Geološki odsjek

Broj posjeta:
1639197

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Prijave za razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša provodit će se 24. i 25. rujna 2018. Za sve detalje o upisnim kvotama, načinu i vremenu prijave te potrebnoj dokumentaciji molimo pročitajte opširniju obavijest.

Razredbeni postupak i upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija

Geologije i Geologije zaštite okoliša u akad. god. 2018./19.

Upis se provodi temeljem Natječaja za upis u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2018./19. Sveučilišta u Zagrebu objavljenog 20. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20182019/.

Upisne kvote na Geološkom odsjeku za akad. god. 2018./19.

Diplomski sveučilišni studij Geologija: 24 studenta

Diplomski sveučilišni studij Geologija zaštite okoliša: 12 studenata

 

Uvjeti upisa na Diplomski studij Geologija i Geologija zaštite okoliša

Pristupnici moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij geološkog usmjerenja (preddiplomski sveučilišni studij Geologija na PMF-u, preddiplomski studij Znanosti o okolišu na PMF-u ili preddiplomski sveučilišni studij geologije/geološkog inženjerstva na RGNF-u Sveučilišta u Zagrebu) ili preddiplomski sveučilišni studij srodnih i drugih znanosti tijekom kojeg su stekli najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih prirodoslovnih kolegija (biologije, kemije, matematike, fizike). Studentima iz druge skupine dodijelit će se razlikovni kolegiji iz programa preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija na PMF-u, koji nose do najviše 60 ECTS bodova. Pri tome su kolegiji Geološko kartiranje I i Geološko kartiranje II obavezni razlikovni kolegiji. ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija ne ubrajaju se u obaveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem kolegija predviđenih programom diplomskih sveučilišnih studija.

 

Prijave za razredbeni postupak u rujnu 2018.

Prijave za razredbeni postupak za diplomske studije Geologije i Geologije zaštite okoliša primaju se 24. i 25. rujna 2018. godine u Uredu za studente Geološkog odsjeka (referada), Horvatovac 102a.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće isprave (originale ili ovjerene fotokopije):

a) dokaz o državljanstvu,

b) rodni list,  

c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu
    (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija,

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose
     200,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni
     postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj: 604020-107

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog
     studija.

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota. Pravila razredbenog postupka su slijedeća:

Izrađuju se dvije rang-liste. Prva za studente sa završenim preddiplomski sveučilišni studij geološkog usmjerenja prema srednjoj ocjeni preddiplomskog sveučilišnog studija te druga za studente srodnih i drugih znanosti na temelju srednje ocjene iz temeljnih prirodoslovnih kolegija (biologije, kemije, matematike, fizike). Pri upisu, prioritet imaju studenti s prve rang-liste. Propisana se kvota prvo popunjava tim studentima, a u slučaju da ima slobodnih mjesta, ona se popunjavaju studentima s druge liste.

Obavijest o upisu (rang-lista) bit će objavljena 27. rujna 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Geološkog odsjeka. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od dva (2) radna dana od podnošenja žalbe.

 

Upisi

Upisi će se provoditi od 1. do. 3. listopada 2018. godine u Uredu za studente Geološkog odsjeka (referada).

Na upis je potrebno donijeti izvorne dokumente, navedene pod točkama a) do d) iz dijela o prijavi za razredbeni postupak, dvije fotografije (4×6 cm), te potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu 350,00 kn uplatom na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja " Za upis na diplomski studij" i poziv na broj: 604070-107

 

Svi upiti oko razredbenog postupka i upisa I. godine diplomskog studija Geologija i Geologija zaštite okoliša u akad. god. 2018./19. mogući su putem telefona Ureda za studente, 4606 075 (gđa. Marija Cindro).

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti