UKF Projekt „Moja prva suradnja“

Sistematika roda Aurinia (Brassicaceae) i sekvenciranje nove generacije: evolucija i filogeografija jedne intrigantne biljne skupine

Izvor financiranja: UKF „My First Collaboration Grant“
Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Rešetnik
Suvoditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Božo Frajman
Nositelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Partneri: Institute of Botany, University of Innsbruck
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta: 16.10.2017. - 15.01.2019.

Sredstva (UKF): 280 200 HRK
Dodatno financiranje: 66 323 HRK

Jugoistočna Europa je jedan od glavnih centara europske biološke raznolikosti. Velika raznolikost ovog područja tradicionalno se objašnjava ograničenim utjecajem pleistocenskih glacijacija, što je omogućilo očuvanje velikog broja endemskih ili disjunktno raspodijeljenih "reliktnih" vrsta. Iako je bogatstvo vrsta još uvijek najčešće korištena mjera za procjene biološke raznolikosti, nedavne molekularne studije ukazuju da postoji "skrivena", unutarvrsna raznolikosti koja se u većini slučajeva ne odražava prikladno u taksonomiji niti se koristi u očuvanju prirode. Utjecaj pleistocenskih klimatskih promjena na oblikovanje unutarvrsne genetske varijabilnosti svojti na Balkanskom poluotoku još nije dovoljno poznat, iako je nedavnim istraživanjima potvrđena važnost tzv. mikrorefugija za neke biljne skupine (hipoteza „refugiji unutar refugija“).
U sklopu ovog projekta predlažemo komparativno filogeografsko istraživanje koje kombinira tradicionalne i suvremene pristupe, kao što je sekvenciranje nove generacije („Restriction-site associated DNA sequencing“, RADseq), kako bi se otkrili mehanizmi koji su pridonijeli velikoj biološkoj raznolikosti južne Europe.

Glavni cilj predloženog projekta jest istražiti evoluciju i diversifikaciju svih vrsta unutar endemskog jugoistočnog roda Aurinia (Brassicaceae). Projekt se sastoji od četiri međusobno povezane sastavnice. Prvo ćemo istražiti filogeniju roda i odrediti genetske granice pojedinih vrsta, a zatim rekonstruirati pojedinačne filogeografije svih svojti roda Aurinia koristeći DNA sekvence i polimorfizam dužine umnoženih fragmenata (AFLP). Drugo, rekonstruirat ćemo evolucijske puteve i identificirati obrasce genetske raznolikosti svih divergentnih linija kao i genetsku raznolikosti tri odabrane svojte analizom genomskih polimorfizama jednog nukleotida tj. SNP biljega. Treće, ispitat ćemo prostornu i vremensku podudarnost između rekonstruiranih filogeografija i usporediti dobivene lokacije glacijalnih refugija, kao i putanje postglacijalnih putova širenja. Naime, pitamo se nalaze li se na južnom Balkanskom poluotoku slični mikrorefugiji poput onih otkrivenih na zapadnom Balkanu i Iberskom poluotoku te jesu li genetska struktura i migracijski putovi preko Jadranskog mora bili sukladni ili različiti kod usko povezanih svojti. Četvrto, cilj nam je procijeniti primjenu RADseq metodologije u filogeografskim istraživanjima usporedbom dobivenih RADseq podataka s tradicionalno korištenim AFLP podacima. Na temelju naših rezultata planiramo postaviti okvir za buduća istraživanja biološke raznolikosti jugoistočne Europe. Dobiveni rezultati predstavljat će izravan doprinos očuvanju i gospodarenju okoliša budući da je većina vrsta roda Aurinia endemska i strogo zaštićena zakonom.