Diplomski rad

Prijava i obrana diplomskog rada na Geološkom odsjeku

Postupak prijave završnog i/ili diplomskog rada definiran je člankom 37. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, koji je na snazi od 9. listopada 2018., a dostupan je na mrežnim stranicama Odsjeka i Fakulteta.

 

Postupak prijave teme

Temeljem navedenog članka Pravilnika, student je dužan prijaviti temu diplomskog rada u trećem ili četvrtom semestru diplomskog studija. Temu diplomskog rada student može prijaviti i ako nema položene ispite svih upisanih predmeta.
Prijava teme podnosi se u dogovoru s odabranim voditeljem (mentorom) u pisanom obliku Vijeću Geološkog odsjeka, na odgovarajućem obrascu putem Ureda za studente Geološkog odsjeka. Rok za predaju pisane molbe Uredu za studente je najkasnije do utorka u tjednu odvijanja sjednice Vijeća, do kraja radnog vremena referade. Naknadno zaprimljene zamolbe razmatrat će se na prvoj idućoj sjednici Vijeća.
Vijeće Geološko odsjeka razmatra pisanu molbu studenta i odobrava temu diplomskog rada. Istom odlukom Vijeće Geološkog odsjeka imenuje i mentora (ili komentore) diplomskog rada.
Nakon odobravanja teme i mentora, student izrađuje diplomski rad prema pravilima struke, na temelju predloška koji je dostupan na stranicama Odsjeka u elektroničkom obliku. Dodatni materijali vezani uz pisanje i opremanje svih ocjenskih radova na Geološkom odsjeku nalaze se u Uputama za pisanje ocjenskih radova. Posebno se to odnosi na citiranje literaturnih i ostalih izvora.

 

Pokretanje postupka obrane diplomskog rada

Unutar mjesec dana od polaganja posljednjeg ispita, student treba predati indeks u Ured za studente Geološkog odsjeka da se izvrši provjera kompletne dokumentacije, a najkasnije mjesec dana prije sjednice Vijeća Geološkog odsjeka na kojoj se želi pokrenuti postupak obrane.

Nakon što je rad izrađen i nakon što je mentor potvrdio da je rad spreman za pokretanje postupka obrane, student podnosi pisanu molbu za pristupanje obrani na univerzalnom obrascu.

Molba za ocjenu rada i pristupanje obrani podnosi se Uredu za studente najkasnije do ponedjeljka u tjednu odvijanja sjednice Vijeća Geološkog odsjeka, zaključno do 12:00 sati. Uz molbu je potrebno predati i printanu verziju diplomskog rada koja se upućuje na sjednicu. Termini sjednica Vijeća Geološkog odsjeka definiraju se za cijelu akademsku godinu i dostupni su na naslovnoj mrežnoj stranici Odsjeka. Napomena: tamo definirani rokovi za predaju materijala ne odnose se na postupak pokretanja obrane diplomskog rada!

Molbe i radovi koji nisu predani do navedenog roka razmatrat će se tek na slijedećoj sjednici Vijeća Geološkog odsjeka.

 

POTREBNI OBRASCI

Prijava teme diplomskog rada

Molba (obrazac potrebno ispuniti prilikom pokretanja postupka obrane diplomskog rada)

 

Pomoćni materijali za izradu diplomskog rada

Predložak za sadržaj i tehničku opremu diplomskog rada na Geološkom odsjeku

Dodatni materijali vezani uz pisanje i opremanje svih ocjenskih radova na Geološkom odsjeku nalaze se u Uputama za pisanje ocjenskih radova. Posebno se to odnosi na citiranje literaturnih i ostalih izvora.


Obavijesti