Opcije pristupačnosti Pristupačnost


O nama

Prva predavanja i praktikum iz mikrobiologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta započela su u ak. god. 1962/63. Kolegij pod nazivom "Mikrobiologija za biologe" osnovali su i uveli u nastavni plan pok. prof. dr. sc. Zlatko Pavletić i prof. dr. sc. Božidar Stilinović u mirovini.

Danas djelatnici laboratorija za bakteriologiju obavljaju nastavu iz bakteriologije i znanstveno-istraživački rad na području primijenjene bakteriologije. Područje znanstvenog rada djelatnika laboratorija uključuje: okolišnu mikrobiologiju, epidemiologiju patogenih bakterija, bakterijske biofilmove, biološko pročišćavanje otpadnih voda, te bioremedijaciju. 

Podizanje znanstvenog pomlatka

VODITELJSTVO ZAVRŠNIH SEMINARSKIH RADOVA:

 1. Jasminka Ilić (2009): Patogenost bakterija iz roda Staphylococcus.
 2. Dean Karaica (2009): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u roda Pseudomonas.
 3. Jure Miočić-Stošić (2009): Bakterije roda Pseudomonas kao uzročnici bolesti u riba.
 4. Lucija Nuskern (2010): Bakteriološka razgradnja plastike.
 5. Andreja Colnar (2010): Uloga fosfat-uklanjajućih bakterija u biološkom pročišćavanju otpadnih voda.
 6. Ante Bunoza (2011): Bakterije kao biološko oružje.
 7. Svjetlana Dekić (2011): Antibakterijsko djelovanje fulerena.
 8. Damir Lisjak (2011): Koliformne bakterije i njihova patogenost.
 9. Zvonimir Šamija (2012): Bakterije kao indikatori kvalitete vode.
 10. Tajana Majić (2012): Molekularne metode u klasifikaciji bakterija.
 11. Barbara Skender (2012): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u bakterije Acinetobacter baumannii.
 12. Laura Skukan (2016): Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova.
 13. Luka Polović (2016): Zeoliti kao nosači bakterija u funkciji pročišćavanja otpadnih voda.
 14. Laura Ana Jurman (2017): Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.
 15. Josipa Kuzle (2017): Biofilm kao faktor virulencije bakterija Acinetobacter baumannii

 

VODITELJSTVO DIPLOMSKIH RADOVA:

 1. Ramona Topić (2002): Uklanjanje fosfora iz otpadnih voda pomoću bakterije Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
 2. Branka Đuričić (2006): Utjecaj pH na bakteriju Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
 3. Žarko Jaković (2007): Komercijalni minerali kao nosači fosfat-akumulirajućih bakterija.
 4. Igor Savinc (2007): Učinak različitih izvora dušika na razvoj bakterije Acinetobacter junii.
 5. Ivana Čeko (2008): Metil-transferaza Sgm: optimiranje ekspresije u različitim sojevima bakterije Escherichia coli.                
 6. Senka Šimunović (2009): Selektivnost komercijalnih krutih medija za izolaciju ukupnih koliformnih bakterija iz površinskih voda.
 7. Vladimir Ramljak (2009): Uzgojne značajke proteolitičkih sulfid-producirajućih bakterija na novom tipu hranjive podloge.
 8. Vlatka Brajak (2009): Toksičnost komercijalnih surfaktanata na kvasac Saccharomyces cerevisiae.
 9. Nikolina Begović (2009): Učinak magnezijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
 10. Danijela Krajina (2009): Učinak kalijevih i kalcijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
 11. Olja Ulični (2009): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
 12. Andrea Cetto (2009): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode biočesticama.
 13. Marina Marot (2009): Veličina  čestica  minerala  kao  čimbenik  imobilizacije  bakterija.  
 14. Kristina Petljak (2009): Utjecaj ekspanzije vulkanskog stakla na imobilizaciju bakterija.  
 15. Ivana Vešligaj (2009): Koncentracija ukupnih koliforma u površinskim vodama na području grada Zagreba.
 16. Juraj Boljat (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na glaukonit i seladonit.
 17. Ivana Rod (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na sepiolit.
 18. Angelina Adamović (2010): Preživljavanje bakterija Escherichia coli i Acinetobacter junii pri različitim koncentracijama natrijevog klorida.
 19. Sanja Mohila (2011): Zastupljenost serotipova bakterije Streptococcus pneumoniae među sojevima rezistentnim na makrolide.
 20. Ana Gomaz (2011): Antibakterijski učinak eteričnih ulja u „prirodnim parfemima“.
 21. Dalija Capan (2011): Mikrobiološka analiza vode Toplica Sveti Martin.
 22. Ladislav Mandarić (2011): Analiza rada centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
 23. Martina Kurečić (2011): Upotreba Izosana-G u postizanju zdravstvene ispravnosti vode za piće.           
 24. Tihana Arapović (2011): „Terra rossa“ kao nosač bakterije Acinetobacter junii.
 25. Olja Ulični (2011): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
 26. Maja Kuzmanović (2011): Geokemijske i bakteriološke karakteristike vode i vodotočnih sedimenata Gradne u Samoboru.
 27. Sandra Giro (2012): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode fosfat-akumulirajućim bakterijama i crvenicom.
 28. Marica Pirija (2012): Utjecaj sadržaja željeza u zemlji crvenici na metabolizam fosfat – akumulirajućih bakterija.
 29. Tea Škrtić (2012): Antibakterijsko djelovanje nanočestica metalnih oksida deponiranih na klinoptilolitu.
 30. Ines Bistričić (2012): Geokemijski i bakteriološki utjecaj odlagališta komunalnog otpada „Duplja“ Novi Vinodolski na okoliš.
 31. Lucija Nuskern (2012): Uklanjanje fosfata i teških metala iz otpadnih voda pomoću bakterija Acinetobacter junii i Pseudomonas aeruginosa imobiliziranih na prirodni zeolitni tuf.
 32. Jelena Kljaić (2013): Dezinfekcija vode za piće izlaganjem sunčevom svjetlu.
 33. Anamari Majdandžić (2013): Uklanjanje fosfata iz komunalne otpadne vode pepelom iz drvne industrije.
 34. Nikolina Bolf (2013): Uklanjanje fosfata iz otpadnih voda pomoću bakterije Acinetobacter junii imobilizirane na komercijalne materijale.
 35. Jelena Radošević (2013): Raspoloživost fosfora u gnojivima nastalim različitim načinima obrade aktivnog mulja.
 36. Lovro Boljat (2014): Toksičnost klinoptilolita sa sadržajem cinka na bakterije Escherichia coli i Staphylococcus aureus u različitim medijima.
 37. Vanja Kelemen (2015): Dinamika bakterioplanktona na vodocrpilištu Vinogradi kod Osijeka.
 38. Franka Bush (2016): Analysis of the quorum sensing role in the Rhizobium-Leguminosae symbiosis.
 39. Franjo Banović (2016): Inhibicija izvanstaničnih proteaza i lipaza vrste Candida albicans hidroksitirozolom i oleuropeinom.
 40. Marija Vujica (2016): Antibakterijski učinak zeolite sa sadržajem bakra.
 41. Gabrijela Radić (2016): Određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija meropenema i imipenema u enterobakterija koje proizvode karbapenemaze.
 42. Ivan Klasić (2017): Uklanjanje crijevnih enterokoka u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
 43. Doris Tafra (2017): Izolacija i karakterizacija bakterije Pseudomonas aeruginosa iz uzoraka vode.
 44. Josipa Ćevid (2017): Razvoj biofilma bakterije Bacillus cereus na granici voda-zrak

VODITELJSTVO MAGISTARSKIH RADOVA:

 1. Irena Kosec (2009): Utjecaj temperature na učinkovitost rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Varaždina.
 2. Miroslav Horvatiček (2009): Optimizacija  testa  toksičnosti  na  kvascu  Saccharomyces  cerevisiae.  
 3. Etica Markuš (2010): Tehnologije pročišćavanja zauljene otpadne vode u metaloprerađivačkoj industriji.
 4. Barbara Sanja Hrenar (2010): Najčešći uzročnici bakterijskih konjunktivitisa u pasa.
 5. Ivana Huljev (2010): Utjecaj otpadnih voda grada Karlovca na kakvoću vode rijeka Kupe, Mrežnice i Korane.
 6. Merica Kovačić (2010): Kvaliteta podzemnih voda u aluviju rijeke Save na području Zagreba.

VODITELJSTVO DOKTORSKIH DISERTACIJA:

 1. Ivana Gudelj (2010): Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura.
 2. Svjetlana Bobanović Ćolić (2011): Ekologija pikoplanktona u estuariju rijeke Omble.
 3. Barbara Sanja Hrenar (2011): Utjecaj lokalnog anestetika Novesine na vijabilnost bakterija uzročnika bakterijskih konjuktivitisa u pasa.
 4. Tomislav Ivanković (2012): Alumosilikatni materijali kao nosači fosfat-uklanjajućih bakterija u obradi otpadnih voda.