Seminar III

PRIJAVA TEME SEMINARA III (ZAVRŠNOG RADA) U AKAD. GOD. 2019./20.

Uslijed specifičnosti odvijanja nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akad. god. 2019./20. zbog pandemije COVID-19, cjelokupni postupak prijave odvijat će se elektroničkim putem. Ovdje donosimo detaljne upute te Vas molimo da slijedite navedeni postupak.
Za sve eventualne poteškoće, obratite se mailom pomoćnici za nastavu Zorici Petrinec.

 

AKTUALNO: NAPUTAK za prijavu teme (ožujak 2020.)

1. Postupak se provodi putem elektroničke pošte:

a) Student preuzima uobičajeni obrazac za prijavu sa mrežnih stranica Geološkog odsjeka, računalno ga ispunjava (sve u doc/docx formatu!!!), te šalje predmetnom nastavniku kojeg je izabrao kao mentora.

b) Nastavnik popunjeni obrazac kontrolira, prema potrebi ispravlja, stavlja kao privitak elektroničke pošte (također doc/docx) i u popratnoj poruci jasno navodi suglasnost s izradom i mentoriranjem navedenog rada te poruku šalje predstojniku zavoda na kojem se planira izraditi rad.

2. Predstojnik dobivenu elektroničku poštu s privitkom pregledava te prosljeđuje cjelokupan sadržaj (privitak (doc/docx) i tekst s potvrdom mentora) na adresu elektroničke pošte referade (referada@geol.pmf.hr) i ujedno na adresu seminar3@geol.pmf.hr, koja je u funkciji za dostavu tema. U svojoj elektroničkoj pošti i predstojnik je također dužan jasno napisati da je suglasan s izradom rada.

3. Krajnji rok za prijavu mentoru je 20. travanj 2020. godine.

4. Nakon prolaska roka (20. travnja 2020.) predstojnik i administratori zavoda/odsjeka objedinjuju popis tema po zavodima/odsjeku u obliku tablice koja će biti otisnuta i potpisana od strane predstojnika i pročelnika, te u elektronskom i otisnutom obliku poslana kao službeni prijedlog tema s pojedinog zavoda pripremljen za sjednicu kolegija Geološkog odsjeka (moguće sjednicu Odsječkog kolegija u širem sastavu).

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Obrazac za prijavu teme Seminara III (verzija: ožujak 2020.)
Primjer ispunjenog obrasca prijave teme Seminara III (verzija: ožujak 2020.)

 


PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije (uobičajeni postupak)

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Aktualne obavijesti o točnim datumima prijave obavljuju se s početkom ljetnog semestra na internetskim stranicama predmeta i na glavnoj odsječkoj mrežnoj stranici.

 

Postupak prijave i obrane Seminara III:

  1. Student se javlja odabranom nastavniku radi odabira teme najkasnije do sredine ožujka aktualne akademske godine.

  2. Nakon dogovora sa nastavnikom, student popunjava obrazac Prijava teme Seminara III (Završnog rada) i dostavlja ga potpisanog od nastavnika, Predstojnika Zavoda i Pročelnika odsjeka) u Referadu u pisanom i elektronskom obliku kraja ožujka aktualne akademske godine. Napomena: U obrascu naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku treba pisati malim slovima.

  3. Teme će biti odobrene na sjednici Vijeća Geološkog odsjeka u travnju.

  4. Student može pristupiti polaganju Seminara III nakon što je položio sve ispite. Prije polaganja potrebno je:

    1. najkasnije tri (3) dana prije u Referadu za studije predati molbu za polaganje Završnog ispita zajedno s dva (2) prijepisa ocjena i potvrdom iz knjižnice da je vratio sve knjige

    2. u molbu obavezno upisati mentora i datum polaganja

 

Nakon uspješno obranjenog završnog seminarskog rada i upisane ocjene u indeks, u Referadu se dostavlja elektronička verzija rada (na CD mediju).

Naslovna strana na omotu (papirnatoj košuljici ili kutiji) CD-a i na CD-u treba izgledati ovako:


 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

GEOLOŠKI ODSJEK

 

 

Naslov seminarskog rada

(hrvatski i engleski jezik)

 

 

SEMINARSKI RAD

 

 

Ime i prezime studenta

Preddiplomski studij geologije

Mentor:

Zagreb,

 

Dokumenti:
PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III
Predlozak 1 - Seminar 1, 2, 4, 5 - struktura
Predlozak 2 - Završni rad - Seminar 3 - struktura
Predlozak 3 - Diplomski rad - struktura
Obrazac - Prijava teme SEMINAR III

 

Napomena:

Dodatni materijali vezani uz pisanje i opremanje svih ocjenksih radova na Geološkom odsjeku nalaze se u Uputama za pisanje ocjenskih radova. Posebno se to odnosi na citiranje literaturnih i ostalih izvora.


Obavijesti