Integrated Chemistry 2

Repository

Repository is empty

Poll

No polls currently selected on this page!

Integrated Chemistry 2

Code: 227692
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Seminar

izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Lectures
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Elektronska struktura organskih spojeva i metode određivanja strukture organskih molekula. Konstitucija, konfiguracija i konformacija ugljikovodika. Svojstava i reaktivnost zasićenih, nezasićenih i aromatskih ugljikovodika. Struktura i kiselo-bazna svojstava amina. Struktura, svojstava i reaktivnost organskih spojeva s kisikom; alkohola, etera, karbonilnih spojeva, karboksilnih kiselina i njihovih derivata. Stereokemija i kiralnost. Prirodni organski spojevi i biomakromolekule.
Alkalijski metali: svojstva elementarnih tvari, trendovi u reaktivnosti, alkalijski kationi u otopinama, procesi pri otapanju alkalijskih oksida, peroksida, hidroksida. Zemnoalkalijski metali: trendovi u topljivosti soli (uspotredba klorida, sufata i karbonata). Prijelazni metali: kiselo-bazna svojstva otopina soli željeza(III) i aluminija(III), stabilnost Fe(II) i Cu(I), topljivost hidroksida, oligo- i polimerizacija hidrokso- vrsta uz eliminaciju vode. Halogeni elementi: boja elementernih tvari u ovisnosti o veličini i polarizabilnosti atoma, trend reaktivnosti elementarnih tvari i obratni trend jakosti halogenovodičnih kiselina, jakost oksokiselina u ovisnosti o oksidacijskom stanju centralnog iona, kumulativni učinak okso-skupina. Halkogeni elementi: elektronska struktura elementarnog kisika, oksidnog, peroksidnog i superoksidnog iona. Voda i vodikova veza, anomalna svojstva i struktura tekuće vode. Ugljikova i dušikova skupina: utjecaj atomskog radijusa na svojstva, usporedba najlakšeg člana skupine sa težima, sličnosti i razlike u elementarnim tvarima i spojevima. Struktura grafita, delokalizacija elektrona kao uzrok boje i vodljivosti.

ISHODI UČENJA:
Objasniti odnos strukture i karakterističnih svojstava organskih spojeva, osobito onih koji se susreću u svakodnevnom životu.
Jasno rastumačiti reaktivnost pojedinih funkcionalnih skupina, odnosno skupine organskih spojeva.
Detaljno prikazati mehanizme osnovnih organskih reakcija.
Opisati strukturu biomakromolekula te objasniti njihovu biološku aktivnost.
Povezati sistematiku svojstava elemenata sa svojstvima atoma (radijus, energija ionizacije, elektronegativnost) i iona (radijus, naboj, polarizabilnost)
Povezati kiselo-bazno ponašanje anorganskih spojeva s ravnotežnim stanjima u vodenim otopinama.
Prepoznati osnovne tipove kemijskih reakcija na molekulskoj razini (adicija, eliminacija, supstitucija) i usporediti ih s analognim reakcijama u organskoj kemiji.
Literature:
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Integrated Chemistry 1

Examination :
Passed : Integrated Chemistry 1
9. semester
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Regular study - Biology and Chemistry Education
Consultations schedule: