SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 04. 09. 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 04. 09. 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Bartol Božić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu UIP-2019-04-3389 „Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja-istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru (ADRICOR)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 2 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu UIP-2019-04-3389 „Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja-istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru (ADRICOR)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  – da je izabran pristupnik: Pavle Ankon.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu UIP-2019-04-8469 „Dopaminska regulacija kompetitivnog ponašanja guštera Podarcis sicula i Podarcis melisellensis (BOLDeR)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 4 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu UIP-2019-04-8469 „Dopaminska regulacija kompetitivnog ponašanja guštera Podarcis sicula i Podarcis melisellensis (BOLDeR)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Dunja Šikić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 7 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 „Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu višekomponentnih molekulskih kristala temeljnih na halogenskim vezama“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 7 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 „Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu višekomponentnih molekulskih kristala temeljnih na halogenskim vezama“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Nea Baus Topić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 5 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses (Aneuploidy)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 5 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses (Aneuploidy)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Lucija Tomašić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od 29. 06. 2020., pod točkom 3  za izbor u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Severe Weather over the Alpine-Adriatic Region in Changing Climate (SWALDRIC)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od 29. 06. 2020., pod točkom 3  za izbor u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Severe Weather over the Alpine-Adriatic Region in Changing Climate (SWALDRIC)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Branimir Omazić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu PZS-2019-02-9479 „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost funkcije slatkovodnih ekosustava (MUSE)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 26. 07. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu natječaja HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu PZS-2019-02-9479 „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost funkcije slatkovodnih ekosustava (MUSE)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Iva Kokotović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1242 „Od oblika do funkcija: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 6 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1242 „Od oblika do funkcija: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  – da je izabrana pristupnica: Ozana Mišura.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 08. 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 08. 2020. godine, za izbor u suradničko zvanje asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Luka Lotina.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od 29. 06. 2020., pod točkom 2  za izbor u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBio)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od 29. 06. 2020., pod točkom 2  za izbor u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBio)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Aleksandar Opačanar.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 21. 02. 2020. godine, te u Universitasu od 24. 02. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari, pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 21. 02. 2020. godine, te u Universitasu od 24. 02. 2020., pod točkom 3 za izbor u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari, pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 1 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24. 07. 2020. godine, te u Universitasu od 27. 07. 2020., pod točkom 1 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu „Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komorom vremenske projekcije“- 1 izvršitelj
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 „Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton – jezgra sudarima - istraživanje novih fenomenoloških smjernica (SAT-PHENO)“- 1 izvršitelj
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses (Aneuploidy)“- 1 izvršitelj
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
  5. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
  6. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Elementu 5 projekta "Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri" – 1 izvršitelj.

 

2.       u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18. rujna 2020. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Središnjoj matematičkoj knjižnici pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18. rujna 2020. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Središnjoj matematičkoj knjižnici pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica Mirjana Mihalić.

Autor: Admin 2 dekanat

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

DODATNI NATJEČAJ

 

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studiji iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2020./2021., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Doktorski studiji traju tri godine, odvijaju se u skladu s općim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: PMF) te u skladu s akreditiranim studijskim programima.

 

Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima, i to:

Tekst natječaja!

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, maktofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020.“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj      

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti