Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

Šifra: 91243
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Laboratorijske vježbe
Petra Plavšić , mag. educ. phys. et inf. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 je osposobljavanje studenata za interaktivno izvođenje pokusa u istraživački usmjerenoj nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi. Studenti će naučiti pripremiti i izvoditi pokuse povezujući stručna znanja iz fizike i eksperimentalne vještine s pedagoškim znanjima i interaktivnim nastavnim tehnikama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije
2.9. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 student će biti sposoban:
* pripremiti i izvesti niz pokusa u nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi
* izvesti fizikalna mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate
* primijeniti interaktivne nastavne metode kod izvođenja i objašnjenja pokusa
* povezati izvođenje pokusa s drugim metodama istraživački usmjerene nastave fizike

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (4 sata) Zakon očuvanja energije.
2. (4 sata) Toplina. Zakoni termodinamike.
3. (4 sata) Radioaktivnost.
4. (4 sata) Otpori u krugu izmjenične struje.
5. (4 sata) Atomska fizika.
6. (4 sata) Nadoknada.
7. (4 sata) Pokusi s računalom.
8. (4 sata) Plinski zakoni.
9. (4 sata) Zakon očuvanja količine gibanja.
10. (4 sata) Harmonijsko titranje.
11. (4 sata) Valna svojstva svjetlosti.
12. (4 sata) Nadoknada.
13. (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici
14. (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici
15. (4 sata) Seminari: Studenti izvode odabrane pokuse kao nastavnici

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80% vježbi), aktivno sudjelovati u izvođenju i tumačenju pokusa, obraditi rezultate mjerenja, te održati 1-2 seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti polažu dva kolokvija tijekom semestra ili pismeni ispit tijekom ispitnih rokova. Na svakom kolokviju ili na pismenom ispitu za prolaz trebaju ostvariti barem 50% bodova. Ukupna ocjena na kolegiju utvrđuje se nakon položenog usmenog ispita, a ocjenjuje se rad u praktikumu (2 ECTS boda), održani seminari (1 ECTS bod), kolokviji/pismeni dio ispita (2 ECTS boda) te usmeni dio ispita (2 ECTS boda).
Literatura:
  1. Radni listovi koje studenti dobiju na nastavi
  2. Vernić, Mikuličić: Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 2004.
  3. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu i srednju školu
  4. Bilo koji sveučilišni udžbenik iz opće fizike (npr. Young, Freedman: University Physics, Pearson, Addison Wesley, 2004)
  5. Matematičko-fizički list
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti