Stegovno povjerenstvo u svoj radu djeluje u skladu sa Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom PMF-a. 

Stegovno povjerenstvo čine predstavnici nastavnika i  studenata Fakulteta.


Repozitorij