Izbor kandidata po natječaju od 08. srpnja 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent (koordinator za međunarodne projekte) pri Biološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena

O B A V I J E S T

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 08. srpnja 2015. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent (koordinator za međunarodne projekte) pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenih razgovora, odlučilo za izbor kandidatkinje MAJE GLAZER.

 

Admin dekanat

zbor kandidata po natječaju od 01. srpnja 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 14 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za rad na projektu HR.3.1.15-0017 Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog klasifikacijskog okvira – EkoRaMa, pri Biološkom odsjeku PMF-a

O B A V I J E S T

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 01. srpnja 2015. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent za rad na projektu HR.3.1.15-0017 Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog klasifikacijskog okvira – EkoRaMa, pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenih razgovora i testiranja, odlučilo za izbor kandidata MARIJA KRAJAČIĆA.

 

Admin dekanat

17.07.2015. u 07:00

za izbor

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava“ u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

17.07.2015. u 07:00

za izbor

  1. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od 14 mjeseci u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  3. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  4. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

08.07.2015. u 07:00

za izbor

  1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) na određeno vrijeme u trajanju do dvije godine, u punom radnom vremenu, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Gravitacija i narušenje pariteta“, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

Podaci o radnom mjestu i plaći

 

Pododsjek za poslove glavne knjige

 

5.2.2.2.1. POLOŽAJ II. VRSTE – VODITELJ PODODSJEKA

Poslovi:

organizira i koordinira rad pododsjeka

prati zakonske propise vezane za kontiranje dokumenata,

kontira primljene dokumente te vodi kartice glavne knjige (ulazni računi, izlazni računi, dnevni izvodi žiro-računa i drugo te odgovara za ažurno knjiženje

sudjeluje u pripremi dokumentacije za izradu financijskih izvještaja (periodičnih izvještaja i završnog računa)

usklađuje analitičko knjigovodstvo sa glavnom knjigom

obavlja poslove knjiženja vezane uz promjene vrijednosti i rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara u skladu s propisima (opisi, viškovi, manjkovi i sl.)

obavlja i druge poslove u skladu s naravi i vrstom radnog mjesta po nalogu dekana, prodekana za financije, rukovoditelja Službe Dekanata, rukovoditelja Odsjeka i neposrednog voditelja.

Koeficijent: 1,067- sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14.,77/14.,83/14.,87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15. i 32/15.)

 

Admin dekanat

Podaci o radnom mjestu i plaći

 

7.2. RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT

Poslovi:

u administrativnom smislu sudjeluje u prijavama na međunarodne projekte, te vodi evidencije o prijavama i o odobrenim međunarodnim projektima; vodi evidencije s rokovima izvršenja preuzetih ugovornih obveza

kontinuirano prati natječaje za znanstveno-istraživačke i stručne projekte i o tome obavještava nastavnike i znanstvenike Fakulteta

prati ispunjenje ugovornih obveza preuzetih temeljem sklopljenih međunarodnih i domaćih ugovora o znanstvenim, istraživačkim, stručnim i privrednim projektima iz djelatnosti Fakulteta, te vodi evidencije o rokovima izvršenja preuzetih ugovornih obveza

priprema dokumentaciju za izradu ostalih ugovora i prati njihovo izvršenje, te rokove važenja istih

utvrđuje da li su financijski izvještaji, te iskazani troškovi s međunarodnih projekata sačinjeni u skladu s projektima i/ili pravilima natječaja

pruža administrativnu i organizacijsku pomoć domaćim i stranim nastavnicima u razmjeni; pruža organizacijsku pomoć u realizaciji kratkoročnih boravaka studenata u razmjeni na Fakultetu i njegovim odsjecima; pruža organizacijsku pomoć za realizaciju kratkoročnih boravaka domaćih studenata na inozemnim sveučilištima

brine o izlučivanju i odlaganju arhivskog gradiva nastalog u radu pododsjeka

obavlja i druge poslove u skladu s naravi i vrstom radnog mjesta po nalogu dekana, prodekana i rukovoditelja Službe Dekanata.

Koeficijent: 0,970 sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14.,77/14.,83/14.,87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15. i 32/15.)

 

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu