Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova
 

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

http://www.hrzz.hr/

Nositelj projekta: Sandra Hudina
Institucija: Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Trajanje: 60 mjeseci (Travanj 2018 – Ožujak 2023)

Sažetak:

Invazivne strane vrste (ISV) imaju negativan utjecaj na funkciju i usluge ekosustava diljem svijeta – stoga predviđanje uspješnosti ISV i upravljanje njima predstavlja globalni izazov. Brzo širenje je bitna odrednica invazivnog uspjeha dok patogeni prisutni na ISV mogu značajno mijenjati invazivni uspjeh jer utječu na ekologiju i evoluciju svojih domaćina. Tijekom širenja areala, ulaganje u imunološki odgovor na frontama širenja vjerojatno će biti izmijenjeno zbog promijenjenog pritiska patogena i ekoloških/ evolucijskih procesa koji se javljaju tijekom širenja. Smanjena brojnost i raznolikost patogena i potencijalno manja stopa njihovog prijenosa pri niskim gustoćama domaćina mogla bi smanjiti potrebu za brzim/jakim imunološkim odgovorom. S druge strane, jedinke koje se šire u novi okoliš potencijalno će biti izložene novim patogenima što bi zahtijevalo pojačano ulaganje u imunološki odgovor. Osim toga, ulaganje u imunološki odgovor može biti promijenjeno kroz kompromise u raspodjeli energije između imunološkog odgovora i ulaganja energije u značajke životnog ciklusa koje olakšavaju/pospješuju širenje i rast populacije na frontama širenja. S obzirom da i smanjeni i pojačani imunološki odgovor može koristiti jedinkama na frontama invazije, nije očito koja će od ovih međusobno suprotnih tendencija prevladati prilikom širenja areala. Stoga je cilj predloženog projekta istražiti koji je od dva navedena scenarija prisutan tijekom širenja areala uspješnih slatkovodni ISV – deseteronožnih rakova. Prvo ćemo usporediti raznolikost i abundaciju mikrobnih zajednica rakova (naglasak će biti stavljen na patogene) i intenzitet imunološkog odgovora invazivne vrste signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) iz središta i s fronti širenja u rijeci Korani. Zatim ćemo provesti opsežno laboratorijsko istraživanje koristeći partenogenetsku vrstu mramornog raka (Procambarus virginalis) kako bismo identificirali učinke gustoće, imunološkog odgovora i prisutnosti patogena na rast i reprodukciju jedinki. Završno, temeljem prikupljenih podataka kvantificirati ćemo kompromise između energetskih ulaganja u imunološki odgovor naspram ulaganja u značajke životnog ciklusa bitnih za invazivni uspjeh koristeći dinamičko modeliranje energetskih budžeta. Ovakav sveobuhvatni okvir istraživanja omogućiti će procjenu posljedica promjena imunološkog odgovora na razini populacije i utvrđivanje njihove uloge u invazivnom uspjehu.