Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na Biološki odsjek


Upisi na Preddiplomske studijske programe i integrirani studijski program biologije i kemije provode se tijekom srpnja mjeseca u Uredu za studente Biološkog odsjeka prema objavljenom natječaju. 

Razredbeni postupak i upisi na diplomske studijske programe provode se krajem rujna i početkom listopada prema natječaju koji se objavljuje na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu. 


Putem državne mature

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u ak. god. 2016./2017.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odlukama Senata Sveučilišta od 10. studenoga 2015., 8. prosinca 2015. i  8. ožujka 2016. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.

NATJEČAJ

UPISNE KVOTE


Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologije, preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologije i Kemije za ak. god. 2016./2017. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku 19. i 20. srpnja 2016. od 10 do 14 sati u Uredu za studente, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Preporučujemo dolazak na upis u 10 sati.  

Upis se ne može obaviti isti dan kada je namjera upisa potvrđena na web-stranici www.postani-student.hr, već najmanje jedan dan kasnije. Budući studenti se trebaju javiti u Ured za studente (prizemlje lijevo), s izvršenom uplatom za upis gdje će dobiti upute za ispunjavanje formulara.

Podatci za uplatu su slijedeći:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb,

IBAN primatelja:  HR5823600001101522208, iznos: 350,00 kn (model i poziv na broj primatelja: 604070-106, opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biologija).

Studenti će u Uredu za studente predati dokaz o uplati i dolje navedene dokumente:
1. SVJEDODŽBA O MATURI (donijeti na dan upisa ili prilikom preuzimanja indeksa u rujnu!)
2. RODNI LIST
3. DOMOVNICA
4. DVIJE FOTOGRAFIJE formata 4 x 6 cm
5. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
6. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.
7. Strani državljani i studenti iz EU prilažu:

SVJEDODŽBA O MATURI mora biti  IZVORNIK.

Rodni list i domovnica mogu biti ovjerene preslike ili elektronički zapis istih.
Informacije o terminima podizanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA bit će objavljene na web-stranicama odsjeka tijekom rujna.
Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju održavanja jesenskog roka termini upisa bit će na vrijeme oglašeni.


Međunarodna natjecanja i ostala postignuća


Podatke o državnim natjecanjima u NISpVU za učenike unose Agencija za odgoj i obrazovanje te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Središnji prijavni ured u NISpVU unosi sljedeća međunarodna natjecanja:

a)  Međunarodna olimpijada:

 • iz informatike  - IOI - International Olympiad in Informatics;
 • CEOI - Central  European Olympiad in Informatics 
 • iz kemije - Kemijska olimpijada
 • iz fizike - IPhO - International Physics Olympiad
 • iz matematike - MEMO - Middle European Mathematical Olympiad;
 • MEMO ekipno - Middle European Mathematical Olympiad;
 • IMO - International Mathematical Olympiad

 b) Međunarodno natjecanje:

 • iz biologije - ICYS - International Conference of Young Scientists
 • iz fizike - IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka (Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb) do 1. srpnja  2016. Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Potvrde možete dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac. Šalju se kopije potvrda, pri čemu se ovjerene kopije mogu poslati samo za jedan studijski program. Ukoliko je potrebno iste potvrde slati na više studijskih programa PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, tamo gdje se šalju neovjerene kopije, u obrascu o poslanim prilozima treba navesti odsjek/odjel te studijski program na koji su poslane ovjerene kopije. 

Prilikom upisa na Biološki odsjek, originali dokumenata moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni tim dokumentima. 


DIPLOMSKI STUDIJ


Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskoga studija u akademskoj godini 2015./2016.

Upisne kvote (.pdf)


Prijava na natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.


Prijave za razredbeni postupak za upis studenta u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2015./2016. zaprimaju se 21., 22. i 23.  rujna 2015. godine, od 10 do 15 sati u Uredovnici zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6. (dvorišna zgrada).

OBRAZAC PRIJAVE 

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu,
b) rodni list,
c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu   (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka: troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na:

IBAN PMF-a:HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604020-106

Opis plaćanja: „Za razredbeni postupak diplomskog studija“,

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom

prethodnoga studija

f) dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (posebni uspjesi pristupnika).

Pristupnici se prijavljuju na jedan studijski program, a ukoliko se prijavljuju za upis na Diplomski studij eksperimentalne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, prilikom prijave moraju navesti i željeni modul.

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

2. Razredbeni postupak

Na Biološkom odsjeku razredbeni postupak i upisi provodit će se od 24. rujna do 29. rujna 2015. godine.

Rang-lista za upis u I. godinu diplomskog studija bit će objavljena 25. rujna 2015. godine.


Upisi će se provoditi 28. i 29. rujna 2015. godine u Uredu za studente.

Upisi se obavljaju prema redoslijedu na rang-listama.

28. rujna 2015. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij molekularne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, a 29. rujna 2015. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij eksperimentalne biologije  i Diplomski studij znanosti o okolišu.

Za upis je potrebno donijeti:

 • izvorne dokumente, navedene pod točkama od a) do d)
 • dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 • potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice za studente s prebivalištem izvan grada Zagreba i  Zagrebačke županije
 • uplatu u iznosu od 350,00 kn

na: IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604070-106

Opis plaćanja: „Za upis na diplomski studij“

Obavijesti

Detalji o razredbenom postupku na pojedinim studijskim profilima dostupni su na internetskim stranicama (http://www.pmf.unizg.hr).


POSTUPAK PRIJELAZA NA BIOLOŠKI ODSJEK


Prijelaz studenata sa srodnih učilišta na studijske programe Biološkog odsjeka za akademsku godinu 2015./2016.

Prijelaz na Biološki odsjek s drugog srodnog  visokog učilišta, moguć je prema članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.  Prijelaz je moguć nakon završene prve akademske godine studija i ograničen je kvotom za pojedini studijski program. O prijelazu studenta na temelju pisane i obrazložene zamolbe odlučuje Vijeće Biološkog odsjeka posebnim rješenjem.

Uvjeti prijelaza i kriteriji prema kojim se radi rang lista upisa:

 • ostvaren prosjek ocjena na dosadašnjem studiju
 • broj položenih ispita
 • postignut broj ECTS bodova
 • vrijeme trajanja dosadašnjeg studija i broj položenih srodnih kolegija

Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek predaje se do 1. rujna 2016. godine na porti Fakulteta, Rooseveltov trg 6, a uz zamolbu treba priložiti:

 • indeks ili presliku indeksa
 • prijepis ocjena (originalni dokument s popisom položenih ispita i postignutih ocjena te stečenih  ECTS bodova)
 • nastavni plan i program položenih predmeta visokog učilišta s kojeg prelazi
 • potvrdu o uplati 500,00 kn, prema važećoj Odluci PMF-a o visini naknade za usluge iz djelatnosti PMF-a):

  Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a

Model:00

IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-106
Opis plaćanja: Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek

Godina studija koju student upisuje ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova (za drugu godinu potrebno je 50 ECTS bodova). U godini prijelaza student participira u troškovima studija prema važećim odlukama Fakultetskog vijeća PMF-a za tekuću akademsku godinu.

Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek

Odluka