PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16504098

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  
  2. u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  
  3. u stručno zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička logika i računarstvo, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici za točke 1. i 2. prilažu: prijavu na natječaj, životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, (fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Pristupnici za točke od 3. do 5. natječaja prilažu: prijavu na natječaj, životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: 1) znanstveni stupanj magistra prirodnih znanosti iz polja kemija ili 2 godine radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika i 2) koautorstvo 1 znanstvenog ili 3 stručna/stručno-popularna rada vezana uz struku. Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstvenom i nastavnom radu iz područja fizikalne kemije.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija. Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstvenom i nastavnom radu iz područja fizikalne i organske kemije.

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje matematika.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu