PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent i to:

 

1.       za rad na HRZZ projektu IP-06-2016-2563 „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

2.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-8861 „Cas3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas: razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

3.       za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

4.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-6229 „MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

5.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-9177 „Genomički aspekti brze evolucije primorske gušterice (Podarcis sicula), iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

6.       za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 „Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

7.       za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-1046 „Neonicotinoids and Copper in the Mediterranean Agriculture – their effects on non-target invertebrates through trophic interactions (MEDITERATRI), iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

8.       za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-8432 „Genomske i epigenomske promjene u auto-i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

9.       za rad na HRZZ projektu IP-2014-09-6400 „Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa“, iz područja prirodnih znanosti,  polje biologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;

10.   za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-4221 „Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi“, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:

Za točku 1.: završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije.

Za točku 2.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije.

Za točku 3., 6. i 7.: završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije ili njima jednakovrijedni studij.

Za točku 4.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, bioindustrijske tehnike.

Za točku 5. završen sveučilišni diplomski studij ekologije i zaštite prirode.

Za točku 8.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, eksperimentalne biologije, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije.

Za točku 9.: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, genetike i oplemenjivanje životinja, farmacije, medicinske biokemije, molekularne biotehnologije, bioprocesnog inženjerstva, matematičke statistike, računarstva i matematike, fizike, računarstva ili njima jednakovrijedni studij.

Za točku 10.: završen preddiplomski sveučilišnij studij kemija i diplomski sveučilišni studj kemija, smjer istraživački.

 

Za sve točke natječaja pristupnici trebaju imati ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskim i diplomskim) koji osigurava upis na doktorski studij veći od 3,5. 

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne kriterije:

Za točku 1.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Iskustvo u tehnikama molekularne biologije i terenskom radu te interes za bioinformatičku obradu podataka. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 2.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Laboratorijsko iskustvo u području molekularne bakterijske genetike.

Za točku 3.: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i laboratorijskom radu u području mikrobiologije. Poželjno dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 4.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Laboratorijsko iskustvo u području molekularne i razvojne biologije biljaka.

Za točku 5.: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i laboratorijskom radu u području evolucijske ekologije i populacijske genomike, te iskustvo u radu u programskom paketu „R“. Poželjno dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 6.: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i laboratorijskom radu u području botanike. Poželjno dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 7.: Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 8.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Laboratorijsko iskustvo u području molekularne genetike i evolucije i biljne biologije.

Za točku 9.: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Iskustvo u metodama molekularne biologije s naglaskom na metode sekvenciranja i analize sekvenci.

Za točku 10.: Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu u području metalosupramolekulske kemije te poznavanje različitih sintetskih tehnika i metoda karakterizacije u anorganskoj kemiji. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, te ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih uvjeta i dodatnih kriterija iz ovog natječaja. 

 

Za sve točke natječaja osim za točku 7. strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u "Narodnim novinama".

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Siječanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Siječanj
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, -030
24.
Siječanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Siječanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Siječanj
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, -030
24.
Siječanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu