Podaci o radnom mjestu i plaći

 

Pododsjek za poslove glavne knjige

 

5.2.2.2.1. POLOŽAJ II. VRSTE – VODITELJ PODODSJEKA

Poslovi:

organizira i koordinira rad pododsjeka

prati zakonske propise vezane za kontiranje dokumenata,

kontira primljene dokumente te vodi kartice glavne knjige (ulazni računi, izlazni računi, dnevni izvodi žiro-računa i drugo te odgovara za ažurno knjiženje

sudjeluje u pripremi dokumentacije za izradu financijskih izvještaja (periodičnih izvještaja i završnog računa)

usklađuje analitičko knjigovodstvo sa glavnom knjigom

obavlja poslove knjiženja vezane uz promjene vrijednosti i rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara u skladu s propisima (opisi, viškovi, manjkovi i sl.)

obavlja i druge poslove u skladu s naravi i vrstom radnog mjesta po nalogu dekana, prodekana za financije, rukovoditelja Službe Dekanata, rukovoditelja Odsjeka i neposrednog voditelja.

Koeficijent: 1,067- sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14.,77/14.,83/14.,87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15. i 32/15.)

 

Admin dekanat

Podaci o radnom mjestu i plaći

 

7.2. RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT

Poslovi:

u administrativnom smislu sudjeluje u prijavama na međunarodne projekte, te vodi evidencije o prijavama i o odobrenim međunarodnim projektima; vodi evidencije s rokovima izvršenja preuzetih ugovornih obveza

kontinuirano prati natječaje za znanstveno-istraživačke i stručne projekte i o tome obavještava nastavnike i znanstvenike Fakulteta

prati ispunjenje ugovornih obveza preuzetih temeljem sklopljenih međunarodnih i domaćih ugovora o znanstvenim, istraživačkim, stručnim i privrednim projektima iz djelatnosti Fakulteta, te vodi evidencije o rokovima izvršenja preuzetih ugovornih obveza

priprema dokumentaciju za izradu ostalih ugovora i prati njihovo izvršenje, te rokove važenja istih

utvrđuje da li su financijski izvještaji, te iskazani troškovi s međunarodnih projekata sačinjeni u skladu s projektima i/ili pravilima natječaja

pruža administrativnu i organizacijsku pomoć domaćim i stranim nastavnicima u razmjeni; pruža organizacijsku pomoć u realizaciji kratkoročnih boravaka studenata u razmjeni na Fakultetu i njegovim odsjecima; pruža organizacijsku pomoć za realizaciju kratkoročnih boravaka domaćih studenata na inozemnim sveučilištima

brine o izlučivanju i odlaganju arhivskog gradiva nastalog u radu pododsjeka

obavlja i druge poslove u skladu s naravi i vrstom radnog mjesta po nalogu dekana, prodekana i rukovoditelja Službe Dekanata.

Koeficijent: 0,970 sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14.,77/14.,83/14.,87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15. i 32/15.)

 

Admin dekanat

03.07.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj pododsjeka za poslove glavne knjige u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Admin dekanat

01.07.2015. u 07:00
Uređeno: 01.07.2015. u 09:07

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za projekte i međunarodnu suradnju u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Admin dekanat

01.07.2015. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent za rad na projektu HR.3.1.15-0017 Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog klasifikacijskog okvira – EkoRaMa, pri Biološkom odsjeku PMF-a, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 14 mjeseci – 1 izvršitelj

Admin dekanat

19.06.2015. u 07:00

za izbor

  1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HR.3.2.01-0130 u sklopu otvorenog Poziva HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu