https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Nastava
Sveučilišni preddiplomski
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Matematika (35779)
Tambača, J.
75
(30P+45A)
1 INFO
9.0 Opća i anorganska kemija (35776)
Prugovečki, B.
105
(45P+45PK+15S)
1 INFO
6.0 Opća zoologija (60221)
Lajtner, J.; Maguire, I.
75
(30P+45PK)
1 INFO
9.0 Stanična i molekularna biologija (35772)
Balen, B.; Besendorfer, V.
120
(45P+45PK+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizika (112578)
Pavin, N.
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
9.0 Mikrobiologija (35775)
Krajačić, M.; Hrenović, J.
105
(60P+45PK)
2 INFO
7.0 Morfologija i anatomija biljaka (35774)
Mitić, B.; Rusak, G.
75
(30P+45PK)
2 INFO
7.0 Organska kemija (73779)
Vančik, H.
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Genetika (40327)
Zoldoš, V.; Pavlica, M.
90
(30P+45PK+15S)
3 INFO
5.0 Opća ekologija (52345)
Mihaljević, Z.
60
(30P+30PK)
3 INFO
8.0 Protista (40330)
Ljubešić, Z.; Matoničkin Kepčija, R.
105
(30P+60PK+15S)
3 INFO
5.0 Statistika (40328)
Basrak, B.
60
(30P+30A)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Studenti upisuju predmete koji ukupno nose minimalno 5 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Geologija s paleontologijom (40347)
Bajraktarević, Z.
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Mikrobiologija ekosustava (40346)
Ljubešić, Z.
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Osnove analitičke kemije (40343)
Rončević, S.
90
(30P+45PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Beskralježnjaci (40336)
Primc, B.
105
(30P+60PK+15S)
4 INFO
7.0 Biološka oceanografija (45002)
Ljubešić, Z.; Kružić, P.
60
(15P+30PK+15S)
4 INFO
8.0 Osnove biokemije (73828)
Mildner, B.
105
(45P+30PK+30S)
4 INFO
2.0 Terenska nastava (40341)
Ljubešić, Z.; Primc, B.
120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Studenti upisuju predmete koji ukupno nose minimalno 5 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Histologija i histokemija (40671)
Lacković-Venturin, G.
60
(30P+30PK)
4 INFO
5.0 Nomenklatura i determinacija biljaka (45072)
Alegro, A.
60
(15P+30PK+15S)
4 INFO
5.0 Osnove fizikalne kemije (40642)
Tomišić, V.
60
(30P+30PK)
4 INFO
5.0 Osnove zaštite prirode (40349)
Mrakovčić, M.
45
(30P+15PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Animalna fiziologija (40871)
Tadić, Z.; Hranilović, D.
105
(30P+60PK+15S)
5 INFO
6.0 Biološka evolucija (60222)
Kalafatić, M.
75
(30P+30PK+15S)
5 INFO
9.0 Kralješnjaci (40873)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
105
(45P+45PK+15S)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Studenti upisuju predmete koji ukupno nose minimalno 6 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biološka antropologija (40870)
Rudan, P.
60
(30P+15PK+15S)
5 INFO
4.0 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima (40368)
Oršolić, N.; Lisičić, D.
60
(30P+15PK+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (53502)
Šoštarić, R.; Ternjej, I.
60
(30P+15PK+15S)
6 INFO
7.0 Fiziologija bilja (40874)
Tkalec, M.
90
(45P+45PK)
6 INFO
5.0 Seminarski rad (57445)
60
(60S)
6 INFO
7.0 Sistematska botanika (40340)
Nikolić, T.
90
(30P+60PK)
6 INFO
2.0 Terenska nastava (40876)
Nikolić, T.; Mrakovčić, M.
90
(90T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Studenti upisuju predmete koji ukupno nose minimalno 4 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kultura animalnih i biljnih stanica (40880)
Bauer, N.; Matulić, M.
60
(30P+30PK)
6 INFO
4.0 Laboratorijska stručna praksa (83522)
60
(60L)
6 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Miličević, T.
30
(15P+15PK)
6 INFO
4.0 Modelni organizmi u molekularnoj biologiji (40881)
Gajović, S.; Matulić, M.
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Osnove genetičkog inženjerstva (40879)
Bauer, N.
60
(30P+30S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Biologija i kemija; smjer: nastavnički
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika 1 (36179)
Paar, D.
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (36177)
Hanzer, M.
60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Opća kemija (36170)
Mrvoš-Sermek, D.
90
(60P+30S)
1 INFO
6.0 Opća zoologija (36141)
Klobučar, G.; Maguire, I.
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije (37582)
Ivančić Baće, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (36172)
Mrvoš-Sermek, D.
60
(60PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (36174)
Galić, N.; Miljanić, S.
75
(45P+30S)
2 INFO
7.0 Biologija stanice (36147)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
75
(30P+45PK)
2 INFO
4.0 Fizika 2 (37584)
Paar, D.
60
(30P+30A)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (37583)
Hanzer, M.
60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Opća botanika (36148)
Mitić, B.; Rusak, G.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (36175)
Mrvoš-Sermek, D.
60
(60PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (40657)
Plenković-Moraj, A.
60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Anorganska kemija (40823)
Popović, Z.
75
(60P+15S)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (40821)
Preočanin, T.
90
(60P+30S)
3 INFO
4.0 Mikrobiologija (40826)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.; Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40824)
Miljanić, S.
45
(45PK)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 3 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
45
(15P+30PK)
3, 5, 9 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
60
(30P+30S)
3, 5, 9 INFO
3.0 Osnove zaštite prirode i okoliša (46889)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
30
(30P)
3, 5, 9 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Beskralježnjaci (46837)
Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
75
(30P+45PK)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (46838)
Preočanin, T.
90
(60P+30S)
4 INFO
4.0 Genetika (40837)
Pavlica, M.
60
(30P+30PK)
4 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (63512)
Lacković-Venturin, G.
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840)
Preočanin, T.
30
(30PK)
4 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (47032)
Ljubin Golub, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
2.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841)
Plenković-Moraj, A.; Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
120
(120T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kralješnjaci (46840)
Mustafić, P.
75
(30P+45PK)
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (46841)
Mihalić, Z.
75
(60P+15S)
5 INFO
4.0 Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036)
Bilić, V.
60
(30P+30S)
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (46843)
Popović, Z.
30
(30PK)
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (46842)
Ribić, R.
30
(30PK)
5 INFO
4.0 Statistika (40855)
Basrak, B.
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 3 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Tibljaš, D.
45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Vančik, H.
30
(30P)
5, 7, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 3 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
45
(15P+30PK)
3, 5, 9 INFO
4.0 Malakologija (46892)
Lajtner, J.
45
(30P+15PK)
5, 9 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
60
(30P+30S)
3, 5, 9 INFO
3.0 Osnove zaštite prirode i okoliša (46889)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
30
(30P)
3, 5, 9 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biokemija (40859)
Rokov Plavec, J.
105
(75P+30S)
6 INFO
4.0 Didaktika-poučavanje i nastava (47040)
Tot, D.
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Fiziologija čovjeka (47051)
Benković, V.; Đikić, D.
75
(30P+45PK)
6 INFO
5.0 Organska kemija 2 (40858)
Petrović Peroković, V.
75
(60P+15S)
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40860)
Rokov Plavec, J.
30
(30PK)
6 INFO
5.0 Sistematska botanika (46839)
Liber, Z.
75
(30P+45PK)
6 INFO
2.0 Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044)
Liber, Z.; Mustafić, P.
120
(120T)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (63551)
Šoštarić, R.; Ternjej, I.
60
(30P+15PK+15S)
7 INFO
4.0 Evolucija (47165)
Kalafatić, M.
60
(30P+30PK)
7 INFO
5.0 Fiziologija bilja (47167)
Pevalek-Kozlina, B.
75
(30P+45PK)
7 INFO
8.0 Metodika nastave biologije (47168)
Dolenec, Z.; Radanović, I.
120
(30P+30M+60S)
7 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj (47170)
Erhardt, J.
45
(15P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 2 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec Škarić, G.
30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321) *
60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Dolenec, Z.
45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Sociologija spolnosti (47305) *
60
(30P+30S)
7, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 2 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Brzine i ravnoteže kemjskih reakcija (104471)
Bertoša, B.
45
(15P+30S)
7 INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Tibljaš, D.
45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Vančik, H.
30
(30P)
5, 7, 9 INFO
4.0 Primijenjena analitička kemija (104330)
Juranović Cindrić, I.
45
(15P+30S)
7 INFO
4.0 Struktura i dinamika molekularnih sustava (104473)
Bertoša, B.
45
(15P+30S)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Ekologija i ekološki odgoj (47172)
Ternjej, I.; Hršak, V.
105
(30P+45PK+30S)
8 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 1 (47173)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
60
(30P+30S)
8 INFO
2.0 Terenska nastava iz ekologije (47174)
Ternjej, I.; Hršak, V.
120
(120T)
8 INFO
5.0 Viši praktikum iz kemije (47171)
Juranović Cindrić, I.; Popović, Z.
60
(60PK)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 6 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekologija ptica u nastavi biologije (83842)
Dolenec, Z.
45
(15P+15PK+15S)
8 INFO
3.0 Izvanučionička nastava biologije (75101)
Dolenec, Z.; Sirovina, D.
45
(15P+30PK)
8 INFO
4.0 Komunikacija u nastavi (63749) *
60
(30P+30S)
8 INFO
4.0 Prva pomoć (47318)
60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Retorika i kultura govora nastavnika (47320)
Šego, J.
60
(30P+30PK)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija i /ili kemija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 4 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Bakterije, virusi i subviralni patogeni (63737)
Krajačić, M.
60
(30P+30S)
8 INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411)
Rusak, G.
60
(30P+30PK)
8 INFO
4.0 Biologija mora (47312)
Bakran-Petricioli, T.
60
(30P+30S)
8 INFO
4.0 Biologija tumora (47314)
Oršolić, N.
60
(30P+30PK)
8 INFO
5.0 Fiziologija endokrinog sustava (74434)
Benković, V.; Đikić, D.
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
3.0 Mikologija (72222)
Miličević, T.
30
(15P+15PK)
8 INFO
3.0 Morfologija vaskularnih biljaka (46836)
45
(15P+30PK)
8 INFO
5.0 Nomenklatura i determinacija biljaka (45072)
Alegro, A.
60
(15P+30PK+15S)
8 INFO
4.0 Organometalni spojevi i njihova primjena u katalizi (104335)
Popović, Z.
45
(15P+30S)
8 INFO
4.0 Osnove kemije prirodnih organskih spojeva (104333)
Primožič, I.
45
(15P+15L+15S)
8 INFO
4.0 Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja (104334)
Đaković, M.
45
(15P+15L+15S)
8 INFO
4.0 Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena (104331)
Rokov Plavec, J.
45
(15P+30S)
8 INFO
4.0 Temelji fizikalno-organske kemije (104332)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodička praksa nastave biologije (63555)
Radanović, I.; Sirovina, D.
75
(60M+15S)
9 INFO
5.0 Metodička praksa nastave kemije (63560)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
60
(45M+15S)
9 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 2 (63556)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
60
(30P+30S)
9 INFO
8.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63557)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
120
(120M)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti nastava
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 4 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Govorništvo za nastavnike (118855)
Varošanec Škarić, G.
30
(15A+15S)
7, 9 INFO
4.0 Govorno i pismeno izražavanje nastavnika (47321) *
60
(30P+30S)
7, 9 INFO
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Dolenec, Z.
45
(15P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama (47306)
Hrvatić, N.
60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja (47308)
Garašić, D.
60
(30P+30S)
9 INFO
4.0 Sociologija spolnosti (47305) *
60
(30P+30S)
7, 9 INFO
4.0 Školski vivarij (47309)
Bakran-Petricioli, T.; Ternjej, I.
60
(30P+15PK+15S)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti kemija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 3 ECTS boda iz izb. grupa Biologija i/ili Kemija
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (40864)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
5, 7, 9 INFO
3.0 Mineralogija 1 (40865)
Tibljaš, D.
45
(30P+15PK)
5, 7, 9 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (40863)
Vančik, H.
30
(30P)
5, 7, 9 INFO
ECTS Izborni predmeti biologija
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 3 ECTS boda iz izb. grupa Biologija i/ili Kemija
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
45
(15P+30PK)
3, 5, 9 INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Primc, B.
30
(30P)
9 INFO
4.0 Imunologija (63774)
Oršolić, N.
60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Malakologija (46892)
Lajtner, J.
45
(30P+15PK)
5, 9 INFO
3.0 Mamalogija (46835)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
45
(30P+15S)
9 INFO
5.0 Nacionalni parkovi (40931)
Lajtner, J.; Špoljar, M.
60
(30P+30S)
3, 5, 9 INFO
3.0 Osnove zaštite prirode i okoliša (46889)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
30
(30P)
3, 5, 9 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.
45
(15P+30PK)
9 INFO
5.0 Primijenjena botanika (74630)
Alegro, A.
45
(30P+15S)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad sa seminarom (63559)
300
(300S)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Eksperimentalna biologija - Sveučilišni diplomski
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija bilja (45064)
Jelaska, S.
60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
4.0 Molekularna biologija biljaka (45063)
Rusak, G.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 20 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektronska mikroskopija (45068)
45
(15P+30PK)
1 INFO
5.0 Primijenjena botanika (74630)
Alegro, A.
45
(30P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Flora Hrvatske (45065)
Nikolić, T.
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz botanike (45066)
Nikolić, T.; Jelaska, S.
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 18 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biljne bioaktivne tvari (44411)
Rusak, G.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Hortikultura (40352)
Šoštarić, R.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Mehanizmi biljnog razvitka (44407)
Leljak-Levanić, D.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Primijenjena algologija (60234)
Plenković-Moraj, A.
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
60
(30P+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 30 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arheobotanika (74639)
Šoštarić, R.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Filogenija i molekularna sistematika (83823)
Liber, Z.; Besendorfer, V.; Nikolić, T.; Šatović, Z.
90
(30P+45PK+15S)
3 INFO
6.0 Fiziologija stresa i obrambeni mehanizmi biljaka (60245)
Pevalek-Kozlina, B.; Vidaković-Cifrek, Ž.
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Geobotanika (60244)
Hršak, V.
60
(30P+30PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246)
Miliša, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.
45
(15P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63901)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63900)
240
(240S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Zoologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filogenija i sistematika životinja (45076)
Primc, B.
30
(30P)
1 INFO
5.0 Molekularna evolucija (45075)
Franjević, D.
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 22 ECTS boda
Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Ekofiziologija životinja (45055)
Tadić, Z.
90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Paleontološki aspekti evolucije (45081)
Mezga, A.
45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Parazitologija (45053)
Marinculić, A.
60
(15P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Populacijska genetika (45080)
Brčić-Kostić, K.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Razvojna biologija životinja (60235)
Lacković-Venturin, G.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekologija životinja (45077)
Kerovec, M.; Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
3.0 Principi i načela sistematske zoologije (45074)
Kučinić, M.
30
(30P)
2 INFO
9.0 Raznolikost faune Hrvatske (45078)
Mrakovčić, M.; Kučinić, M.; Matoničkin Kepčija, R.; Kružić, P.
90
(30P+30PK+30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz zoologije (45079)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 9 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Evolucija organskih sustava u životinja (74649)
Kučinić, M.; Klobučar, G.
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (45086) *
45
(30P+15PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Zoogeografija (45085)
Previšić, A.
45
(30P+15PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 30 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biologija mora (74648)
Bakran-Petricioli, T.
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Biologija podzemnih staništa (60249)
Gottstein, S.
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Biologija rakova (60248)
Gottstein, S.; Maguire, I.
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Elektronska mikroskopija (45068)
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Entomologija (63801) *
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.; Zanella, D.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
6.0 Konzervacijska biologija (60252)
Maguire, I.; Lazar, B.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Malakologija (46892)
Lajtner, J.
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Mamalogija (63804)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.
45
(30P+15PK)
3 INFO
3.0 Načela metodologije znanstvenog rada (60246)
Miliša, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
5.0 Ornitologija (60247)
Mustafić, P.
45
(30P+15PK)
3 INFO
8.0 Zaštićene vrste i područja RH (60251)
Hršak, V.; Mrakovčić, M.; Matoničkin Kepčija, R.
75
(30P+30PK+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63901)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63900)
240
(240S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fiziologija i imunobiologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Imunologija i imunogenetika (45045)
Oršolić, N.
60
(30P+30PK)
1 INFO
7.0 Metode u imunologiji (74435)
Galov, A.
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 17 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (44405)
Vlahoviček, K.
45
(15P+30PK)
1 INFO
9.0 Ekofiziologija životinja (45055)
Tadić, Z.
90
(30P+30PK+30S)
1 INFO
5.0 Fiziološki mehanizmi u toksikologiji (83825)
Đikić, D.; Oršolić, N.; Benković, V.
45
(15P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Molekularna onkologija (45056)
Oršolić, N.
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Opća onkologija (44409)
Oršolić, N.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Neurofiziologija i endokrinologija (45054)
Hranilović, D.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Parazitologija (45053)
Marinculić, A.
60
(15P+30PK+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 18 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fiziologija oksidativnog stresa u ljudi i životinja (74651)
Đikić, D.; Benković, V.; Oršolić, N.
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Imunologija tumora i metastaza (45058)
Oršolić, N.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
5.0 Komparativna imunologija (45059)
Oršolić, N.; Tadić, Z.
45
(30P+15PK)
2 INFO
3.0 Laboratorijska stručna praksa (45060)
120
(120L)
2 INFO
5.0 Osnove patofiziologije (74650)
Đikić, D.; Benković, V.; Knežević, F.
45
(15P+15PK+15S)
2 INFO
9.0 Transplantacijska imunologija (45057)
Grubić, Z.
90
(30P+45PK+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 30 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fiziologija metabolizma i bioenergetika (64876)
Đikić, D.
45
(30P+15PK)
3 INFO
5.0 Forenzička antropologija (60238)
Šlaus, M.
45
(30P+15PK)
3 INFO
4.0 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (129907)
Leljak-Levanić, D.
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Mikrobiologija patogena (60241)
Kosalec, I.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
3.0 Molekularna patologija (60239)
Knežević, F.
30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Neuroimunologija (75088)
Đikić, D.; Erhardt, J.
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Virusi i subvirusni patogeni (60240)
Krajačić, M.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63901)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63900)
240
(240S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Kopnene vode
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih voda (44546)
Kerovec, M.; Ternjej, I.; Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
75
(30P+30PK+15S)
1 INFO
6.0 Ekologija protista (44549)
Ljubešić, Z.; Matoničkin Kepčija, R.
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Ekotoksikologija (44539)
Klobučar, G.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Zaštićene vrste i područja u RH (44538)
Hršak, V.; Mrakovčić, M.; Matoničkin Kepčija, R.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 5 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioraznolikost mora (74603)
Kružić, P.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
5.0 Geologija i hidrologija krša (44557)
Marjanac, T.
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Geologija mora (44558)
Juračić, M.
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Hidrogeografija (37626)
Orešić, D.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Modeliranje u ekologiji (44554) *
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Pedologija (83824) *
45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biologija onečišćenih voda (44548)
Kerovec, M.; Ternjej, I.; Mihaljević, Z.
75
(30P+30PK+15S)
2 INFO
6.0 Energetika ekosustava (44547)
Miliša, M.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92842)
Mihaljević, Z.; Gottstein, S.
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 9 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bakteriologija onečišćenih voda (44563)
Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekofiziologija bilja (44564)
Pevalek-Kozlina, B.
45
(15P+30PK)
2 INFO
5.0 Ekologija bakterija i virusa (44565)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (44560)
Gottstein, S.
45
(30P+15PK)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (44566)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Limnologija (60233)
Špoljar, M.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (44561) *
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (44562)
Špoljar, M.; Plenković-Moraj, A.
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (44567)
Jelaska, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarenje morem i zaštita (60225)
Kružić, P.
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Legislativa u zaštiti prirode (60224)
Prohić, E.
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 20 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akvakultura (60232)
Zanella, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Bioremedijacija (60229)
Hrenović, J.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Ekologija šuma (60227) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.; Zanella, D.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Osnove molekularne ekologije (83819)
Galov, A.; Liber, Z.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Teorija zaštitnog planiranja krajobraza (60230) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Upravljanje prirodnim populacijama (60226)
Zanella, D.
60
(30P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63903)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63902)
240
(240S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Kopno
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija bilja (44542)
Jelaska, S.
90
(30P+45PK+15S)
1 INFO
6.0 Ekologija kukaca (44543)
Kučinić, M.
60
(30P+30PK)
1 INFO
6.0 Ekotoksikologija (44539)
Klobučar, G.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Zaštićene vrste i područja u RH (44538)
Hršak, V.; Mrakovčić, M.; Matoničkin Kepčija, R.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 5 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioraznolikost mora (74603)
Kružić, P.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
5.0 Geologija i hidrologija krša (44557)
Marjanac, T.
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Geologija mora (44558)
Juračić, M.
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Hidrogeografija (37626)
Orešić, D.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Modeliranje u ekologiji (44554) *
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Pedologija (83824) *
45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija kopnenih kralješnjaka (44545)
Mrakovčić, M.; Dolenec, Z.; Mustafić, P.
75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92841)
Mrakovčić, M.; Jelaska, S.
120
(120T)
2 INFO
6.0 Vegetacijska ekologija (74436)
Hršak, V.
75
(60P+15PK)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 9 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bakteriologija onečišćenih voda (44563)
Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekofiziologija bilja (44564)
Pevalek-Kozlina, B.
45
(15P+30PK)
2 INFO
5.0 Ekologija bakterija i virusa (44565)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (44560)
Gottstein, S.
45
(30P+15PK)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (44566)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Limnologija (60233)
Špoljar, M.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (44561) *
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (44562)
Špoljar, M.; Plenković-Moraj, A.
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (44567)
Jelaska, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarenje morem i zaštita (60225)
Kružić, P.
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Legislativa u zaštiti prirode (60224)
Prohić, E.
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 20 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akvakultura (60232)
Zanella, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Bioremedijacija (60229)
Hrenović, J.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Ekologija šuma (60227) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.; Zanella, D.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Osnove molekularne ekologije (83819)
Galov, A.; Liber, Z.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Teorija zaštitnog planiranja krajobraza (60230) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Upravljanje prirodnim populacijama (60226)
Zanella, D.
60
(30P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63903)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63902)
240
(240S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

More
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekotoksikologija (44539)
Klobučar, G.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
6.0 Marikultura i utjecaj na okoliš (44551)
Katavić, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Metode istraživanja mora (74437)
Bakran-Petricioli, T.
75
(30P+15PK+30S)
1 INFO
6.0 Zaštićene vrste i područja u RH (44538)
Hršak, V.; Mrakovčić, M.; Matoničkin Kepčija, R.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 5 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioraznolikost mora (74603)
Kružić, P.
60
(30P+15PK+15S)
1 INFO
5.0 Geologija i hidrologija krša (44557)
Marjanac, T.
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Geologija mora (44558)
Juračić, M.
60
(30P+30PK)
1 INFO
4.0 Hidrogeografija (37626)
Orešić, D.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Modeliranje u ekologiji (44554) *
60
(30P+30PK)
1 INFO
5.0 Pedologija (83824) *
45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Ekologija obalnog područja mora (44552)
Bakran-Petricioli, T.
75
(30P+45S)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija pelagijala (44553)
Ljubešić, Z.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u biologiji (44541)
Jelaska, S.
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (92843)
Bakran-Petricioli, T.
120
(120T)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 9 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bakteriologija onečišćenih voda (44563)
Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekofiziologija bilja (44564)
Pevalek-Kozlina, B.
45
(15P+30PK)
2 INFO
5.0 Ekologija bakterija i virusa (44565)
Ćurković Perica, M.; Hrenović, J.
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Ekologija podzemnih staništa (44560)
Gottstein, S.
45
(30P+15PK)
2 INFO
5.0 Invazivne vrste (44566)
Lajtner, J.; Mitić, B.; Maguire, I.
60
(30P+15PK+15S)
2 INFO
6.0 Limnologija (60233)
Špoljar, M.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Paleoekologija (44561) *
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Plankton slatkih voda (44562)
Špoljar, M.; Plenković-Moraj, A.
60
(30P+30PK)
2 INFO
6.0 Ponašanje životinja (44559)
Tadić, Z.; Lisičić, D.
60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj (44567)
Jelaska, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarenje morem i zaštita (60225)
Kružić, P.
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Legislativa u zaštiti prirode (60224)
Prohić, E.
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Student upisuje predmete koji ukupno nose minimalno 20 ECTS bodova
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akvakultura (60232)
Zanella, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Bioremedijacija (60229)
Hrenović, J.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Ekologija šuma (60227) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda (60228)
Mrakovčić, M.; Mustafić, P.; Zanella, D.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Osnove molekularne ekologije (83819)
Galov, A.; Liber, Z.
60
(30P+15PK+15S)
3 INFO
4.0 Palinologija (46891)
Mitić, B.
45
(15P+30PK)
3 INFO
6.0 Teorija zaštitnog planiranja krajobraza (60230) *
60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Upravljanje prirodnim populacijama (60226)
Zanella, D.
60
(30P+30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomski ispit (63903)
60
(60S)
4 INFO
24.0 Diplomski rad (63902)
240
(240S)
4 INFO