Utjecaj zagađenja na invazivni uspjeh strane vrste slatkovodnog raka

 

Izvor financiranja: Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF):  My First Collaboration Grant


 

Voditeljica projekta:  doc. dr.sc. Sandra Hudina
Trajanje projekta: 16.10.2017. - 15.01.2019.

Sažetak

Zagađenje i širenje invazivnih stranih vrsta nalaze se među glavnim uzrocima gubitka biološke raznolikosti u svijetu.  Karakteristike samih ekosustava važna su odrednica uspjeha bioloških invazija, pri čemu su ekosustavi izloženi poremećajima osjetljiviji i podložniji invaziji. Zagađivala koja se nalaze u takvim ekosustavima mogu direktno utjecati na oblike ponašanja jedinki fiziologiju i ponašanje organizama koji u njima obitavaju. Usprkos značajnim ulaganja u istraživanja vezana uz upravljanje invazivnim stranim vrstama, nedostaju saznanja o tome kako poremećaji u okolišu, poput kemijskog zagađenja, mogu utjecati na invazivni uspjeh. Cilj ovog projekta je procijeniti kako zagađivala koja su tek u novije vrijeme prepoznata kao značajan problem (engl. contaminants of emerging concern; CEC) mogu utjecati na invazivni uspjeh najuspješnije invazivne strane vrste rakova u slatkovodnim ekosustavima Europe (signalni rak, Pacifastacus leniusuclus). Negativan utjecaj CEC spojeva dokazan je kod vodenih kralješnjaka, no njihov potencijalni utjecaj na beskralješnjake slabo je istražen, iako oni čine 95% ukupne raznolikosti faune. Slatkovodni rakovi izabrani su kao model organizam jer su najveći beskralješnjaci i ključne vrste slatkovodnih ekosustava i odrednice njihovog invazivnog uspjeha dobro su istražene, te je velika vjerojatnost da će ih CEC mijenjati/utjecati (primjerice neki farmaceutski proizvodi ciljano utječu na neurotransmitere vezane uz agresivnost i teritorijalnost). Projekt se sastoje od četiri međusobno povezane cjeline: prvo, kombinacijom kemijskih istraživanja zagađivala i in vitro  pokusa odrediti ćemo zagađenje CEC spojevima u hrvatskom dijelu rijeke Save (10 postaja). Zatim ćemo odrediti prioritetne spojeve/mješavine CEC spojeva za rijeku Savu na temelju njihove pojavnosti i utjecaju na stanične/molekularne strukture. Zatim, podaci kemijskih analiza, in vitro pokusa i procjena toksičnosti iz dostupnih baza biti će objedinjeni kako bismo utvrdili načine na koje CEC spojevi mogu utjecati na odrednice invazivnog uspjeha slatkovodnih rakova. Na kraju, učinak prioritetnih mješavina na ponašanje i fiziologiju rakova eksperimentalno ćemo ispitati kako bi odredili potencijalne učinke CEC na odrednice invazivnog uspjeha signalnog raka.  Objedinjeni rezultati ovog istraživanja pridonijeti će boljem razumijevanju načina na koji zagađenje i invazivne strane vrste zajedno utječu na slatkovodne ekosustave i potencijalno mijenjaju ekološki status voda. Rezultati će poboljšati strategije upravljanja fokusirane na: 1) kontrolu invazivnih stranih vrsta, poput signalnog raka čija je efikasna kontrola cilj EU regulativa i 2) procjene rizika toksičnosti i zaštitu autohtonih vrsta rakova. Integracija najsuvremenijih pristupa procjeni rizika toksičnosti s procjenom invazivnosti (invazivnog uspjeha) inovativan je dio ovog projektnog prijedloga. Konačno, projekt će rezultirati publikacijama u znanstvenim i stručnim časopisima, te radionicom i novim znanstvenim suradnjama koje će donijeti najmodernije pristupe procjeni rizika svim bitnim dionicima u Hrvatskoj.