Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

za izbor

1.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
2.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana geometrija i topologija i grana matematička logika i računarstvo, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za topologiju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
3.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;   
4.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
5.    u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 09. ožujka 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar u Botaničkom zavodu (Laboratorij za fitokemiju) na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate koji su podnijeli svoje prijave na natječaj objavljen dana 09. ožujka 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar u Botaničkom zavodu (Laboratorij za fitokemiju), na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje BARBARE TOPOLOVEC

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

na radno mjesto suradnik na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“, na određeno vrijeme u trajanju do dvije godine u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; 
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje docent, izvanredni profesor ili redoviti profesor-1. izbor (naslovna zvanja) iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru na Interdisciplinarnom doktorskom sveučilišnom studiju Oceanologije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 6 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje


ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA
objavljenog u "Narodnim novinama" 06. travnja 2016. godine, u "Večernjem listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na internet stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu 07. travnja 2016. godine

Dio teksta natječaja koji se odnosi na rok prijave na natječaj mijenja se i glasi:

„Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, za točke 1., 2., 3., 4., i 5. u roku od 30 dana, a za točke 6. i 7. u roku 35 dana od dana objavljivanja natječaja u „Narodnim novinama“.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 8799 „Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru“ (https://www.pmf.unizg.hr/phy/en/zavodi/ztfcp/proj/miau), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HRZZ UIP-2014-09-9744 „Komparativna i funkcionalna genomika fitoplazmi-emergentnih biljnih patogena u Hrvatskoj“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat