Natječaji

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

KLASA: 640-03/17-06/10

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb,  29. 09. 2017.

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 43. stavka 1. podstavka 16. Statuta Fakulteta, a na prijedlog Vijeća Biološkog odsjeka, na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

 

 

            Utvrđuje se da natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta od 24. ožujka 2017. godine te u „Universitasu“ od 27. ožujka 2017. godine pod točkom 2. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, nije uspio.

 

 

Obrazloženje

 

Kako se na predmetni natječaj kao jedina pristupnica javila dr. sc. Jelena Mlinarec Novosel koja je već bila u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorandice četiri godine, ista nije više mogla biti izabrana u navedeno zvanje i na isto radno mjesto na teret sredstava Državnog proračuna stoga što Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u članku 43. stavku 3. propisuje da se sa poslijedoktorandom može zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme od najviše četiri godine. Stoga je Vijeće Biološkog odsjeka predložilo Fakultetskom vijeću PMF-a donošenje odluke da predmetni natječaj nije uspio, pa je valjalo odlučiti kao u dispozitivu ove odluke.

 

                 

 

DEKANICA FAKULTETA

 

 

Prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Odluka se dostavlja:

1. Biološki odsjek PMF-a

2. Kadrovska služba, ovdje

3. Ured dekana, ovdje

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti