Izbornik
 
Zavod za opću i anorgansku kemiju
 

Znanstvena djelatnost
 

       Pri Zavodu za opću i anorgansku kemiju izvodi se nastava iz opće i anorganske kemije, te cijelog niza specijalističkih izbornih kolegija iz područja anorganske i strukturne kemije, te kemije materijala i čvrstog stanja. Osim toga, na Zavodu se organizira i izvodi nastava iz metodike nastave kemije za studente nastavničkih studijskih programa (profesor kemije, profesor biologije i kemije, te profesor fizike i kemije). Nastavnici i suradnici Zavoda nastoje što više studenata uključiti i u znanstvena istraživanja.

 

  

Za rentgensku strukturnu analizu potrebno je prirediti kristaliće analiziranih tvari.

 

 

Molekulska struktura cinkovog kompleksa s nikotinamidom i tiocianatom.
[M. Đaković i dr., Polyhedron 27 (2008) 465, doi:10.1016/j.poly.2007.09.036]

       Na Zavodu se provode istraživanja u području kemije organskih i koordinacijskih spojeva, kemije čvrstog stanja, supramolekulske kemije, kemije proteina i drugih biološki aktivnih spojeva. Također, na Zavodu se razvijaju metodika i metodologija nastave kemije.

       Klasičnom kemijskom sintezom pripravljaju se organski spojevi kao što su diketoni, triketoni i Schiffove baze. Većina pripravljenih organskih spojeva rabe se kao ligandi u sintezi koordinacijskih spojeva s metalima (npr. V, Cr, Mo, W, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg...) uključujući i polioksometalatne vrste. Pripravljeni spojevi doprinose spoznajama o prirodi slabih veza između koordinacijski nezasićenih atoma metala i atoma ili skupina donora elektrona (kisika, dušika, sumpora i dr.) te razumijevanju mehanizama homogene i heterogene katalize, biološke aktivnosti kompleksa prijelaznih metala te metaloenzimske aktivnosti. 

 

Nitratni anion vezan unutar supramolekulskog prstena sastavljenog od triju hidroniranih molekula Schiffove baze dehidroacetne kiseline i bis(2-aminoetil)amina. Čak 12 vodikovih veza (N−H···O) povezuje supramolekulski prsten i nitratni anion.
[K. Užarević i dr., Angew. Chem. Int. Ed. 47 (2008) 7022, doi:10.1002/anie.200802193].

       U sklopu kemije čvrstog stanja proučava se utjecaj slabih međumolekulskih djelovanja (vodikove i halogenske veze, π−π interakcije i van der Waalsova međudjelovanja) na molekulsko prepoznavanje te na strukturu i svojstva molekulskih krutina. Razvojem metoda supramolekulske sinteze omogućuje se dizajn kristalnog slaganja jedno- i višekomponentnih sustava, kokristalizacije te polimorfije. Spoznaje stečene takvim istraživanjima od velike su važnosti u farmaceutskoj industriji, zaštiti okoliša, nanotehnologiji te općenito kemiji materijala.

       Kemija proteina i ostalih biološki aktivnih spojeva uključuje njihovu strukturnu karakterizaciju radi razumijevanja njihovih bioloških funkcija i mehanizama djelovanja.

       U znanstvenoj djelatnosti rabe se termoanalitičke metode (TGA, DSC), spektroskopija u infracrvenom (IR) te u ultraljubičastom i vidljivom (UV-VIS) području, nuklearna magnetska rezonancija (NMR), rentgenska strukturna analiza na jediničnim kristalima (SXRD) te polikristalnim (praškastim) uzorcima (PXRD).

Rentgenski difraktometar Oxford Diffraction Xcalibur 3.

 

      
  


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu