Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računala i operacijski sustavi

Šifra: 171912
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Jablan
Izvođači: doc. dr. sc. Marinko Jablan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj predmeta Računala i operativni sustavi je teorijsko i praktično razumijevanje principa rada računala i njegovih osnovnih dijelova, te stjecanje operativnog znanja u radu sa računalima. Specifični ciljevi uključuju poznavanje strukture i vrste operacijskih sustava kao i sustava datoteka, te iskustvo uporabe različitih operacijskih sustava, na primjeru Windows i Linux operacijskih sustava. Cilj je stjecanje praktičnog znanja u korištenju računalnih mreža za rad na udaljenim računalima i prijenos podataka, uz razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz računalne mreže. I konačno, cilj je razvijanje sposobnosti samostalne uporabe novih naredbi i aplikacija, kroz pretraživanje i pronalaženje uputstava i korištenje priručnika dostupnih lokalno ili na internetu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Računala i operativni sustavi student će biti sposoban:
1. prikazati i objasniti na primjeru zapis brojeva u računalnoj memoriji
2. kvalitativno opisati osnovne dijelove računala i njihov princip rada
3. kvalitativno opisati ulogu i strukturu operacijskog sustava
4. kvalitativno opisati ulogu sustava datoteka, te pojam datoteke i direktorija
5. samostalno raditi u Linux operacijskom sustavu što podrazumijeva radnje sa datotekama, korištenje terminala, slanje elektroničke pošte,te korištenje interneta
6. koristiti mrežu računala za rad na udaljenom računalu ili prijenos podataka
7. pronaći uputstva za korištenje nepoznate naredbe, koristeći priručnike i internet
8. razumjeti osnovno englesko i hrvatsko nazivlje vezano uz dijelove računala i rad na računalu

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Računala i operativni sustavi prema tjednima nastave (ukupno 15 tjedana):

1. Brojevni sustavi - binarni i heksadekadski sustav, binarni zapis u računalu.
2. Binarni zapis u računalu, zapis cijelih brojeva, zapis brojeva s pomičnom točkom, ASCII kod. Izvođenje aritmetičkih i logičkih operacija u računalnoj memoriji.
3. Građa računala, osnovni dijelovi računala. Uloga centralnog procesora i memorije. Vrste i slojevi računalne memorije.
4. Princip rada osnovnih računalnih komponenti: procesor, memorija, matična ploča, zaslon, tipkovnica, miš.
5. Operacijski sustavi i njihova osnovna struktura. Pojmovi jezgre i ljuske. Primjeri: Windows, Linux.
6. Upravljanje procesima u računalu. Vrste operacijskih sustava po namijeni, vrste operacijskih sustava prema strukturi.
7. Upravljanje zapisima na računalu. Sustavi datoteka, primjeri: FAT32 i NTFS. Sadržaj datoteka.
8. Osnovni pojmovi vezani uz Windows operacijski sustav: struktura, korišteni sustavi datoteka, virtualna memorija, registar.
9. Uvod u Linux operacijski sustav, razvoj sustava, princip rada. Osnovna struktura i korisničko sučelje.
10. Osnovne naredbe u Linux operacijskom sustavu: manipulacije datotekama i direktorijima, kontrola pokrenutih procesa.
11. Uporaba Linux operacijskog sustava - tekstualni editori Emacs i Vi.
12. Priručnici za korištenje naredbi i pomoćne naredbe u Linux operacijskom sustavu. Uporaba novih i nepoznatih naredbi uz korištenje dostupnih priručnika.
13. Uvod u mreže računala - veličina mreža, transmisija signala, mrežni protokoli, mrežne usluge, topologija mreža.
14. Korištenje mreže za rad na udaljenom računalu u Linux operacijskom sustavu. Kopiranje datoteka i sinkronizacija podataka preko mreže. Spajanje i prijenos podataka na udaljeno računalo iz Windows operacijskog sustava.
15. Ponavljanje najvažnijih pojmova i sadržaja.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe (minimalno 70%), te aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka na vježbama uz korištenje računala u računalnoj učionici.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje kroz praktični ispit na računalu i usmeni ispit, od kojih veću težinu u ukupnoj ocjeni nosi praktičan ispit na računalu. Praktični ispit izvodi se na računalu priključenom na internet, rješenja zadataka studenti zapisuju u datoteke, te po završetku ispita nastavnik provjerava točnost zadataka. U zadacima se ispituje:
* baratanje aritmetičkim i logičkim operacijama s binarnim brojevima,
* poznavanje osnovnih dijelova računala,
* poznavanje pojmova vezanih uz operacijske sustave i sustave datoteka,
* korištenje osnovnih naredbi u Linux operacijskom sustavu,
* uporaba priručnika i razumijevanje uputstava za korištenje naredbi,
* korištenje mreže za rad na udaljenom računalu.

Na usmenom ispitu provjerava se poznavanje:
* brojevnih sustava,
* aritmetičkih i logičkih operacija u računalu,
* principa rada i uloga dijelova računala,
* struktura i vrsta operacijskih sustava,
* sustava datoteka
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti