Opcije pristupačnosti Pristupačnost


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.


Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, Horvatovac 102a objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzažza stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Doktorski studiji traju tri godine. Nastava se provodi prema prihvaćenim studijskim programima u obliku predavanja, seminara, vježbi, konzultacija i ostalih oblika nastave. Student je obvezan prisustvovati nastavi u skladu sa studijskim programom, a što je, uz ispunjavanje ostalih studijskih obveza, uvjet za dobivanje potpisa nastavnika. Po završetku akad. godine student je dužan testirati godinu u studentskoj ispravi (indeksu). Studijskim programom utvrđuju se uvjeti upisa u sljedeću godinu studija. Student koji ne upiše sljedeću godinu studija u skladu sa studijskim programom, ili ne regulira svoj status na Fakultetu na način i u skladu s posebnim odlukama, gubi status studenta.

 

 1. Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima i to:
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Biologija oni pristupnici koji su stekli diplomu (do)diplomskog studija iz biologije na PMF-u ili odgovarajućeg (do)diplomskog studija na drugim fakultetima i sveučilištima s prosjekom ocjena  najmanje 3,5
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Fizika (smjerovi: fizika elementarnih čestica, nuklearna fizika, fizika kondenzirane materije, atomska i molekularna fizika i astrofizika, biofizika, medicinska fizika, geofizika) oni pristupnici koji su stekli diplomu istraživačkog (inženjerskog) (do)diplomskog studija iz fizike na PMF-u ili odgovarajućeg (do)diplomskog studija na drugim fakultetima i sveučilištima s prosjekom ocjena najmanje 3,5
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Geologija oni pristupnici koji su stekli diplomu o završenom sveučilišnom (do)diplomskom studiju geologije na PMF-u ili drugu odgovarajuću diplomu o završenom (do)diplomskom studiju na drugim fakultetima i/ili sveučilištima s prosjekom ocjena najmanje 3,5
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž oni pristupnici koji su stekli diplomu o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju geografije ili integriranom petogodišnjem sveučilišnom studiju geografije (dvopredmetni) s prosjekom ocjena najmanje 3,50; (ukupno i pojedinačno na preddiplomskom i diplomskom studiju).
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Kemija oni pristupnici koji su stekli diplomu o završenom sveučilišnom (do)diplomskom studiju iz kemije, odnosno molekularne biologije na PMF-u ili na odgovarajućem (do)diplomskom studiju kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološkom ili Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu s prosjekom ocjena najmanje 3,5 uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija ovisno od smjera koji upisuju, a prema posebnoj odluci Vijeća odsjeka
  • na poslijediplomski sveučilišni studij Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije oni pristupnici koji su stekli diplomu o završenom sveučilišnom (do)diplomskom studiju na jednom od sveučilišnih (do)diplomskih studija PMF-a (biologija, fizika, geofizika, geologija, geografija, kemija i matematika) ili drugu odgovarajuću diplomu o završenom (do)diplomskom studiju na drugim fakultetima i/ili sveučilištima s prosjekom ocjena najmanje 3,5
  • na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Matematika oni pristupnici koji su stekli diplomu o završenom sveučilišnom (do)diplomskom studiju matematike na PMF-u ili drugu odgovarajuću diplomu o završenom (do)diplomskom studiju na drugim fakultetima i/ili sveučilištima s prosjekom ocjena najmanje 3,5.

    
 2. Pravo upisa na sve studije iz točke 1.ovog Natječaja, osim na doktorski studij Biologija, mogu ostvariti i pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5 i ne manjim od 3,0 i to na temelju detaljnog obrazloženja potencijalnog mentora (zaDoktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) ili na temelju obrazložene i dokumentirane zamolbe o kojoj odlučuje ovlašteno odsječko povjerenstvo (za ostale doktorske studije) Pisana zamolba izdaje se uz prijavu na natječaj.
   
 3. Pravo upisa na studije iz točke 1. ovog Natječaja mogu ostvariti i pristupnici sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim magisterijem znanosti iz odgovarajuće struke na način i u skladu s posebnom odlukom nadležnog Vijeća odsjeka.
   
 4. Pristupnici sa završenim (do)diplomskim studijem koji nije odgovarajući za upis na studij prema točki 1. Natječaja mogu upisati studij uz obvezu upisivanja razlikovnih kolegija (osim za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) prema nastavnim programima odgovarajućih (do)diplomskih studija PMF-a, te ostvarivanja odgovarajućeg broja ECTS bodova. Uvjet za upis propisuje nadležno Vijeće odsjeka u skladu sa Statutom PMF-a, a ECTS bodovi ostvareni polaganjem razlikovnih kolegija ne ulaze u bodovni sustav doktorskog studija. NaDoktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž razlikovni kolegiji mogu biti dodijeljeni odlukom Vijeća Geografskog odsjeka nakon procjene Vijeća doktorskog studija.  
   
 5. Upisna kvota za doktorski studij Biologija je 32 studenata. Upisna kvota za studijDoktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž je 10 studenata. Upisne kvote za ostale doktorske studije iz točke 1. ovog natječaja nisu ograničene.
   
 6. Školarine za poslijediplomske sveučilišne studije utvrđuju se za svaku akademsku godinu posebno i iznose:

za poslijediplomski sveučilišni studij Biologija:

1. godina 20.000,00 kn

2. godina 15.000,00 kn

3. godina 10.000,00 kn

 

za poslijediplomski sveučilišni studij Fizika:

1. godina  8.000,00 kn

2. godina 8.000,00 kn

3. godina 8.000,00 kn

 

za poslijediplomski sveučilišni studiji Geologija, Kemija, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije:   

1. godina 12.000,00 kn

2. godina 10.000,00 kn

3. godina   8.000,00 kn

 

za poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž:

1. godina 12.000,00 kn

2. godina  7.000,00 kn

3. godina  5.000,00 kn

 

za poslijediplomski sveučilišni studij Matematika

1. godina 20.000,00 kn

2. godina 20.000,00 kn

3. godina 20.000,00 kn

 

7. Studenti su dužni dokaz o izvršenoj uplati školarine iz točke 6. ovog Natječaja predočiti ovlaštenoj Referadi za poslijediplomske studije prilikom upisa ili ovjere akad. godine, a sve na način i u skladu s posebnim ugovorom. Bez dokaza o izvršenoj uplati student ne može upisati ili ovjeriti godinu studija.

8. Pristupnik može biti oslobođen plaćanja dijela ili cijelog iznosa  školarinena način i pod uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Fakultetskog vijeća.

9. Uz prijavu na natječaj na obrascu koji se može naći na web stranicama fakulteta (http://www.pmf.unizg.hr/) pristupnik je dužan priložiti:

 • životopis
 • diplomu (do)diplomskog studija (ovjereni prijepis ili ovjerenu fotokopiju)
 • ovjerenu fotokopiju  domovnice  (hrvatski  državljani),  odnosno  dokument  iz  kojeg  je  vidljivo  državljanstvo  (strani državljani)
 • rodni list (ovjereni prijepis  ili ovjerenu fotokopiju)
 • ovjereni  prijepis   ocjena  s  izračunatim  prosjekom  (svjedodžbu  s  prijepisom   svih   ocjena  postignutih   na preddiplomskom i (do)diplomskom studiju i izračunatim prosjekom ocjena)
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane te za pristupnike koji su završili sveučilišni studij u inozemstvu)
 • suglasnost ustanove u kojoj će se izraditi doktorska disertacija (samo za studije biologije, geologije, kemije i oceanologije, dok za ostale studije nije potrebna prethodna suglasnost)
 • ukoliko postoje, dokaze prethodnog znanstvenog i stručnog rada (otiske znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja)  

Dodatni dokumenti koje treba priložiti za doktorske studije Biologija i Kemija su:

 • preporuke mentora magistarskog (diplomskog) rada i potencijalnog mentora doktorske disertacije
 • kratki prijedlog istraživanja koje bi se provelo u okviru izrade doktorske disertacije, supotpisan od strane potencijalnog mentora

Dodatni dokument koje treba priložiti za  Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž  je pisana suglasnost potencijalnog mentora.

 

10. Prijave na natječaj, zajedno sa svim prilozima, razmatrat će ovlaštena Vijeća doktorskog studija. Odluke o upisu na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije donose Vijeća fakultetskih odsjeka na temelju mišljenja Vijeća doktorskih studija koja se donose nakon razgovora s pristupnicima, pri čemu se vrednuje uspjeh na prethodnom studiju, zainteresiranost pristupnika za znanstveni rad te primjerenost pristupnikovog područja istraživanja programu doktorskog studija.                                                                                                      

Mišljenje o upisu na poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž dodatno uključuje i vrjednovanje:

 • pismene elaboracije prijedloga znanstveno-istraživačke teme (istraživanja) u okviru doktorskog studija
 • prethodnog znanstvenog i stručnog rada, koji se vrjednuje putem određenih kriterija, različitih pondera, od kojih treba obavezno zadovoljiti barem jedan. Kriteriji uključuju: objavljeni recenzirani znanstveni rad, Rektorova nagrada, objavljeni recenzirani stručni rad, aktivno sudjelovanje na znanstvenom skupu, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu, sudjelovanje na znanstvenom projektu, sudjelovanje na geografski relevantnom stručnom projektu. 

Nepotpune prijave, u smislu nedostatka traženih priloga, neće se razmatrati.

 

 1. Prijave na natječaj primaju se do zaključno 10. listopada 2016. godine, i to:
 • za doktorski studij Biologija u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a na Rooseveltovom trgu 6 ili poštom na adresu: Biološki odsjek PMF-a, Referada za PDS, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb;
 • za doktorske studije Geologija i Oceanologija u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a na Horvatovcu 102a ili poštom na adresu: Geološki odsjek PMF-a, Referada za PDS, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
 • za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž  u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a na Marulićevom trgu 19 ili poštom na adresu: Geografski odsjek PMF-a, Referada za PDS, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
 • za doktorski studij Kemija u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a na Horvatovcu 102a ili poštom na adresu: Kemijski odsjek PMF-a, Referada za PDS, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb;
 • za doktorski studij Fizika u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a Bijenička cesta 32 ili poštom na adresu: Fizički odsjek PMF-a, Referada za PDS, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb;
 • za doktorski studij Matematika u Referadi za poslijediplomske studije PMF-a Bijenička cesta 30 ili poštom na adresu: Matematički odsjek PMF-a, Referada za PDS, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb.

 

 1. Rezultati natječajnog postupka, te imena i prezimena pristupnika izabranih po natječaju, objavit će se na mrežnoj stranici PMF-a, odnosno na mrežnim stranicama fakultetskih odsjeka.
   
 2. Prilikom upisa na studij pristupnik daje pismenu izjavu o tome da li će studirati u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. Doktorski studij u punom radnom vremenu traje tri godine, a na temelju opravdanih razloga i posebne odluke nadležnog Vijeća odsjeka može se produžiti na pet godina. Doktorski studij s dijelom radnog vremena traje pet godina, a na temelju opravdanih razloga i posebne odluke nadležnog Vijeća odsjeka može se produžiti na sedam godina. Po isteku osam godina od upisa na studij, doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.

/_news/34865/PRIJAVA 16.-17.(1).doc

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti