Izbornik
 
Završni ispit
 

Završni ispit se na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. polaže izradom Završnog rada.

 

PREDAVANJE: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“

održat će se u četvrtak, 28. veljače 2019., u 13 sati u predavaonici A1.

Predavanje je obavezno za sve studente koji su upisali Završni ispit u ak. god. 2018./2019.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada odabire student iz popisa predloženih tema i o izboru se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije ponuđena, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za izbor teme Završnog rada: 15. ožujka 2019.

Student ispunjava obrazac Prijava teme Završnog rada, mentor Završnog rada ga potpisuje i prosljeđuje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 29. ožujka 2019.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra akad. god. 2018./2019.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roka na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u tri (3) tiskana primjerka (spiralnog uveza) i u elektroničkom obliku na CD/DVD-u u papirnatom omotu (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime_JMBAG.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na kojem želi polagati Završni ispit student predaje u Ured za studente:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u indeks.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

28. lipnja 2019. (petak) 31. svibnja 2019. 25. lipnja 2019.
12. srpnja 2019. (petak) 31. svibnja 2019. 8. srpnja 2019.
6. rujna 2019. (petak) 5. srpnja 2019. 2. rujna 2019.
20. rujna 2019. (petak) 5. srpnja 2019. 18. rujna 2019.

 

 

 

 


Popis mentora i tema za izradu Završnog rada
 

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

 

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak
1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini*
2. Procesne analitičke tehnike*
3. Interakcije bioaktivnih molekula*
4. Sregnuti sustavi u analizi lijekova*
5. Analiza asfaltena*
 
Izv. prof. dr. sc. S. Miljanić
1. Infracrveni spektri biomolekula*
2. Ramanovi spektri biomolekula*

Izv. prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić
1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*
2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.  
3. Primjena ekstrakcijskih tehnika. 

Prof. dr. sc. N. Galić
1. Primjena kromatografskih tehnika i metoda u analizi:
        - lijekova,
        - otpadnih voda.
2. Spektrofotometrijsko i/ili spektrofluorimetrijsko određivanje iona metala

Izv. prof. dr. sc. S. Rončević
1. Klasične metode kvantitativne analize *
2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša *
3. Atomska spektrometrija -  Razvoj i analitička primjena *
 
Doc. dr. sc. N. Poje
1. Reakcije kationa srebra i njihova primjena*
2. Kemija željeza*
 
 
Doc. dr. sc. T. Jednačak
1. Primjena spektroskopije NMR u analizi biomolekula*
 
 

Zavod za biokemiju

 
Izv. prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj
1. Stanični mehanizmi održavanja homeostaze proteina kod bakterija*
2. Uloga šaperona u razvoju i liječenju Alzheimerove bolesti*
3. Promiskuitet enzima*
 
 
Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec
1. Biokemijska podloga celijakije*
2. Botoks kao otrov i lijek - mehanizam djelovanja neurotoksina botulina*
3. RNA-aptameri*
 
Doc. dr. sc. M. Močibob
1. Makrolidni antibiotici*
2. Fluor u prirodnim spojevima*
3. Ribozimi*
4. Posttranskripcijske modifikacije tRNA*
 
Doc. dr. sc. Morana Dulić
1.Metaboličke pogreške koje remete razgradnju aminokiselina*
2. Krivo smatanje proteina i Parkinsonova bolest*
3. Biokemija kancerogenih tvari duhanskog dima*
4. Struktura i funkcija lipidnih splavi*

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski
1.  Promiskuitet enzima: evolucijski i mehanistički aspekti *
2.  Proteinske kinaze kao mete lijekova ​​​​*
3.  Antimikrobni peptidi kao terapeutici *
4.  Principi neurotransmisije biogenim aminima *
5.  Mehanizam djelovanja tokisna kolere, difterije i tetanusa ​​​​​​*
6.  Poremećaji vezani uz neurotransmisiju biogenim aminima *
​​​​​​
 

Zavod za fizikalnu kemiju


Prof. dr. sc. D. Kovačević
1. Polimerizacija.
2. Termodinamika polimera.

