Fizički odsjek

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

7. 4. 2017.


 


BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
817805

Fizički odsjek ima novog profesora...

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš s Fizičkog odsjeka izabran je za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Životopis

Prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš roden je 2. veljače 1947. u Rijeci. Godine 1970. diplomirao je studij fizike (stručni smjer, teorijska fizika) na Fizičkom odjelu Prirodoslovno–matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu je 1974. godine stekao stupanj magistra znanosti (polje fizika). Doktorsku disertaciju (polje fizika) obranio je 1978. godine na Prirodoslovno– matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1971. godine radio je u Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu kao asistent–pripravnik (1971. – 1974), znanstveni asistent (1974. – 1980.) te znanstveni suradnik (1980. – 1988.). Od 1988. zaposlen je kao docent u Fizičkom odsjeku Prirodoslovno–matematičkog fakulteta, gdje je 1990. izabran u znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor, te 1997. u zvanje redovitog profesora. Od 2003. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju. Boravio je na više stručnih usavršavanja u inozemnim laboratorijima (1978., Lorand Oetves University, Budimpešta, Madarska; 1984.–1985., Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris XI, Orsay, Francuska; 1987., CRTBT, Grenoble, Francuska; 1988., Université de Sherbrooke, Sherbrooke,Kanada; 1998. - 2003. (niz posjeta), Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris, Francuska; 1999., Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne, Švicarska).

Nositelj je Spomenice Domovinskog rata, Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, te francuskih odlikovanja Officier de l’Ordre des Palmes Académiques i Commandeur dans l'Ordre National de Merite.

Dužnosti

 • Na Institutu za fiziku bio je pročelnik odjela, predsjednik znanstvenog vijeća te vd ravnatelja
 • Od 1990. do 1994. prodekan Prirodoslovnih odjela PMF-a
 • od 1991. do 1994. prodekan PMF-a.
 • Od 1995. do 1997. pomoćnik dekanice PMF-a za međunarodnu suradnju.
 • Od 1995. do 2002. predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
 • Dekan PMFa Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2000./2002.
 • Član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 2001. do 2005.
 • Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do 2006.
 • Rektor Sveučilišta u Zagrebu 2006. do 2014.
 • Predstavnik Republike Hrvatske u Bologna Follow-up Group (BFUG) od 2003.
 • Član BFUG Stock-taking Group za pripremu izvješća za europsku ministarsku konferenciju u Bergenu, 2005.
 • Predstavnik hrvatske akademske zajednice u Steering Committee on Higher Education and Research, Council of Europe, od 2002.
 • Član Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog procesa u prvom (2004.-2005) i drugom (od 2005) sazivu.
 • Predsjednik Povjerenstva Rektorskog zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije od 2004.
 • Koordinator TEMPUS SCM projekta Hrvatska grupa za promicanje Bolonjskog procesa (Cro4Bologna) u razdoblju 2005./2006.
 • Član radne skupine za pripremu pregovora u poglavlju pregovora - pravne stečevine Europske unije - 26. Obrazovanje i kultura, imenovane 13. listopada 2005.
 • Član (2007-2015) i potpredsjednik (2009-2015) Council of Magna Charta Observatory

Znanstveni rad

Znanstvena istraživanja prof. dr.sc. Alekse Bjeliša teorijskog su karaktera i pokrivaju probleme fizike kondenzirane materije, uglavnom u sustavima reducirane dimenzije te nelinearne fizike. Do sada je objavio 68 znanstvenih radova, dva poglavlja u knjizi i jedan udžbenik, a 13 radova objavljeno je u zbornicima medunarodnih skupova. Veći broj radova je objavljen u časopisima s natprosječnim faktorom odziva (IF): 10 radova u časopisu Physical Review B (IF=3.774), 4 u časopisu Physical Review Letters (IF=7.622), 1 u časopisu Physical Review A (IF=2.861), 1 u časopisu Physical Review E (IF=2.352) 2 u časopisu Solid State Communications (IF=1.981).

Istraživanja sustava reducirane dimenzije mogu se okvirno podijeliti u nekoliko tema u kojima je prof. Bjeliš napravio značajan doprinos razvoju teorijske fizike kondenzirane tvari: (i) elektron–elektron korelacije i dielektrična svojstva viševrpčanih sustava u pristupu jake veze, (ii) razmatranja prijelaza izmedu nesumjerljivih I sumjerljivihkonfiguracije electron-fonon ili općenitijih sustava s jednoosnom simetrijom, (iii) nelinearna dinamika valova gustoće naboja (iv) utjecaj vanjskog magnetskog polja na valove gustoće spina i naboja. Istraživanja Alekse Bjeliša izlaze izvan okvira fizike kondenzirane tvari i uključuju općenita razmatranja prijelaza izmedu nesumjerljivih i sumjerljivih konfiguracija u jednoosnim uredenjima. Svojim pak interdisciplinarnim pristupom istraživanjima nelinearne dinamike valova gustoće naboja postavio je temelj današnjoj istraživačkoj aktivnosti u području nelinearne dinamike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Usprkos znatnim obavezama prof. Bjeliš održava kontinuitet svoje znanstvene aktivnosti, što potvrduje i činjenica da je od 2008. do danas objavio pet znanstvenih radova u CC časopisima i jedan revijalni članak.

Nastavna djelatnost

Na dodiplomskoj nastavi prof. Bjeliš vodio je vježbe iz kolegija Opća fizika I–IV, Fizika čvrstog stanja i Ireverzibilni procesi, te predavao kolegije Elektrodinamika, Nelinearne pojave u fizici i Klasična mehanika I i II. Takoder je predavao dodiplomske kolegije na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu. Na poslijediplomskoj nastavi predavao je kolegije Fizika čvrstog stanja I i Nelinearni kontinuumi. Posebno valja istaknuti da je kolegije Nelinearne pojave u fizici i Nelinearni kontinuumi u nastavu uveo prof. Bjeliš, čime je stvorio preduvjete za današnju i buduću znanstvenu aktivnost u području nelinearne dinamike na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu. Na Troisieme cycle de la physique en Suisse Romande u Lausanne, prof. Bjeliš je godine 1999. održao poslijediplomski kolegij Charge and Spin Density Waves, koji je rezultirao i posebnim udžbenikom.

Trenutno prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš predaje kolegije Klasična mehanika I, II na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju fizike, te kolegij Fizika kondenzirane materije 1 na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike (smjer Fizika kondenzirane materije). Kolegij Klasična mehanika u potpunosti je prilagodio bolonjskom načinu studiranja, materijali vezani uz kolegij postavljeni su na sustav za e-učenje Sveučilišta (Merlin), a pred dovršetkom je priručnik (predavanja, zadaci, demonstracijski programi) kao nadopuna standardnoj literaturi i daljnja pomoć studentima u savladavanju gradiva.

Sadržaj kolegija Fizika kondenzirane materije 1 revidirao je prilikom osuvremenjivanja programa poslijediplomskih studija fizike 2006. godine i prelaska na doktorski studij. Aktivno je sudjelovao i u izradi programa doktorskog studija fizike, smjer fizika kondenzirane materije.

Bio je voditelj je 15 diplomskih, 2 magistarska i 4 doktorska rada, uglavnom iz područja fizike kondenzirane materije i nelinearne dinamike.

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U radu, koji je objavljen u časopisu Physical Review A kao "Rapid Communication", Tena Dubček, Bruno Klajn, Robert Pezer, Hrvoje Buljan i Dario Jukić ukazali su da, za plin anyona, raspodjela impulsa nije primjerena observabla, te kao rješenje predložili mjerenje vremena proleta (tzv. "time-of-flight"). [ ... ]
Radom koji je objavljen u Human Brain Mapping-u, uglednom časopisu iz područja neuro-oslikavanja, Sanja Josef Golubić, poslijedoktorandica Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je pronalazak individualnog, binarnog biomarkera za Alzheimerovu bolest (AB). [ ... ]
U časopisu Science Advances, profesor Hrvoje Buljan je u suradnji s grupom Marina Soljačića objavio rad naslovljen Topologically enabled optical nanomotors. U radu je pokazano kako posebno skrojene mikro/nanočestice načinjene od dielektrika, a presvuče sa tankim slojem vodiča, to jest takozvane Janus čestice, mogu poslužiti kao optički motori kojima se upravlja sa laserskom svjetlošću. Rad je dio aktivnosti znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
U nedavno objavljenom radu Experimental and Theoretical Investigation of the Anti-Ferromagnetic Coupling of Cr(III) Ions through Diamagnetic −O−Nb(V)−O− Bridges u časopisu Inorganic Chemistry sudjelovali su Damir Pajić, Filip Torić i Vito Despoja s Fizičkog odsjeka PMF-a. Sintezu novog spoja obavile su Marijana Jurić i Lidija Androš Dubraja s Instituta Ruđer Bošković, a u suradnji su bili uključeni i znanstvenici iz Slovenije, SAD-a i Francuske. Različitim eksperimentalnim i teorijskim pristupima objasnilo se sprezanje elektronskih spinova iona kroma(III) u novom kompleksnom spoju te se pokazalo jako dobro slaganje teorijskih rezultata s eksperimentalnima.  [ ... ]
Rad Spin-orbit coupling rule in bound fermion systems objavljen prošle godine kroz suradnju akademika Darija Vretenara s grupom francuskih istraživača uvršten je na treće mjesto liste najboljih radova (Highlights of 2016) koji su izašli u 2016. godini u časopisu Journal of Physics G (kategorija nuklearna fizika). [ ... ]
Filip Erhardt, Mirko Planinić, Nikola Poljak, Goran Simatović i Antonija Utrobičić s Fizičkog odsjeka PMF-a, kao članovi ALICE kolaboracije na CERN-u, objavili su rad u časopisu Nature Physics u kojem se izučava jedan od potpisa kvarkovsko-gluonske plazme u sudarima u kojima se ne očekuje stvaranje tog stanja materije. [ ... ]
U časopisu Science Advances, profesor Hrvoje Buljan je u suradnji s grupom Marina Soljačića objavio rad naslovljen Splashing transients of 2D plasmons launched by swift electrons. U radu se analizira kako brzi elektron pobuđuje plazmon u grafenu kada naleti na taj dvodimenzionalni materijal. Rad je dio aktivnosti znanstvenog centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Članovi Fizičkog odsjeka Ivica Friščić, koji je trenutno na poslijedoktorskom usavršavanju na MIT-u i Damir Bosnar objavili su u okviru A1 kolaboracije rezultate mjerenja udarnog presjeka elektroprodukcije nabijenog piona na protonu blizu praga reakcije u časopisu Physics Letters B. [ ... ]
U suradnji fizičara iz Švicarske, Francuske, Japana i SAD, gdje se teorijski i eksperimentalno proučavalo magnetska svojstva Sr2CuTeO6, sudjelovao je i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a, a rad je nedavno objavljen u časopisu Physical Review Letters. Naprednijim teorijskim računima objasnilo se rezultate mjerenja neutronskih raspršenja i statičke magnetizacije te je utvrđeno da istraživani spoj predstavlja gotovo idealnu realizaciju kvadratnog Heisenbergova antiferomagneta. [ ... ]

Poveznice

Sveučilište u Zagrebu