Diplomski radovi

Ena Dumančić (mentorica: prof. dr. sc. Biljana Balen)

 

UTJECAJ SREBROVOG NITRATA NA AKTIVNOST ANTIOKSIDACIJSKIH ENZIMA U BILJKAMA DUHANA (Nicotiana tabacum L.)

 

Sažetak: Srebrov nitrat (AgNO3) je spoj srebra koji se često nalazi u sredstvima za prihranu i zaštitu industrijski važnih biljaka kao što je duhan (Nicotiana tabacum L.). U ekosustav često dolazi i kroz industrijske i rudarske aktivnosti. Zbog sveprisutnosti srebra u industriji i poljoprivredi, ono posredno utječe i na ljude te je s toga važno proširivati dosadašnje spoznaje o njegovom potencijalno negativnom utjecaju na biljke. U ovom radu ispitani su i uspoređeni utjecaji 25, 50 i 100 μM AgNO3, samog i u kombinaciji s cisteinom (važnim kelatorom srebra) te samog cisteina na aktivnost i ekspresiju antioksidacijskih enzima superoksid dismutaze (SOD), katalazae (CAT), askorbat peroksidaze (APX) i pirogalol peroksidaze (PPX) u tkivu korijena i lista odraslih biljaka duhana. Nakon provedenog spektrofotometriskog mjerenja aktivnosti enzima, detekcije izoformi u gelu nakon nativne elektroforeze i imunodetekcije primjenom specifičnih antitijela, utvrđene su promjene u aktivnosti i ekspresiji antioksidacijskih enzima. Najveće i značajne promjene u aktivnosti i u korijenu i u listu pokazao je enzim SOD, dok je aktivnost enzima CAT, APX i PPX bila slabije aktivirana ispitanim tretmanima. Primjena cisteina djelovala je ublažujuće na aktivnost antioksidacijskih enzima u usporedbi s tretmanima sa samim AgNO3 u i korijenu i u listu. Do većih promjena u ekspresiji proteina i aktivnosti enzima došlo je u korijenu biljke duhana u usporedbi s listom, što je bilo i očekivano i može se objasniti direktnim kontaktom stanica korijena s otopinom za izlaganje.

 

Lucija Kotarski (mentorica: prof. dr. sc. Biljana Balen)

UTJECAJ NANOČESTICA SREBRA STABILIZIRANIH RAZLIČITIM OMOTAČIMA NA AKTIVNOST I EKSPRESIJU ENZIMA ANTIOKSIDACIJSKOG SUSTAVA U KLIJANCIMA DUHANA (Nicotiana tabacum L.)

Sažetak: Nanočestice srebra (AgNP) ubrajamo u često korištene nanomaterijale zbog njihovih anitmikrobnih svojstava koja im osiguravaju veliki tržišni potencijal i široku primjenu. Brojna toksikološka ispitivanja ukazuju na važnost istraživanja i razumijevanje potencijalno štetnog učinka AgNP na okoliš. Ovaj rad usmjeren je na ispitivanje toksičnosti 100 μM AgNP stabiliziranih omotačima od polivinilpirolidona (AgNP-PVP) i cetiltrimetilamonijevog bromida (AgNP-CTAB) i 100 μM srebrova nitrata (AgNO3), samih i u kombinaciji s 500 μM cisteinom, na klijance duhana (Nicotiana tabacum L.). Spektrofotometrijska analiza stabilnosti AgNP u hranjivoj podlozi ½ MS pokazala je veću stabilnost AgNP-PVP u odnosu na AgNP-CTAB, dok je dodatak cisteina narušio stabilnost AgNP-PVP, a kratkoročno produljio stabilnost AgNP-CTAB. Spektrofotometrijsko mjerenje aktivnosti antioksidacijskih enzima (superoksid dismutaza, katalaza, askorbat i pirogalol peroksidaza), detekcija njihovih izoformi elektroforezom u nativnim uvjetima i imunokemijska metoda pokazale su promjene u njihovoj aktivnosti i ekspresiji. Najosjetljivijim enzimom pokazala se askorbat peroksidaza. Usporedbom tretmana s AgNP i AgNO3 utvrđena je veća toksičnost AgNP-CTAB te manja toksičnost AgNP-PVP prema većini parametara, u odnosu na AgNO3. Dodatak cisteina nije utjecao na fitotoksičnost AgNP-PVP, ali je djelomično ublažio toksičan učinak AgNP-CTAB, što navodi na zaključak da fitotoksičnost AgNP-PVP proizlazi većim dijelom iz samih nanočestica, dok fitotoksičnost AgNP-CTAB proizlazi iz otpuštenih Ag+ ili omotača CTAB.

 

Bruno Komazec (mentorica: doc. dr. sc. Petra Peharec Štefanić), diplomski rad

UTJECAJ NANOČESTICA I IONA SREBRA NA NAKUPLJANJE I TRANSPORT AUKSINA U KORIJENU UROČNJAKA Arabidopsis thaliana

Sažetak: Nanočestice srebra (AgNP) se koriste zbog protubakterijskog djelovanja u mnogim komercijalno dostupnim proizvodima, uključujući pesticide, ali predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš zbog svoje toksičnosti, reaktivnosti i akumuliranja u biljkama. Zbog svoje velike površine u odnosu na volumen, AgNP su vrlo reaktivne i podložne otpuštanju iona srebra što potencijalno povećava njihovu toksičnost. Biljni hormoni su uvelike zaslužni za normalan rast biljaka, a auksin je jedan od važnijih fitohormona koji ima ulogu u brojnim, metabolički važnim biljnim procesima. Uročnjak (Arabidopsis thaliana) je uvriježen modelni organizam u molekularnoj i staničnoj biologiji. U ovome diplomskom radu istražio sam utjecaj PVP-AgNP i ionskog srebra (AgNO3) na klijance uročnjaka nakon prvog, trećeg, petog, sedmog, devetog i jedanaestog dana tretmana. Sjemenke sam isklijavao četiri dana na krutoj MS hranjivoj podlozi, a potom sam klijance prebacio na modificiranu krutu ½ MS hranjivu podlogu s dodatkom PVP-AgNP ili ionskog srebra konačnih koncentracija 25, 50 i 100 μM te kontrolne klijance na krutu podlogu bez dodataka srebra. U krutoj podlozi s dodatkom AgNO3 primijetio sam stvaranje AgNP koje su se stabilizirale već trećeg dana tretmana. Od trećeg dana pa do jedanaestog dana apsorbancija novonastalih AgNP u podlozi polako je opadala. Nasuprot tome, PVP-AgNP su se u krutoj podlozi u potpunosti stabilizirale tek oko osmog dana. PVP-AgNP i novonastale AgNP utjecale su na duljinu korijena, a lokalizirane su u korijenovoj kapi te međustaničnom prostoru i staničnoj stijenci vrška korijena. Značajne promjene u strukturi korijena i kotiledona nisu zamijećene, no promjene u ultrastrukturi kloroplasta primijećene su na tretmanu sa 100 μM AgNO3 nakon jedanaestog dana. Kod svih tretmana uočena je promjena akumulacije i transporta auksina koja je ovisila o koncentraciji i trajanju tretmana što pokazuje da se biljka prilagođavala na stres AgNP.

 

Katarina Drobac (mentorice: prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan i prof. dr. sc. Biljana Balen)

Parametri oksidacijskog stresa u klijancima duhana (Nicotiana tabacum) nakon tretmana nanočesticama srebra u kombinaciji s cisteinom

Sažetak: Prethodna istraživanja pokazala su da nanočestično srebro (AgNP) može biti toksično za različite sudionike ekosistema, što posljedično može utjecati i na čovjeka. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati uzrokuju li AgNP stabilizirane polivinilpirolidonskom ovojnicom (AgNP-PVP) promjene u koncentraciji proteina i parametrima oksidacijskog stresa, malondialdehidu i proteinskim karbonilima u klijancima duhana (Nicotiana tabacum). Tražio se i odgovor na pitanje može li se potencijalno toksični učinak AgNP-PVP spriječiti dodatkom cisteina, dobrog kelatora otpuštenih iona srebra koji također mogu doprinjeti, ako dođe do njihovog oslobađanja, toksičnosti AgNP-PVP. Klijanci duhana bili su tjedan dana izloženi AgNP-PVP u koncentracijama 25, 50 i 100 μM. Dio klijanaca bio je izložen AgNP-PVP u kombinaciji s cisteinom (AgNP-PVP + cistein: 25 + 125 μM, 50 + 250 μM, 100 + 500 μM) te samom cisteinu u koncentracijama od 125, 250 i 500 μM. Jedan dio klijanaca bio je netretiran te je služio kao kontrola. Rezultati su pokazali kako parametri oksidacijskog stresa nisu značajno porasli nakon tretmana s AgNP-PVP-om. Također, značajnije razlike nakon tretmana s AgNP-PVP i AgNP-PVP u kombinaciji s cisteinom nije bilo. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti kako u navedenim

eksperimentalnim uvjetima (modelni organizam, koncentracija i dužina tretmana) AgNP-PVP nije uzrokovao oksidacijski stres. S obzirom da nije uočena razlika u tretmanu s AgNP-PVP i AgNP-PVP u kombinaciji s cisteinom, može se zaključiti da je PVP omotač taj koji doprinosi stabilnosti AgNP te da ne dolazi do otpuštanja iona srebra.

 

Dajana Matić (mentorica: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen)

Fitotoksični učinci nanočestica srebra stabiliziranih s različitim omotačima na duhan  (Nicotiana tabacum L.)

Sažetak: Zbog jedinstvenih i korisnih svojstava nanočestica srebra (AgNP) povećava se njihova upotreba u različitim industrijskim i znanstvenim područjima te komercijalnim proizvodima, što neizbježno dovodi do njihovog otpuštanja u okoliš s nepoznatim posljedicama za žive organizme. Iako mehanizmi toksičnosti AgNP nisu posve razjašnjeni, jasno je da fizikalno-kemijska svojstva AgNP utječu na njihove biološke učinke. U ovom radu istraženi su učinci AgNP stabiliziranih s tri različita omotača (citrat, PVP ili CTAB), samih omotača te ionskog srebra (AgNO3) na isklijavanje i rast klijanaca duhana (Nicotiana tabacum L.) te na pojavu oksidacijskog stresa. Najizraženiji negativan učinak na rast klijanaca duhana je zabilježen nakon tretmana s AgNP-CTAB te omotačem CTAB, dok tretmani s AgNO3 nisu značajno utjecali na isklijavanje i rast klijanaca. Promjene u parametrima oksidacijskog stresa i aktivnosti antioksidacijskih enzima pokazale su da i AgNP i AgNO3 izazivaju pojavu oksidacijskog stresa, ali djelovanjem različitih mehanizama. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da omotači koji se koriste za stabilizaciju AgNP uvelike utječu na njihovu toksičnost te da toksičnost AgNP nije posljedica otpuštanja iona Ag+, već djelovanja samih nanočestica.

 

 

Martina Jarnević (mentorica: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen)

Utjecaj nanočestica i iona srebra na proteom duhana (Nicotiana tabacum L.)

Sažetak: Nanočestice srebra (AgNP) se zbog svojih protubakterijskih i protugljivičnih svojstava sve više koriste u proizvodima široke potrošnje kao i u raznim industrijskim granama. Međutim, zbog svoje velike površine u odnosu na volumen, AgNP su vrlo reaktivne i podložne otpuštanju iona srebra (Ag+), što potencijalno povećava njihovu toksičnost. Dosada je zabilježen fito-, cito- i genotoksični učinak AgNP na različite biljne i animalne organizme. U ovom diplomskom radu istražen je utjecaj nanočestica srebra stabiliziranih citratom (AgNP-citrat) i srebrovog nitrata (AgNO3), primijenjenih u 100 µM koncentraciji, na ukupne topive proteine klijanaca i odraslih biljaka duhana (Nicotiana tabacum L.). Dvodimenzionalnom elektroforezom analizirane su promjene u proteinskim profilima cjelovitih klijanaca te korijena i lista odraslih biljaka nakon navedenih tretmana, a spektrometrijom masa identificirani su proteini različitog stupnja ekspresije. Ustanovljeno je kako su AgNP i AgNO3 izazvali slične promjene u proteinskoj slici određenog tkiva, a razina ekspresije pokazala se ovisnom o razvojnom stadiju duhana. Većina proteina s promijenjenom ekspresijom sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, fotosintezi, odgovoru na stres i odgovoru na oksidacijski stres. Rezultati su pokazali da AgNP i AgNO3 uglavnom izazivaju povećanu ekspresiju proteina u klijancima duhana, a smanjenu ekspresiju u korijenu i listovima odraslih biljaka. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da se klijanci duhana bolje nose sa stresom izazvanim tretmanima sa 100 µM AgNP i AgNO3 u odnosu na odrasle biljke.

 

Željka Bajan (mentorica: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen)

Oksidacijski stres u biljkama duhana (Nicotiana tabacum L.) izloženim nanočesticama srebra

Sažetak: Nanočestice srebra (AgNP) dominiraju među vrstama dostupnih nanomaterijala zbog dobro poznatog protubakterijskog i protugljivičnog učinka srebra. Stoga se danas intenzivno ispituje njihov učinak na okoliš i žive organizme. U ovom radu je istražen utjecaj AgNP na pojavu oksidacijskog stresa u odraslim biljkama duhana (Nicotiana tabacum L.), a učinci nanosrebra uspoređeni su s učinkom ionskog srebra (AgNO3) istih koncentracija. Tretmani s AgNP nisu izazvali pojavu oksidacijskog stresa u korijenu i listu duhana jer nije zabilježena promjena u sadržaju reaktivnih oblika kisika (ROS), malondialdehida, proteinskih karbonila i oštećenju molekule DNA. Oksidacijski stres zabillježen je nakon tretmana biljaka s AgNO3 u korijenu prema svim ispitanim parametrima, a u listu prema većini parametara, što je bilo osobito izraženo pri najvećim ispitanim koncentracijama. Veće promjene u aktivnosti i ekspresiji antioksidacijskih enzima SOD, PPX, APX i CAT izmjerene su u korijenju i listovima duhana nakon izlaganja tretmanima s AgNO3 u odnosu na AgNP. Ionsko srebro pokazalo se toksičnije za biljke duhana od nanosrebra, a jači učinci zabilježeni su u korijenju u odnosu na listove.

 

Renata Biba (mentorica: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen)

Utjecaj nanočestica srebra na pojavu oksidacijskog stresa i ekspresiju proteina u klijancima duhana  (Nicotiana tabacum)

Sažetak: Nanočestice srebra (AgNP) odlično su protubakterijsko i protugljivično sredstvo i moguće ih je naći u brojnim potrošačkim proizvodima. Zbog potencijalne toksičnosti trenutno su u središtu mnogih istraživanja s ciljem utvrđivanja opasnosti za ekološke sustave i zdravlje ljudi. U ovom je radu istražen utjecaj AgNP na klijance duhana (Nicotiana tabacum), koji je uspoređen s utjecajem ionskog srebra (AgNO3) istih koncentracija. Toksičnost AgNP zabilježena je pri visokim koncentracijama, dok je AgNO3 imao štetno djelovanje i pri nižim koncentracijama. Izmjereni porast razine reaktivnih oblika kisika ukazao je na pojavu oksidacijskog stresa, a promjene u razini malondialdehida i proteinskih karbonila pokazale su oštećenja biološki važnih molekula. Oba oblika srebra uzrokovala su oštećenje molekule DNA, što je bilo izraženije u tretmanima s AgNO3. Antioksidacijski enzimi pokazali su promjenu u aktivnosti i ekspresiji; aktivnost SOD i APX se povećala, a PPX i CAT smanjila u svim tretmanima s AgNP i AgNO3. Došlo je i do promjene u proteinskoj slici, s naglaskom na pojačanoj ekspresiji proteina stresa Hsp70. Rezultati su pokazali da AgNO3 ima jači toksični utjecaj na biljke od AgNP, ali da i AgNP pri povećanim koncentracijama uzrokuju oksidacijski stres i utječu na ekspresiju proteina, zbog čega predstavljaju moguću opasnost za okoliš.