Prof. dr. sc. T. Preočanin
1. Kinetika otapanja soli.*

2. Kelvinova jednadžba.

3. Kinetika otpuštanja aktivne tvari iz gela.*

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar
1. Tuneliranje.*
2. Hückelova metoda.*

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša
1. Međumolekulske interakcije proteinskih sustava*
2. Kvantitativni odnos strukturnih odlika i aktivnosti molekulâ
3. Elektrostatske interakcije pri stabilizaciji proteinskih struktura

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Termodinamička svojstva supramolekulskih sustava*

2. Modeli molekule vode u simulacijama molekulske dinamike.

3. Primjena spektrometrije zaustavljenog protoka u istraživanju kinetike reakcija

 

Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

1. Konstante stabilnosti kompleksnih spojeva

 

Doc. dr. sc. Nikola Bregović

1. Supramolekulska kataliza

2. Kinetika elektrokemijskih reakcija

3. Kiselinsko-bazne ravnoteže u aprotičnim organskim otapalima

4. Kelatni efekt

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović
1. Solarne ćelije


Prof. dr. sc. M. Cindrić
1. Kemija heksacianoferata(III)*
2. Kompleksni spojevi prijelaznih metala: lijekovi i otrovi*

3. Reakcije prijenosa elektrona: od kompleksnih spojeva do bioloških sustava*

4. Magnetske nanočestice: priprava, fizikalna svojstava i primjena u biomedicini*

5.Spojevi volframa i molibdena kao katalizatori*

 

Izv. prof. dr. sc. Ž. Soldin
1. Vibracijska spektroskopija anorganskih spojeva*


Prof. dr. sc. B. Prugovečki
1. Rendgensko zračenje i struktura kristalnih tvari
2. Kristali bioloških makromolekula

3. Proteinska kristalografija

4. Kompleksi bakra(II) s aminokiselinama


Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek
1. Čestični crtež u sveučilišnim udžbenicima iz kemije*
2. Karnozin - derivati, kompleksni spojevi i svojstva

Doc. dr. sc. M. Rubčić
1. Polioksometalati: Keplerati*
2. Fotoredoks kataliza u organskoj sintezi i uloga prijelaznih metalaDoc. dr. sc. N. Judaš
1. Sintetske reakcije u čvrstom stanju - laderani*
2. Zrenje banana i neobični kompleksi bakra(II) s biljnom aminokiselinom
3. Metalo-organske kristalne strukture (MOF)
4. Koordinacijski broj 15*

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak
1. "Platinsko plavo"
2. Umjetna fotosinteza
3. Plemeniti metali*
4. Kompleksni spojevi kao modeli vitamina B12
5. Fotokemijske reakcije u anorganskoj kemiji

 

Doc. dr. sc. D. Cinčić

 1. Uporaba ultrazvuka u kemijskoj sintezi*
 2. Mehanokemija - od nanokristala do industrije
 3. Mehanokemija anorganskih i organskih sustava
 4. Metaloorganski spojevi u kristalnom inženjerstvu*
 5. Kemijska sinteza u čvrstom stanju metodama starenja*
 6. Halogenska veza u tekućim kristalima*

 

Doc.dr.sc. M. Đaković

1. Nanokemija*
2. Domaćin-gost kompleksi*
3. Metaloorganski spojevi i polimorfizam*
4. Sferična kristalizacija*
5. Raznolikost primjene metalo-organskih kristalnih struktura (MOF-ova)*
6. Tekući kristali*
7. Polarizabilnost atoma i njezina uloga u izgradnji nekovalentnih interakcija*

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović
1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije
2. Krioskopija – mogućnosti i ograničenja
3. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama
 
Doc. dr. sc. I. Đilović
1. Anionski receptori
2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*
3. Prostorna građa molekula*
4. Molekulski spremnici
 
Doc. dr. sc. J. Pisk
1. Flogiston
2. Zelena kemija*
3. Elektrokataliza
 

Zavod za organsku kemiju

 
prof. dr. sc. I. Primožič
1. Cimetidin - razvoj lijeka*
2. Tautomerija*
3. Organska otapala - svojstva i uporaba*
4. Stereoselektivne aldolne reakcije*
5. Sinteza hormona tiroksina*
 
Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković
1. Sonogashira reakcija*
2. Suzukijeva reakcija*
3. Klik kemija: azid-alkin 1,3-dipolarna cikloadicija*
 
Doc. dr. sc. Ivana Biljan
1. Reakcije organskih spojeva na površinama*
2. Priprava i spektroskopska karakterizacija aromatskih C-nitrozo spojeva*
3. Sinteza i svojstva azobenzena*
4. Streckerova reakcija*
 
Doc. dr. sc. Ivan Kodrin
1. Apsolutna i relativna konfiguracija organskih molekula*
2. Analiza Hirshfeldove plohe*
3. Soaijeva reakcija*
4. Diels-Alderova reakcija*
5. Sigmatropno pregrađivanje*
6. Ferocen i njegovi spojevi*
 
Doc. dr. sc. Đani Škalamera
1. Izotopni efekti u pročavanju mehanizama organskih reakcija*
 
 
 

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Broj posjeta:
14133

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu