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

Strani državljani uz prijavu na natječaj za točku 1. trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Nepotupne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti