Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Dr. sc. Tonči Tadić Pavao Roko Andričević IST Prilagodba energije ubrzanih iona za ozračivanje materijala od interesa za fuzijske reaktore 10.3.2015.
Prof. dr. sc. I. Batistić Rajko Balen PFI Numeričke simulacije realnog plina 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivan Brešić PFT Primjena digitalnog procesuiranja signala u koincidentnim mjerenjima s LSO scintilacijskim detektorima 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić i izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin Agneza Bosilj IST Redistribucija molekularnih motora tijekom oscilacija jezgara 10.3.2015.

Dr. sc. Anđelo Samsarov

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Antonija Bošnjak IST Reprezentacija Poincaréove grupe i Landau-Yang teorem 13.1.2015.
Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja Martina Bošnjaković PFI Galileieva teorija gibanja 10.3.2015.

Dr. sc. Nikša Krstulović

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Ognjen Budimlija PF Laserska sinteza nanočestica u tekućinama 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić Lana Ceraj IST Proučavanje plina neutralnog vodika u dalekim galaksijama koristeći Sloan Digital Sky Survey 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Jure Dragović IST Magnetska svojstva multiferoika BiFeO3 dopiranog gadolinijem 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Romina Dubajić PFT Fizikalne osnove Teslinog bežičnog prijenosa energije 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Jelena Glavaš PF Distribucija molekularnih motora na rastućoj mikrotubuli 10.3.2015.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Damir Veža Andrea Jagodar PFK Michelsonov interferometar i njegove primjene u spektroskopiji 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Leon Jurčić Leon Jurčić PF Teremin 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

David Krajinović PFI In-situ karakterizacija rasta grafena na metalnim folijama 10.3.2015.
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Marko Kuveždić IST Niskodimenzionalni i anizotropni sustavi - magnetotransport i dielektrični odziv 10.3.2015.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Ana Ledić PFI Diskovi kozmičke prašine 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Damir Veža Marta Malinka PF Izboj u šupljoj katodi i njegove primjene 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Mihael Grbić Igor Marković IST Proučavanje magnetizma u kagome spoju Cs2Cu3SnF12 10.3.2015.
Prof. dr. sc. Tamara Nikšić Petar Marević IST Mikroskopski opis oktupolnih pobuđenja u izotopima samarija i gadolinija 10.3.2015.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Jelena Petković DIF-TH Određivanje spektra antineutrina iz ß-raspada 9.9.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Borna Pielić IST Dvodimenzionalni materijali nakon grafena 11.3.2014.

Dr. sc. Tomislav Vuletić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Frano Poljak IST Kompleksi lipida i DNK 10.3.2015.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Ivan Pranjić PFI Programski paket Astropy 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Ivan Kupčić Hrvoje Sutlić IST Simetrija parametra supravodljivog uređenja u naddopiranim kupratima 10.3.2015.
Prof. dr. sc. Damir Veža Marko Šolić PFI Spektrometar s CCD detektorom 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Nikola Tomašević IST Podudaranje fizike crnih rupa i fizike fluida 10.3.2015.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika interagirajućih plinova 11.3.2014.
Dr. sc. Ana Sušac Iva Vrsaljko PFI Primjena interaktivnih nastavnih materijala u poboljšavanju  učeničkog razumijevanja grafova u kinematici 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Nikola Vukman IST Opažanje e+e- parova u Au+Au sudarima u PHENIX eksperimentu 10.3.2015.

Dr. sc. Slobodan Milošević

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Zeman PF Vakuumska radionica za škole 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Nikola Poljak Tomislav Žarko PFI Eksperimentalno određivanje stupnja polarizacije i Brewsterov kut 10.3.2015.
Prof.dr.sc.Krešimir Pavlovski Nikola Živković IST Određivanje udaljenosti Galaksije M33 pomoću dvojnog sustava zvijezda  

 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu