PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

3.       u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ – GENRALIZ, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

7.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

8.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

9.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 3 izvršitelja;  

10.   u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

11.   u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

12.   u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

13.   u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.  

 

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točke od 1. do 3. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Dodatni uvjet za točku 2. i 3.:  iskustvo u području biofizike stanice i istraživanje citoskeleta.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točke od 4. do 13. prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij biologije.

Dodatni uvjet za točku 4.: istraživačko iskustvo u evolucijskoj ekologiji i populacijskoj genetici, iskustvo u računalnim analizama genomskih podataka, radu u operativnom sustavu Linux i programskom paketu „R“, te izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike: smjer magistar fizike/dipl. ing. fizike; minimalan prosjek ocjena 4,0. Prednost će imati pristupnici s iskustvom u eksperimentalnoj fizici kondenzirane tvari.

 

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij geografije, smjer: fizička geografija s geoekologijom, poznavanje rada s GIS alatima (dokazuje se prijepisom ocjena). Prednost pri izboru imaju kandidati s iskustvom na poslovima u zaštiti prirode i okoliša, izradi stručnih studija iz područja geoekologije, geomorfologije i zaštite prirode. Prednost pri izboru imaju kandidati s iskustvom u terenskom radu u speleološkim objektima i podvodnim istraživanjima.

 

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (magistar kemije/dipl. ing. kemije).

 

Za točku 8. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike: smjer magistar edukacije fizike/profesor fizike. Minimalan prosjek ocjena 4,0.

 

Za točku 9. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Eksperimentalne biologije, modul zoologija, diplomski studij Znanosti o okolišu.

 

Za točku 10. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Ekologije i zaštite prirode ili Eksperimentalne biologije. Dodatni uvjet: iskustvo u vođenju praktikumske nastave.

 

Za točku 11. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Ekologije i zaštite prirode. Dodatni uvjet: dozvola za prstenovanje ptica, prethodno iskustvo u terenskom radu.

 

Za točku 12. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije, sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologije i kemije.  

 

Za točku 13. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Znanosti o okolišu. Dodatni uvjet: višegodišnje iskustvo u radu s modelima simbioze i nastavnom radu.

 

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke natječaja osim za točku 4. strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

24.
Travanj
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

24.
Travanj
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu