ADRICOR

Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru - ADRICOR

(IP-2019-04-3389)

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ): Istraživački projekti (lP-2O19-04)
Trajanje: 01. 02. 2020. – 31. 01. 2024. (48 mjeseci)
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Petar Kružić
Broj projekta: lP-2019-04-3389
Sredstva (HRZZ): 998.425,00 HRK
 

 

SAŽETAK PROJEKTA

Predloženi projekt se polazi iz znanstvenog i terenskog iskustva prikupljenog tijekom procjene utjecaja masovnih ugibanja koralja u različitim područjima Jadranskog mora. Projekt je razvijen usredotočujući se na glavne vrste koralja koje žive u plitkim vodama (0-50 m) u istočnom dijelu Jadranskog mora. Međutim, dobiveni rezultati projekta se također mogu prilagoditi kako bi se procijenio utjecaj na druge vrste sesilnih vrsta podmorja. Glavni cilj projekta je postaviti očuvanje ispitanih populacija ugroženih koralja uz prikupljanje osnovnih informacija kako bi se procijenili učinci događaja masovnih ugibanja kada do njih dođe. Godišnja istraživanja na odabranim mjestima pružit će polazne vrijednosti za procjenu mogućeg negativnog učinaka. Cilj projekta nije zaustaviti utjecaj klimatskih promjena, već pomoći u razumijevanju kako dodatno smanjiti negativan antropogeni utjecaj na podmorja Jadrana. Cilj projekta je steći nove informacije o posljedicama globalnih klimatskih promjena na ekosustav mora, posebno u obalnom području. Projekt identificira i karakterizira negativne utjecaje na biološku raznolikost mora i razvija sposobnost predviđanja budućih promjena. Kako bi ostvarili zadane ciljeve, projekt predlaže multidisciplinarni pristup koji integrira različite razine biološke organizacije, od jedinki do populacija i zajednica, u određenom prostoru i vremenu. 


CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je steći nove informacije o posljedicama globalnih klimatskih promjena na ekosustav mora, posebno u obalnom području. Projekt identificira i karakterizira negativne utjecaje na biološku raznolikost mora i razvija sposobnost predviđanja budućih promjena. Kako bi ostvarili zadane ciljeve, projekt predlaže multidisciplinarni pristup koji integrira različite razine biološke organizacije, od jedinki do populacija i zajednica, u određenom prostoru i vremenu. 
Cilj 1. Izraditi terenske obrasce i plan istraživanja, pribaviti opremu i potreban terenski materijal, pokrenuti mrežnu stranicu projekta, izraditi bazu fotografija oštećenja koralja i bazu podataka morfometrijskih mjerenja. Cilj 2. Napraviti bazu podataka o temperaturama mora, što do sada nije napravljeno za Jadransko more. Bazu podataka koristili bi i znanstvenici iz drugih područja oceanologije. Uzeti uzorke morske vode na istraživanim postajama za analizu hranjivih soli, zooplanktonske zajednice i bakterija. Cilj 3. Analizirati oštećenja na jedinkama i kolonijama koralja in situ na istraživanim postajama. Utvrditi utjecaj temperaturnih anomalija na koralje Jadrana na molekularnoj i histološkoj razini. Cilj 4. Napraviti molekularnu i taksonomsku identifikaciju obraštaja (epibioze, autotrofni protista i bakterije) na kamenim koraljima i gorgonijama na istraživanom području. Cilj 5. Odrediti recentnu (zadnjih 10 godina) i fosilnu brzinu rasta čaški (koralita) koralja Cladocora caespitosa radiografskom metodom i usporediti je sa temperaturom mora u Velikom jezeru (NP Mljet). Cilj 6. Analizirati drevne DNA (aDNA) iz fosilnih čaški kolonija koralja Cladocora caespitosa iz Pirana, Limskog kanala i grebena u NP Mljet pomoću kojih će se pokušati odrediti starost koralja, te uvjeti u okolišu kroz povijest. Cilj 7. Razviti alate i protokole koji će se koristiti za predviđanje negativnih utjecaja klimatskih promjena i razvijanje mogućih mjera zaštite i monitoring programa za zaštićena područja. Cilj 8. Uspostaviti mjere za smanjenje negativnih utjecaja i predložiti konkretne akcije za obnavljanje biološke raznolikosti obalnog ekosustava. Kombinirati i integrirati dobivene podatke kako bi procijenili stupanj ranjivosti svake istraživane vrste koralja, te razviti strategije upravljanja na znanstvenoj osnovi s ciljem ograničavanja utjecaja klimatskih promjena u zaštićenim područjima. Razviti protokole za mjerenja i tehnike (histološke, fiziološke) prikladne za praćenje stanja (poput biomarkera) ugroženih vrsta u Jadranskom moru. Razviti interdisciplinarnu grupu znanstvenika i educirati mlade istraživače u navedenom području istraživanja.