Broj posjeta:
3074

Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Prof. dr. sc. I. Batistić Rajko Balen PFI Numeričke simulacije realnog plina 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Ivan Bažulić PFI Eksperimentalne provjere opće teorije relativnosti 7.4.2015.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivan Brešić PFT Primjena digitalnog procesuiranja signala u koincidentnim mjerenjima s LSO scintilacijskim detektorima 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja Martina Bošnjaković PFI Galileieva teorija gibanja 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Romina Dubajić PFT Fizikalne osnove Teslinog bežičnog prijenosa energije 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Jelena Glavaš PF Distribucija molekularnih motora na rastućoj mikrotubuli 10.3.2015.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Damir Veža Andrea Jagodar PFK Michelsonov interferometar i njegove primjene u spektroskopiji 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

David Krajinović PFI In-situ karakterizacija rasta grafena na metalnim folijama 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Dora Krovina PFK Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: mehanika fluida 3.11.2015.
Dr. Maja Planinić, v. pred. Ivana Kuzmić PF Učeničko razumijevanje čestične građe tvari u osnovnoj školi 3.11.2015.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Ana Ledić PFI Diskovi kozmičke prašine 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 7.4.2015.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Marko Martinčić PFI Multimedijalni elementi u nastavi fizike: specijalna relativnost 11.3.2014.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić Igor Novak IST Nova generacija relativističkih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće 7.4.2015.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Petar Pervan PFT Studija L-piroglutamatne kiseline i rasvjetljavanje termoodskočnog efekta 14.10.2015.

Dr. sc. Tomislav Vuletić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Frano Poljak IST Kompleksi lipida i DNK 10.3.2015.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Ivan Pranjić PFI Programski paket Astropy 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Marta Ravnjak PF Pokusi s priborom od priručnog materijala u nastavi fizike 3.11.2015.
Dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc, v. pred. Maja Rogić PFT Izrada eksperimentalnog postava za nastavu fizike 14.10.2014.
Izv. prof. dr. sc. Darko Androić Toni Slunjski PFTI Ohmov zakon i koncept električne energije u nastavi fizike 13.10.2015.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Ivan Kupčić Hrvoje Sutlić IST Simetrija parametra supravodljivog uređenja u naddopiranim kupratima 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Nikola Tomašević IST Podudaranje fizike crnih rupa i fizike fluida 10.3.2015.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika interagirajućih plinova 11.3.2014.
Izv. prof. dr. sc. Darko Androić Dražen Vinković PFP Edukacijske pretpostavke za usvajanje osnovnih i izvedenih mjernih jedinica 8.9.2015.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Jurica Vratarić PF Interaktivni e-udžbenik - primjer kristalnih sustava 13.10.2015.
Dr. sc. Ana Sušac Iva Vrsaljko PFI Primjena interaktivnih nastavnih materijala u poboljšavanju  učeničkog razumijevanja grafova u kinematici 10.3.2015.
Dr. sc. Maja Planinić, v. pred. Rita Dora Vukov PF Eksperimenti s laserom u nastavi fizike 7.4.2015.

Dr. sc. Slobodan Milošević

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Zeman PF Vakuumska radionica za škole 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Nikola Poljak Tomislav Žarko PFI Eksperimentalno određivanje stupnja polarizacije i Brewsterov kut 10.3.2015.