Dekan upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj. Dekana fakulteta bira Fakultetsko vijeće, tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća, na temelju pozitivnog prethodnog mišljenja rektora i suglasnosti Senata Sveučilišta. Dekanu u radu pomažu prodekani. 


URED DEKANA, PRODEKANA I GLAVNOG TAJNIKA FAKULTETA

Glavna tajnica fakulteta:

Ivana Šimić, telefon: +385 1 4606 016, e-mail: isimic@dekanat.pmf.hr

 

Tajnice ureda:

Vesna Žugić, telefon: + 385 1 4606 011, e-mail: vzugic@dekanat.pmf.hr

Faks: + 385 1 460 6013