Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 

Znanstvena djelatnost
 

UZavodu se provode istraživanja u sklopu nekoliko znanstvenih projekata. Infracrvena i Ramanova spektroskopija primjenjuju se pri istraživanju strukture nezasićenih spojeva te određivanju sastava realnih uzoraka. Tehnikom prigušene totalne refleksije analiziraju se domaća maslinova ulja sa svrhom njihove diferencijacije obzirom na geografsko područje i sortu. Primjenom površinski pojačanog Ramanovog raspršenja istražuju se interakcije između bioloških molekula i potencijalno biološki aktivnih spojeva te proučavaju supramolekulske strukture u gelovima koloida srebra i zlata. Proučavaju se klasične analitičke metode s ciljem poboljšanja njihove osjetljivosti, selektivnosti i primjene za različite analitičke sustave. Razrađuju se nove metode za ekstrakciju i/ili spektrofotometrijsko te spektrofluorimetrijsko određivanje analita koje se temelje na interakciji metala i različitih komercijalnih odnosno novosintetiziranih liganada. Provode se konformacijska i strukturna analiza bioaktivnih molekula makrolida, tiosemikarbazona i njihovih metalnih kompleksa korištenjem eksperimentalnih (nuklearna magnetna rezonancija, kristalografija, infracrvena i Ramanova spektroskopija, spektrometrija mase) i računskih metoda (molekulska mehanika i dinamika, ab initio metode). Rezultati se povezuju s biološkim testovima da bi se odredio odnos strukture i aktivnosti. Istražuju se interakcije molekule liganda i biomakromolekula (ribosom) te vodikove veze kao važan čimbenik ukupne strukture i biološke aktivnosti. Određuju se vezni epitopi i aktivna konformacija liganada. Razvija se metoda Ramanove spektroskopije kao procesna analitička metoda in-line za monitoring i kontrolu kemijskih i fizičkih procesa bioaktivnih molekula i lijekova. Određuju se ključni parametri za praćenje kemijske reakcije i nastajanja različitih kristalografskih oblika (polimorfa). Provodi se statistička analiza podataka.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu